Nyheter

Debatterar demokrati

Nyheter ABF:s debattartikel har fått en uppföljare från SD.

Hur ser hotet mot demokratin ut på riktigt?

Arkivbild

Michael Lindberg och Laila Bradling på ABF menar i en debattartikel att demokratin hotas när SD växer. Nej, att SD växer är faktiskt en bekräftelse på att demokratin fungerar i Sverige. Människor kan göra sina egna val utan att bli hotade eller utpekade. Men demokratin måste alltid värnas. Det får aldrig accepteras när förtroendevalda utesluts ur fackföreningar eller när skattefinansierade Public Service intar en politisk hållning.

Vi anser att nyansering och en mångfald av olika perspektiv vitaliserar det demokratiska samtalet. ABF tycks anse att det demokratiska samtalet inte ska få rymma fler än ett perspektiv, och att mer än en röst i debatten om folkbildningen är skadlig för vår demokrati. Där skiljer vi oss från ABF, vi värnar åsiktsmångfald.

Bildning är en grundbult i vår demokrati, en bildad befolkning kan fatta välavvägda beslut. Vi häpnar över att olika aktörer anser det vara odemokratiskt att befolkningen sedan ska få ett mer direkt inflytande, till exempel på gestaltningar i den gemensamma miljön som är finansierade med offentliga medel. Demokrati betyder trots allt folkstyre. För oss är det även självklart att folkets valda företrädare får lyfta samhällsfrågor till diskussion.

Studieförbunden får idag skattefinansierade bidrag. Det innebär att politiken måste kunna ställa krav på att verksamheten bedrivs till gagn för samhället i demokratisk anda. För oss är det inte rimligt att folkbildningsrådet, som består av folkbildningsaktörerna, både ska fördela medel till folkbildningsaktörerna och följa upp användningen av medlen. Det är inte ansvarig förvaltning av skattemedel. Idag ges också bidragen i region Jönköping ut utan krav på ansökan eller återredovisning. Så får det inte vara. Det vill vi skärpa upp.

De nedskärningar som vi gör till bildningsförbunden i statsbudgeten är en politisk prioritering. Vi anser att folkbildningens verksamhet ska vara bildning, inte integration eller nödlösning som reservkomvux. Utifrån detta har vi inte följt med i de senaste årens anslagsökning till folkbildningen, eftersom merparten av resurserna varit öronmärkta till detta. Region Jönköping ger varje år 27 miljoner kr i bidrag till studieförbunden i länet, som ska prioriteras mot bland annat sjukvården. Vad är då ett rimligt bidrag?

För oss är det självklart att folkbildningens unika modell ska värnas in i framtiden, det är därför vi räds att allmän kurs gått från runt femton till nästan femtio procent av den statsfinansierade verksamheten på folkhögskolorna. Vad är det som gör att befolkningen inte klarar av att få tillräckliga kunskaper i matte, svenska och engelska i ordinarie utbildningsväsende i Sverige idag? Givetvis ska allmän kurs kunna komplettera ordinarie utbildningssystem genom att tillgodose en utbildningsmetod som passar vissa människor bättre, men allmän kurs bör inte vara folkhögskolans huvudsakliga verksamhet. Det är en fråga som måsta kunna hanteras inom ramen för bildningsdebatten utan polariserande, osakliga påhopp från ABF.

Vi tror att när viktiga samhällskomponenter blandas ihop kan viktiga värden gå förlorade. Folkbildningen ska få vara folkbildning, en viktig komponent i den svenska demokratin.

Samuel Godrén, regionråd (SD)
Staffan Eklöf, riksdagsledamot (SD)

Taggar

Dela