Nyheter

Trollberget: Nytt bostadsområde formas

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns samrådshandlingen över nya området Trolleberget i södra delen av Skillingaryd med. Ett förslag som i en första etapp innebär 50 villor, 290 lägenheter och en förskola.

EN konsultfirma har tagit fram handlingarna över Trolleberget i Skillingaryd och det summeras med ”fantastiskt planprogram” när ledande politiker satt i arbetsutskottet och fick handlingarna på bordet. 

– Det är tre områden man pekar ut. Längst ner mot järnvägen blir det flerbostadshus. När det kommer till kommunstyrelsen ska det ut på remiss i partigrupperna. Vi hoppas att många Skillingarydsbor ser det som ett fantastiskt område för rekreation. Vi kan tycka olika, men jag tycker att man har hamnat rätt i storleken, menar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). 

Ulf Abrahamsson (C) tycker att man utelämnar en tredjedel av området i handlingarna.
– Vi ska vara tydliga i kommunstyrelsen. Det är ett bra förslag, men man har utelämnat den södra delen på området. Ska vi lämna det för rekreation och rörelser? Det är inte många år sedan vi släppte in mountainbikecyklister i området. 

Thomas Axelsson (KD):
– Jag håller med Ulf, men jag tycker nog att det ska vara mer bebyggelse i södra delen. I östra delen finns en vattentäkt.

Gert Jonsson (M): 
– Den stora frågan är hur hårt man kan exploatera Trolleberget?

Ett planprogram tas fram innan en detaljplan blir till. Då ska utredningar göras gällande vägnät, grönytor, bevarande av befintliga värden och man ska översiktligt utreda bebyggelsestruktur. I samrådet får man lämna synpunkter som man berörs av planprogrammet, det kan vara från invånarna, myndigheter, föreningar och kommunala förvaltningar.

Planprogrammet som nu formas är beläget i södra delen av Skillingaryd, väster om järnvägen, norr om Brunnsgatan/Berggatan, söder om väg 152 och väster om Nya Åkersvägen. 

Syftet är att utreda lämpligheten för bostäder samt förskola. I översiktsplanen pekas Trolleberget ut som ett framtida bostadsområde samtidigt som de befintliga strövområden och skogsstigarna ska bevaras, rustas upp och utvecklas. I översiktsplanen anges det att inom området finns berg i dagen vilket kan göra att området blir dyrt att exploateringar, att flera fynd av arkeologisk karaktär har gjorts samt att dammar kan behövas anläggas för att omhänderta dagvattnet. 

Riksintressen i området omfattas av försvarsmaktens ”område med särskilt behov av hinderfrihet”, Skillingaryds skjutfält, järnvägen och E4:an. Det anges att Trolleberget är ett attraktivt rekretationsområde med rik vegetation, där både skogs- och strövområden finns och i norra delen finns jordbruksmark och dammar. Områdets kraftiga höjdskillnader från områdets högsta punkt ner mot järnvägen och Lagan där två grävda dammar, vid Berggatan, finns två grävda dammar som har betydelse för dagvattenhanteringen i området och området runt järnvägen utgörs av sand vilket dagvattnet kan med fördel ledas dit samt att de opåverkade området kan också med fördel fungera som att ta hand om större vattenmängder. 

Totalt ses Trolleberget ge ett planförslag på 290 lägenheter och 50 enbostadshus. Längs Nya Åkersvägen föreslås radhus i två till tre våningar och förskola i nordvästra delen med plats för 120 barn. I övriga delar föreslås en blandning av radhus och friliggande villor. I handlingarna finns att läsa att planområdet föreslås att byggas i etapper, de områden som ligger i anslutning till Skillingaryds centrala delar, det vill säga de norra delarna av Trolleberget, föreslås att byggas först. 

Området mäter 75 hektar och är indelade i sex delområden. 

Kort summering av områden:

1 = Områdets närhet till stationen och centrala Skillingaryd gör att en förskola inom området blir tillgängligt för många. Även framtida bostäder skulle ges närhet till service. Området kan utgöra en länk till rekreationsområdet i söder och öster. God tillgänglighet i området och en framtida exploatering kan anslutas till befintliga gator/vägar.

2 = Stora höjdskillnader ger rekreativa värden med exempelvis utsikt och pulkabacke men problematiskt med avseende på tillgänglighet. Nära centrum och station vilket gör att framtida bostäder ges närhet tills service.

3 = Används som omhändertagande av dagvatten. Skyddsåtgärder med avseende på risk och buller kan krävas för att möjliggöra bostäder inom 150 meter från järnvägen. Höjdskillnader inom området kräver särskild omsorg för att klara en god tillgänglighet. Höjden väster om området ger viss skugga kvällstid.

4 = Rekreationsområde, här ges möjligheter till att uppleva vild och ostörd natur utan kontakt med bebyggelse. Under 152:an finns en gång- och cykelväg söderut. Området gränsar mot järnvägen och 152:an vilket kan medföra buller, höjdskillnader i den sydöstra delen av området medför att en väganslutning från denna del inte är lämplig.

5 = Anges vara en god lokalisering för hästgård då det finns en potential att bevara och utveckla området med fler hästgårdar men ändå på ett tillräckligt avstånd för att inte skapa olägenheter. Det finns möjligheter att utveckla mer ridstigar i omgivande rekretationsområde. Om hästgårdar byggs så kan en framtida bostadsplanering innebära risk för allergener.

6 = Här finns icke-störande verksamhet men används för publika funktioner, såsom träning och sport. Vid exploatering här finns potential att området fortsatt utgörs av icke-störande verksamheter. 

Innan arbetet med detaljplan kan fortsätta ska utredningar gällande markprover för att säkerställa eventuell förekomst av föroreningar, geoteknisk utredning, dimensionering och utformning av dagvattenytor, lämpliga parkeringar ses över, fördjupad naturvärdesinventering, bullerutredning avseende biltrafik, järnväg och verksamheter samt riskanalys avseende exploatering inom 150 meters avstånd från järnvägen, göras. Samrådshandlingen har nu setts av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens ledamöter har planprogrammet för Trolleberget på sitt sammanträdesbord under dagens möte. 

Taggar

Läs mer

Utökad undersökning krävs för nytt bostadsområde

8 reaktioner på Trollberget: Nytt bostadsområde formas

Ser vettigt ut, glöm inte bort att gallra den befintliga skogen så den åtminstone blir tillträdesbar, gärna planera för promenadstråk med belysning.
Sedan skulle jag nog göra villatomterna mer raka, dessa kantiga linjerna gör att tomterna blir svårplanerade och alla hörn blir sneda.

Område 5 är redan upptaget av 3 hästgårdar.
Hur hade ni tänkt att det skulle bli fler?
Ska ni stycka upp deras mark till fler eller?
Styckas de upp i mindre bitar blir de olagligt små då det finns lagar och regler för hur mycket mark det ska vara för varje häst och minimum ska det vara 2 hästar.

Fantastiskt bra men betydligt fler bostäder får plats i området och väg ut mot 152:an måste ritas in då blir detta ett område där kommunen kommer att växa snabbast

Ja, eller inte! Kan vi inte få ha detta fantastiska grönområde kvar i samhället? Men det klart, nu har man byggt bort den fantastiska pulkabacken som fanns vid Sörgårdsskolan och då är det ju bra att man hittat en ny. Skämt åsido, låt Trolleberget få va och bygg söderut mot Stenvadet istället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *