Nyheter

Kommunstyrelsen svarar revisionen

Nyheter Den kommunala revisionen har velat ha svar från kommunstyrelsen hur de har hanterat den granskning som är gjord för att utröna ansvarsfrågan mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden avseende ett antal investeringar.

Under förra året visade det sig att kostnaderna för flera investeringar skjutit i höjden och spräckt budget med många miljoner. I det läget beslutades att införa investeringsstopp. Det tillsattes en utredning som redovisade arbetsgången som visade att man inte riktigt hade koll på vem som gör vad och vem som ansvarar för vad. Då det fanns brister i uppföljning och kontroll av pågående investeringar konstaterades att det var nödvändigt att se till att följa de regelverk som finns. I flera fall visade det sig att investeringsprojekten inte efterlevde de politiska beslut som fattats och att politiken inte höll sig informerade i tillräcklig grad. Det pekas på att man inte var klar och tydlig i rollfördelningen när tekniska utskottet lämnade kommunstyrelsen och blev en egen nämnd.

Revisionen menar att ”den bristande efterlevnaden beror på att kulturen inte fullt ut stödjer det som är formellt beslutat” som framgår i utredningen ställer krav på åtgärder för förbättringar.

I kommunstyrelsens resonemang framkommer att man inte sett problemen i rollen som politiker respektive tjänsteman. Dessutom har ärenden hamnat fel i det kommunala arbetet då rollfördelningen har varit oklar.

– Kommer det en parkfråga så ska tekniska nämnden ta det. Vi måste lära oss det här, säger Gert Jonsson (M) som är kommunstyrelsens ordförande.

– Tekniska ska sköta det och ingen annan, men politiken har det yttersta ansvaret, tillägger Kenth Williamsson (S) som är kommunstyrelsens andre vice ordförande.

I svaret till revisionen pekar kommunstyrelsen på flera åtgärder för att undvika liknande bekymmer i framtiden som till exempel:

  • Inrätta forum där politiker och tjänstemän diskuterar reglementen, styrdokument och gällande lagar
  • Få samsyn kring strategi och verkställighet vid de diskussioner som förs vid presidieträffar
  • Tydliggöra internkontrollen och uppföljning av den

Centerpartiet valde att ställa sig bakom yttrandet men valde att lämna en protokollsanteckning:

”Centerpartiet har i ett tidigt skede påpekat vikten av att utredningen görs snabbt och opartiskt. Vikten av att snabbt få stopp på budgetöverskridande har likaså tydliggjorts. Vi är inte nöjda med hanteringen av de ovanstående punkterna. Vi godkänner utredningen beroende på att vi inte ser nyttan med att skapa ytterligare utredningar och förlänga processen ytterligare.” 

Taggar

Dela