Nyheter

Vindkraftsbuller vände vid kompromiss

Nyheter Vindbruksplanen skulle godkännas i kommunfullmäktige. Debatten startade klockan 21.30 och avslutades två timmar senare. Ajounering och kompromiss gjorde att samtliga ledamöter enades i heta bullerdebatten

– Hållbarhet är ett begrepp vi använder allt oftare. Börjar man med övergripande globala målen är det hållbarhet som gäller. Den vindbruksplan som finns nu är hållbar. Det är dålig hållbarhet i politiken där vi inte kan enas om ett långsiktigt och hållbart dokument. En parlamentarisk grupp jobbade med hållbarhet. På något vis blev diskussionen i kommunstyrelsens inte hållbar. Det är egentligen en enda avgörande mening som skiljer mellan arbetsutskottet och kommunstyrelsen. På enda stället det står om detta är sidan 33 i planen. Där beskriver vi det här med 40 dBA som förslag. Det är där man ska ändra till 35 dBA. Då får man inte bara ändra siffran utan då får man ändra hela textstycket då det handlar om buffring, det är frågan om hela sidan kan vara med, då det är 40 dBA. Nä, den är inte hållbar utifrån en juridisk mening. Miljökonsevsbeskrivningen blir inte heller hållbar. Tanken med en vindbruksplan ska vara ett rådande dokument. Nu är den vilseledande. Vi hänvisar hela tiden hur vi tagit fram planen, respektavstånden stämmer inte. Det här har vi tittat på och den granskningshandlingen som gick ut var precis så här. Vi måste ta fram en konsekvensbeskrivning om man ska buffra på 35 dBA. 100 hektar möjligt att bygga vindbruk på om det är 35 dBA. Det måste vi ta med oss. Vaggeryds kommun är 85 000 hektar. När granskningsyttringen kom in var miljö- och byggnämnden kritiska till. De ska hantera ett ärende. Vi kan inte hantera ett ärende om det är så motstridig plan. Likadant säger de som bygger vindkraft. I miljöredovisningen skriver vi ska göra vår del. Etablerare som tittar på det här, ser områden som vi inte vet om de ska vara med eller inte. På s 122 står det att vi ska följa den vägledning hur vi hanterar vindbruk. Det är mark- och vattenanvändning som vi ska vägleda. Är det särskilt hållbart utifrån ett nationellt perspektiv när vi inte bygger vindkraft. Samtliga partier i Gislaved tyckte att vindkraftsansökan häromdagen var bra och det är märkligt att andra kommuner kan hantera det här och inte vi. Tänker 12 kommuner i länet att vi ska tänka fossilfritt, länsgemensamma lösningar. Jag är vald av kommunerna i länet att jobba i den här riktningen men min hemkommun jobbar inte för dessa mål, då måste jag lämna den platsen. Då tappar man möjlighet till inflytande och kunskap. Vi blir inte trovärdiga som kommun i vårt klimatarbete. Vad är det vi beslutar om egentligen? Hela dokumentet är inte längre hållbart. Översiktsplanen är det överordnade dokumentet och där står det 40 dBA. Det krävs att en enda kommuninvånare överklagar, så fäller vi vindbruksplanen som inte håller juridiskt. Vi kan inte ha ett dokument som är så motstridigt och står i strid med översiktsplanen. Ska vi göra något hållbart så är det ksau beslut. Det blir ett meningslöst dokument. Vi kan hänvisa 35 dBA, men det är just de områden vi värnar om. Men att värna om en hel kommun är inte hållbart. Jag yrkar bivall till ksau;s förslag, säger Gert Jonsson (M).

