Okategoriserade

60 miljarder till staten

Okategoriserade Statens förmögenhet i form av aktier ökar kraftigt.

Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. I skrivelsen framkommer att det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2018 med cirka 60 miljarder kronor, till totalt 630 miljarder kronor. Även under föregående år noterades en ökning i samma storleksordning. Efter årsstämmorna 2019 är kvinnor för första gången i majoritet på ordförandeposterna (54 procent).

– Bolag med statligt ägande ligger i framkant och driver på utvecklingen inom en rad olika områden, alltifrån jämställdhet och hållbart företagande till digitalisering. 2018 blev ännu ett starkt år för den statliga bolagsportföljen med en beräknad värdeökning som överträffade börsens, rekordresultat för ett flertal bolag och en stabil utdelning på närmare 20 miljarder kronor, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Skrivelsen till riksdagen är regeringens årliga återrapportering kring uppdraget att förvalta bolagen med statligt ägande. Verksamhetsberättelsen för bolag med statligt ägande, som finns med som en bilaga, har till syfte att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet samt att ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året.

• Positiv värdeutveckling
Under 2018 ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med cirka 60 miljarder kronor, eller knappt 11 procent, jämfört med föregående år. Som jämförelse sjönk Stockholmsbörsen under samma period med cirka 7,7 procent. Ökningen av det beräknade värdet beror framför allt på en högre värdering av Vattenfall drivet av högre förväntade elpriser samt exempelvis en högre värdering för Sveaskog som gynnats av stigande massapriser. De största värdeförändringarna i den statliga bolagsportföljen under det gångna året stod sektorerna basindustri/energi och telekom för. Sammantaget summeras en ökning av värdet av dessa sektorer till cirka 45 miljarder kronor.

• Hög omsättningstillväxt och starkt resultat
Omsättningen i den statliga bolagsportföljen ökade med drygt 9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 354,2 miljarder kronor för helåret 2018. Resultatet efter skatt ökade också något och uppgick till 38,9 miljarder kronor. Störst positiva bidrag till det konsoliderade resultatet efter skatt kom från Vattenfall, Akademiska Hus, LKAB och Svenska Spel. Totala utdelningar för verksamhetsåret 2018 uppgick till 19,9 miljarder kronor och de största utdelningarna står Svenska Spel och Telia Company för, 4,5 respektive 3,8 miljarder kronor.

• Ägarpolicy
I verksamhetsberättelsen redogör regeringen även för statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande. Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 beslutades i december 2016 och gäller tills vidare. Ägarpolicyn och riktlinjerna är därmed oförändrade sedan 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2016/17:140). Regeringen avser att inom ramen för statens ägarpolicy fortsätta att utveckla regeringens bolagsstyrning samt att vid behov revidera statens ägarpolicy.

Efter årsstämmorna 2019 är andelen kvinnor i den statliga bolagsportföljens bolagsstyrelser 47 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 54 procent. Denna sammanställning görs också årligen och presenteras i verksamhetsberättelsen.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *