Nyheter

Fenix 2: Lång och dyr renoveringsresa för att bli användarbar igen

Nyheter Vad har hänt med Fenix 2 byggnaden i Vaggeryd och varför? Politikerna har fått en summering gällande byggnation, garanti och när det planeras vara inflyttningsklart

Staketet har funnits en tid runt Fenix 2 i Vaggeryd...

I det utredningsdokument som politikerna har fått till sig finns följande information: 

Den nya gymnasieskolan Fenix 2 planerades från början ha en byggnadsyta på 3 300 kvadratmeter och upphandlingen gjordes genom att avtal tecknades med bygg-, mark-, rör-, ventilation-, el- och sprinklerentreprenad upphandlades separat och därefter togs Gärahovs Bygg samordningsansvaret, det vill säga totalentreprenaden. Byggstart var 9 juni 2009 och färdigställande rapporterades till 8 augusti 2010. 


Juridiskt kunnande har inhämtats vad gäller ”Vad innebär det att totalentreprenören har ett garantiansvar?”

I ett svar till kommunen har jurist svarat att ett garantisvar endast förekommer om entreprenören på något sätt har utfärdat en garanti för en viss tid avseende utfört arbete. I praktiken innebär garantiansvaret att entreprenören, efter arbetets utförande, förutsätts ansvara för de fel som framträder under den tid garantin omfattar, den så kallade garantitiden. Skulle tvist uppstå om fel under garantitiden faller det således på entreprenören att bevisa att denne inte ansvarar. 


Totalentreprenören skall teckna och under entreprenadtiden vidmakthålla försäkring. Allriskförsäkringen skall gälla under garantitiden och för berört arbete under av besiktningsman förlängd garantitid. I ansvarsförsäkringen ingår bland annat produktansvar, utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom och utökad skydd för entreprenörer.

Entreprenören är under hela byggnadstiden ensam ansvarig gentemot beställaren för alla skador som uppstår på skolan, levererade byggnadsdelar, maskiner, ledningar med mera vare sig de förorsakat av hans egen personal eller andra på arbetsplatsens sysselsatta personer, detta gäller även beställarens varor.


Det som har hänt efter att kommunen har tagit Fenix 2 i bruk… 


2011


2 november 2011 – BUN – barn- och utbildningsnämnden –  och representant från Lärarförbundet påpekar att luften i de nya lokalerna är mycket dåliga. 


I oktober 2011 rapporterar arbetsmiljögruppen att vatten läcker in vid regn. Fastighetsenheten jobbar på frågan. Systemfel gällande dagvattnet som inte fungerar tillfredställande. Fontänen är ännu inte godkänd. 


2014


I mars 2014 meddelar skyddsombudet om fukt i väggarna. Förvaltningen (barn- och utbildning) fick meddelande om fuktutslag på Fenix 2. Expert kopplas in och gör en grundlig undersökning. Fastighetschefen håller i frågan. Efter två månader tas nya tester, inga svar har anlänt. Samma sak en månad senare, i juni 2014. 


När skolan startar samma år (2014) tas mattan bort i vissa utrymmen. 

I september 2014 evakueras särskolan till tillfälliga lokaler på Skogsvägen i Vaggeryd. Ansvarsfrågan om vem som ansvarar för kostnaderna för åtgärderna på Fenix 2 är inte klarlagd. Vårdförbundet undrar om man ska koppla in skolläkare. Förvaltningschef svarar att det ligger på skyddsombudets bord. Och enligt begäran skickar denne in en begäran om att en handlingsplan ska upprättas.


I samma månad undersöks fuktskadorna i betongplattor och ytskikt. Rapporten från denna visar att huvudorsaken till den kemiska lukt som finns i lokalerna beror på att mattorna innehåller fenoler. Den höga relativa fuktigheten i betongplattan vid mattläggningen har orsakat kemiska reaktioner. Kemiska emissioner och lukt har även trängt ner i betongplattan. Mattornas sammansättning har påverkat så att luktproblemet varierar beroende på vilken matta som är monterad. Den förhöjda fuktigheten som uppmätts i betongkonstruktionen beror på inläckage.

De fuktrelaterade skador som finns i ytterväggskonstruktionerna beror till största delen på inläckage utifrån.

Väggarna har omfattande brister i utförande av detaljer såsom plåtarbete, fogning och tätningar. Den konstruktionslösning som har använts är bristfällig och anges vara orsaken till varför väggarna inte är täta. De mikrobiella skador som konstaterats i innerväggarna bedöms bero på byggfukt i kombination med att gipsskivorna är motgjutna med flytspackel. 


I november 2014 beställs nya fuktspärrar samt mattor. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill att informationen ska gå hela vägen upp till kommunfullmäktige. I slutet av månaden flyttar gymnasiesärskolan till andra lokaler. Den juridiska processen är inte klar ännu. 


2015


I januari 2015 vill lärarförbundet ha ett besiktningsprotokoll eller sammanfattning av kontrollerna som skett kontinuerligt och förbundet vill ha det skriftligt. Förvaltningschefen svarar att det inte inte är klart med ansvarsfrågan ännu. 

Februari 2015: Kommunen och Gärahovs Bygg är inte överens om kostnaderna för att återställa fuktproblemen på Fenix 2. Lärarförbundet skickar över kort som visar på fortsatt fukt i skolans lokaler. 

I mars 2015 meddelas att åtgärderna på utsidan av Fenix 2 kommer att ske efter påsk. ”Eventuellt andra åtgärder kommer också att åtgärdas”. 

Maj 2015 visar lärarförbundet en film där man ser hur regnet forsar ner vid fönstren på Fenix 2 samt bilder hur möglet sprider sig. En månad senare, i juni, meddelas det att det är beställt plåt till de fönster där det regnat in. 


I augusti 2015 rapporteras allt vara klart utvändigt men inte invändigt vid de fönstren där det regnat in. 

September 2015 är arbetsmiljöverket på inspektion. Det upptäcks stora brister i inomhusmiljö på Fenix 2. 


Här träder garantitidens slut in… Garantitiden gäller fram till 20 oktober 2015. Garantitiden avseende åtgärder för att förhindra vatteninträngning förlängs med två år. Särskilt varugaranti gäller glas 10 år, papptak 2 + 8 år, plåt 10 år, tätskikt väggar och golv 10 år…


2016


Maj 2016 lämnade arbetsmiljöverket föreliggande om vite. Skälet:

”Det framkom att det finns stora brister i inomhusmiljön på Fenix 2 som påverkar elever och arbetstagares hälsa och det har varit ett problem i flera år. Ni har redovisat att det planerats åtgärder för att komma tillrätta med problemen, åtgärderna framgår av en arbetsplanering för en byggfirma den 9 september 2014. Den innehåller åtgärder som ”rivning matta, lister och diverse, slipning av golv, mattläggning, spackling, återmontage lister och diverse, städ, tätning och målning vid läckage”.


Åtgärderna skulle genomföras i fyra etapper och alla etapper skulle enligt uppgift vara klara i februari 2015. Av dessa etapper är endast etapp 1 genomförd. Åtgärderna vidtogs då inomhusmiljön blev så dålig att eleverna och pedagoger inte kunde vara i delar av lokalerna, i den del där särskolan har sina lokaler.

Inomhusmiljön i denna del av Fenix 2 upplevs nu som bra efter att åtgärderna i etapp 1 genomförts som planerat. Enligt uppgift från personalen vid vårt uppföljningsbesök den 25 februari 2016 finns svart påväxt under fönsterbrädor. Detta bekräftas även i miljö- och byggförvaltningens inspektionsrapport 12 juni 2015”. 

Vitesförläggande till Vaggeryds kommun avser både Fågelforsskolans ventilation och Fenix 2 gällande inomhusklimatet. Åtgärderna ska vara gjorda senast 1 september 2016. 


2017


Februari 2017 är mattorna snart bytta och därmed bättre arbetsmiljö. Dock består överkörningen från kulturskolans lokaler till gymnasiesärskolans lokaler. 

April 2017: Överhörning på Fenix 2 är löst temporärt genom att ändra på schema så att inte särskolans elever blir störda. Förvaltningen undersöker vidare med isoleringsplattor. 