– Hösten 2017 ställde vi oss bakom vindbruksplanen. Detta föregicks av ett grundligt arbete i vindgruppen med de stora planerna ute i Bondstorp. I vårt yttrande pekar vi bland annat på nödvändigheten av respektavstånd. Vi understryker i vårt yttrande vid varje enskilt vindkraftsområde. Miljöpolitik är ett komplex politikområde. Det blir särskilt tydligt vid arbetet i vindbruksplanen. Därför görs en miljökonsekvensbeskrivning. Till syfte att ta hänsyn till människors hälsa ska inte mer än 35 dBA överträdas. Olika politiska mål kommer ibland i konflikt med andra miljömål. Skogens värde med vindkraftens yta och vägar. Berg ska sprängas och mossa och sänkor ska fyllas igen. Det strider mot hållbarhetsfrågor. Vi (S) är fortsatt öppna för att vi ska möjliggöra etablering. Vi arbetar för en omställning till fossilfritt. När det gäller vindkraftverk i vår kommun. De potentiella vindkraftsområden gäller även vid 35 dBA. Det som avgör detta är typen av verk, verkningsgraden och vilken effekt de ska ha. Det är det som avgör bullernivån. Jag hör hela tiden överdrift utan det handlar om att ta tillvara på den teknik som alstrar mindre buller. Vi måste kunna ställa krav på lägre bullerkrav. Vi måste vara medvetna om att där står inte bara dem som vill ha förnyelsebar energi utan det är en affärsverksamhet där avkastningskrav finns. Det som oroas särskilt är investeringsbolag äger vindkraftsparker som anonym ägare inte bryr sig om lokala boende försöker göra sig hörda. I vår reservation i kommunstyrelsen 20 mars underströk vi att människors boendemiljö och för att ta rimlig boendemiljö är att 35 dBA ska vara. Allt högre verk har diskuterats med risk för ännu ökade störningarna. Stora grupper eller parker av vindkraftverk vill vi inte se i vår kommun. Vi har stora begränsningar och stora störningar. Hur ser våra utvecklingsmöjligheter ut som en växande kommun och var ska det vara möjligt att leva och bo? E4:an, järnväg, skjutfält och influensområde. Detta lägger en våt filt över en tätortsnära landsbygd. Vindbruksplanen ska vara ett uttryck i vad som är bäst för kommunen ur invånares miljöperspektiv. Vi tar redan ett stort ansvar för att tillgodose de nationella målen. Vårt primära ansvar är att utan att be om ursäkt, är att se till kommunens bästa. Vi tar beslut i kväll som fullmäktigeledamöter i Vaggeryds kommun, säger Kenneth Åberg (S).

Ulf Abrahamsson (C)

– Det här är demokrati. Två väldigt duktiga framförande och synsätt. Jag hoppas inte det blir en debatt hela natten, vi når ingen samsyn och jag är mer övertygad om att vi blir inte politiskt enade. Det bildades en vindkraftsgrupp, för två mandatperioder sedan, att en från varje parti, skulle förkovra sig vad vindkraft är, fördelar och nackdelar. Jag tolkar att redan från första mötet har (SD) haft kvar sin ståndpunkt. Jag tror att vi har haft en stor samsyn i vindkraftsgruppen. Betydelsen mellan 35 och 40 är att vindkraftsbyggare ringt och påtalat hur de ser på det. Mest förvånade är den av regeringens utsedda vindkraftsrådgivare ringt. Då är det nästintill omöjligt att bygga vindkraft i vår kommun. Det som var nytt för mig var att (S) var emot vindkraftsparker. Jag yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskott förslag angående vindbruksplan, säger Ulf Abrahamsson (C).

Thomas Axelsson (KD)

– Jag instämmer med Ulf, bra tal av Gert och Kenneth även om de tycker olika. Den plan som nu finns är väl dokumenterad och har tagit hänsyn till allt som rör kulturvärden, gammelskog, djur- och fågelliv, det är en gedigen utredning som har gjorts. Jag är också för att vi ska ha vindbruk, men det kommer i konflikt med andra kulturvärden och jag tycker att vi ska hantera fortsättningsvis att vi ska fundera på var vi ska bygga. Tysta områden, i vår västra del, tycker jag att det är bra att vi har fått nej. Angående bullret är inte lokalt krav, tycker att det är nationellt krav. Det finns teknik för att bygga de här 35 dBA, men det hjälper inte i frågan. Det är en juridisk fråga. Kunde vi lägga in ett veto när det gäller buller så hjälper det inte. Det faller i miljödomstolen och vi kommer att förlora i ett sånt fall. Det har ingen verkan i handläggningen i prövning av ett nytt vindkraftverk. Det har varit en lång debatt under flera år. Politiken kan inte komma överens vilket är skamsen. Tänk om nu när det gäller den juridiska aspekten. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, säger Thomas Axelsson (KD).

Anna-Karin Slunge (S)