2018


I november 2018 informerar Lärarförbundet att kommunens fastighetsavdelning genomför en undersökning av eventuell fukt på Fenix 2. 


2019


I januari 2019 är resultat av ”screen-air-kontrollen” rapporterad. Den visar avvikande värden avseende kemiska emissioner men ger inte svar på orsaken till avvikelsen annat än att den kan bero på brister i golvkonstruktionen. För att klargöra orsaken bör en byggnadsteknisk undersökning göras av golvkonstruktionen, framför allt den övre delen med golvskikt då utsöndrande ämnen möjligen kan komma härifrån. Rekommendationen görs att planera för kompletterande undersökning av golvets konstruktion. 


Februari 2019 rapporterar Lärarförbundets skyddsombud att det är mögel på Fenix 2 och att det är anmält till ansvarig. 

I juni 2019 kommer Gärahovs Bygg och fastighetsenheten överens om att åtgärda fuktproblemen. 

Augusti 2019 är inte fuktproblemen åtgärdade… 


2020


I mars 2020 har ett företag fått i uppdrag att undersöka inomhusmiljön på Fenix och en skadeanalys påbörjades efter år av fuktproblem. I samband med skadeanalysen informerar kommunen jurist i Jönköping om läget. Senare i samma månad har kommunen möte nummer 1 med Gärahovs Bygg under vårens månader.

I slutet av maj, 25:e, 2020 begär Vaggeryds kommun avhjälpande av byggfel samt ersättningslokaler för elever samt skadeståndskrav om tidsfristen löper ut. Tidsfristen var satt till 17 augusti. 

Inga åtgärder sker utifrån kommunens begäran av Gärahovs Bygg. Tidsfristen löper ut. Kommunen hyr ersättningslokaler. Att stänga gymnasielinjer på Fenix har aldrig varit aktuellt. 

Under sommaren 2020 har skadeanmälan skickats in, kommunen har fått avslag på densamma, samordningsmöte med de kommunala verksamheterna har genomförts för att eleverna ska få ersättningslokaler till höstens terminstart. 

I november har skadejurist granskat försäkringsbolagets avslag utifrån kommunens begäran. Kommunstyrelsens arbetsutskott för ärendet vidare genom förlikning i nära samråd och inrådan av kommunens jurister. 


2021–2022


Under tiden mars 2021 till januari 2022 fördjupar sig jurister, förvaltningschefer och Gärahovs Bygg i ansvarsfrågorna. Viss oenighet kvarstår och stegvis går detta över till en förhandling. Låsningar mellan parterna uppstår. 

Kommunen tydliggör sitt missnöje och uppfattning i en pågående process i samband med ett explateringsmöte. 

Teknisk chef och Gärahovs Bygg återupptar överläggningar och utformar avtal om felavhjälpande. Kommunen tar hjälpa av entreprenadsjurist. 

Omständigheter i sammanhanget är att kommunen bekostat tidigare byte av golvmatta och golven är ett kvarstående problem. Golven är den enskilt största ekonomiska posten av alla åtgärder. Kommunen angav fel fabrikat på golvmatta i byggentreprenaden. Vid en rättsprocess åligger alla bevisbörda på kommunen. Markentreprenörens ansvar för byggfel på mark har löpt ut som också gör en mycket stor andel av den totala åtgärdskostnaden. 

Under årets första månader delgavs våra ledande politiker i kommunstyrelsen ovan sammandrag av Fenix 2. 

Tekniska nämnden fick ombudgeterat 7,2 miljoner i januari 2022. Senare samma månad utökade kommunstyrelsen med ytterligare 7,8 miljoner för att få klart renoveringen av Fenix 2. Totalt 15 miljoner kronor.

I strategisk plan- och budget fanns berättade vi om i juni månad där det var avsatt ytterligare 11,8 miljoner kronor för just iordningställande av Fenix 2 under 2022.

Vid kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde informerade förvaltningen politikerna om att Fenix 2 ska vara inflyttningsklar i april månad och kulturskolan kommer att flytta in i lokalerna successivt. 

Taggar

Dela


Läs mer

Förvaltningschefer återinvigde Fenix 2