– Jag har varit med i bägge av dessa grupper och försökt begripa mig på det här. Nu när jag tittar på hur det ser ut i kommunstyrelsens att man skulle byte ut siffran 4 till 3. Jag lusläste planen. Jag läste att det inte går att ta. Där vi skriver, på sidan 33, där man redogjorde för ljudstörningar. Vi har ökat från 500 till 700 respektavstånd och dessutom fyra gånger verkshöjden. Skulle man komma till 35 dBA så skulle det handla om 1 500 meter. Med alla kartor behöver vi inte rita om och förändra. Den har vi ritat där vi ser områden som är lämpade ur miljösynpunkt. Vi har tagit ansvar för alla miljöhänsyn och vi har hittat de här krokiga områden där vi ser att här och här är det möjligt. De är inte satta utifrån rekommendationen på 500 meter som sas när verken var små. Vi har haft skrivelse om 35 dBA att vi läst oss till att det största bekymret som återkommit har varit just ljudet, det har vi gång och gång fått till oss. Rent formuleringsmässigt kan man inte bara ändra siffran. Jag vidhåller ändå att vi som kommun kan tycka att 35 är mänskligare och bättre samt att sträva efter att få. Naturvårdsverkets hemsida som säger riktvärden för vindkraftverk, reviderad nyss, ”ljudnivån från vindkraftverk bör inte vara 40, vissa platser inte över 35”. Tittar man i rubrikerna läser man att bullerstörningar. Bor det två familjer med fem i varje så ska vi acceptera att en i varje hus mår illa av det här. Jag kan tycka att vi i vår kommun har redan skjutfält och järnväg som spärrar. Vi väljer att vara ett steg försiktigare där vi säger ostörda området. 35 dBA är i de ostörda områden kanske kan vara en väg? Vi väljer att frånta detta område helt. Går jag till andra rubriken om riktvärden till ljud ”Låga ljudnivåer eftersträvas” ”I område vid friluftsliv ska inte heller störande buller vara över 35 dBA”, är inte boende värda något utan bara de som har sitt friluftsliv i tysta områden? Om man låter det stå kvar och berättar hur vi tänkt våra kartor. Vårt ställningstagande är att 35 dBA inte ska överskridas vid huset. Då kan kommunen tala om att det ska vara gräns 35 dBA vid bostad och det är vid den egentliga ansökan som gäller. Vi kan säga vilka markområden som är lämpade. Eftersom hela vårt häfte har en sammanfattande lista att de beslut som kommunen tar måste tydligt framgå att det ska vara lätt att hitta våra ställningstagande, säger Anna-Karin Slunge som vill lägga till en mening.

Magnus Thelin (L)

– Det blir kaos om vi inte bygger vindkraft. Solel och vindkraft är inte alls samma. Nu har det bara handlat om ljud. Om ni går hem och lyssnar på er diskmaskin så är det runt 50 dBA. Miljöpolitik innan och det har varit nationella mål och där vindkraft står en stor del av målen. Då går det inte att bara vifta bort det här. Infrastrukturen störs. Jag hör motorvägen när jag stiger ur hemmet på morgonen. Den är inte bara fossilfri utan även koldioxidfri. Då är det betydligt enklare att skicka vindkraft. Vi kan ha billig industri om vi gräver upp kol i Kina. Det finns inga problem med det här, vi har inga förändringar med klimatet. Vi kan inte hålla på i 100 år med det vi håller på med idag. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, säger Allan Ragnarsson (M).

– Jag tycker att det är bra med en rådande vindbruksplan på plats. Jag reagerade också på att det var femklövern som var reservation, jag trodde att vi ingick där. Tysta områden tycker vi att det ska vara tyst för grodor och fladdermöss, men vi tänker inte på dem som bor där. Vi driver ju Vaggeryds kommun och det är svårt att säga hur vi ska bedriva andra kommuner, det gör vi inte i andra frågor. Ska vi tolerera att andra kommuners invånare ska få sämre hälsa då de får bygga mer. Jag tycker att vi ska tänka på kommunens invånare. Jag tycker att Anna-Karins förslag var bra, säger Magnus Thelin (L).

Stig-Göran Hultsbo (MP

– Det var en uppfriskande diskussion så här i sena stunden. Tack Gert och Kenneth för bra och sakliga inlägg även om ni hade olika synpunkt. Anna-Karin var kreativ och du framställer så vi förstår och nytänkande. Jag hamnade ändå i den här gamla devisen som säger att vi ska tänka globalt men handla lokalt. Alla som kan ska vara med och bidraga. Vi tar ett beslut utifrån Vaggeryds kommuns horisont. Vi måste ha in och utflöde till andra kommuner. Därför måste vi ta vårt ansvar för den energiproduktionen som vi behöver själva. Jag har sagt flera gånger att vi kan göra en bra vindbruksproduktion när vi är så få boende per kvadratkilometer. Vi kan inte stå utanför vindkraften. Vi får något som är helt omöjligt att jobba med om vi sänker till 35 dBA och kanske skrattretande när de tittar på text och kartor. Helt juridiskt fel, räcker att någon överklagar. Sedan bestämmer inte kommunen om bullervärdena heller. Etableringar kan vi göra veto, men det finns förslag som är långt gångna. Vi kan inte sitta på läktaren. Vi räknas inte som kommun med rejäla åsikter som vi själva är med i. Jag föreslår inte bifall till ksau, utan jag avvaktar en ajournering, säger Stig-Göran Hultsbo (MP).

Atcha Adinda (L)

Atcha Adinda (L); Jag har lyssnat på vad alla har sagt och framför allt Kenneth har sagt. Vår kommun är begränsad, vi har skjutfält som begränsar utvecklingen. 35 då funkar det inte för att andra kommuner har bestämt 40. För några år sedan när man åkte till Jönköping, tankade du bilen? Nu kan du köra med bilen och ha halva tanken kvar? Jag tycker att vi går i bräschen och jag tror att vi har vindkraft som är under 35 om några år.

– Jag tackar för att vi måste ha respekt för varandra. Anna-Karin du är klok, vi skulle hantera detta i kommunstyrelsen, och vi kunde ha löst det här i kommunstyrelsens. Vi kan inte anta i planen och ändra. Jag är glad för ditt inlägg och det öppnar upp för ditt inlägg. Det är fruktansvärt besvärande att vår översiktsplan säger något annat som inte kanske kommer att antas i vindbruksplan. Antingen ser vi det som att vi trycker på, men det kan också uppfattas att vi luras någonstans, det är inte bullret vi prövar i kommunen då det är mark- och vattenanvändning. Områden är ändå angivna i planen. Vi är tillbaka på bullret som vi varit tidigare. Vi kan inte gå ifrån med något bullerbeslut. Vi kan göra ett tillägg i ksau;s förslag. Huvudalternativet står också 40 dBA. Glad att det är en öppning, säger Gert Jonsson (M).

Jörgen Johansson (C)

– Finns det mer att tillägga? Det enda vi pratar om i signalvärde. Det klart att Vaggeryds kommun har ett signalvärde. Vi har klimatpåverkan, fossilfritt, vi har ett ansvar för att göra det yttersta i vad vi kan. Vi behöver sol och vind, vi måste visa respekt och ska inte säga nej. Anna-Karins förslag är verkligen en väg framåt. Man är lite väl negativ vad gäller E4:an, skjutfältet, järnvägen, vad hade vi varit utan det? Tack vare E4:an växer så gör vår kommun det också. Vindkraftverken gör också något positivt till kommunen, säger Jörgen Johansson (C).

– Alla som är här måste ha klart för sig vad som gäller med kommunens veto, vad är det? Vad får vi yttra oss över? Jo, mark- och vattenanvändning. Det vi tar beslut om idag. Vi har vår plan, det vi har lagt fram med påvisbara områden där vi tycker att vindkraftverken ska byggas. Det vi kan tala om sedan är att 35 dBA är att man inte bör överstiga har inget med att göra med svaret när vi ska göra ett veto. Mindre verk eller färre verk är att ta ställning till när det kommer in en ansökan om det. Jag kan inte se det att vi har planen som en rådgörande plan. Vi har talat om att de här områden är lämpliga, vi talar om att vi har områden vid skjutfältet och då får respektive remissinstans påpeka sitt yttrande, säger Anna-Karin Slunge (S).

– Är det (S)-gruppens förslag eller Anna-Karins ajournering, kan du gå upp och förtydliga ditt tillägg? Undrar Ulf Abrahamsson (C).

– Ej överstiga 35 dBA vid bostäder, förtydligar Anna-Karin Slunge (S).

Kompromiss och ett nytt förslag växer fram efter klockan 23...

Efter närmare en halvtimmes ajounering samlades partigrupperna igen…

Resultatet blev en kompromiss och ett nytt förslag.

Anna-Karin lägger till att i vindbruksplanen på sidan 33; Vaggeryds kommuns inställning är att det inte ska överstiga 35 dBA vid bostäder.

– Jag konstaterade att det inte är ett ställningstagande på hur vi ritat kartor behöver inte listan uppdateras längst bak, säger Anna-Karin (S).

– Vi står bakom Anna-Karins tillägg från femklövern, så jag vädjar välja kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med Anna-Karins förslag, kommenterar Gert Jonsson (M).

KSAU förslag 40 dBA; Ingen röstade för förslaget.
KSAU grundförslag (med 40 dBA) men med Anna-Karins Slunges tilläggsförslag 35 dBA vid bostäder; Alla röstade ja!

– Tack för det här, det gjorde ni fantastisk bra, avslutar fullmäktiges ordförande Christer Holmgren (M) och klubbade för kommunstyrelsens arbetsutskotts grundförslag med tillägg av Anna-Karin Slunge (S);s tilläggsförslag.

  [1/10]

  [2/10]

  [3/10]

  [4/10]

  [5/10]

  [6/10]

  [7/10]

  [8/10]

  [9/10]

  [10/10]

Taggar

1 reaktion på Vindkraftsbuller vände vid kompromiss

Runt 50 dB(A) för en diskmaskin tycker jag är att ta i. Husqvarna säljer 18 modeller och de bullrar 39-45 dB(A). Vår diskmaskin bullrar 40 dB(A) – och vi upplever det som mycket störande om vi skulle försöka sova i den miljön. Lyssna på hur diskmaskinen låter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *