Fler annonser

Information-samråd – avseende ansökan om förnyat tillstånd för täktverksamhet, vid inom fastigheten Byarums-Boarp 1:130 i Vaggeryds kommun.

Sandahls Entreprenad AB, Org.nr: 556378-5525, Box 625, 331 26 Värnamo, har för avsikt att ansöka om förnyat tillstånd, enligt Miljöbalken, för täktverksamhet inom ovan nämnda fastighet.

Med hänvisning till Miljöbalkens regler om samråd, lämnas härmed följande information:

Ansökan avser ett totalt uttag av högst 4 000 000 ton under en 25-årsperiod. Högsta årliga uttag uppgår till 200 000 ton.

Verksamheten består av; Avverkning, avtäckning, sortering, borrning, sprängning, krossning, upplagshantering samt utlastning från upplag, för transport till kund. Utfart sker via enskild anslutningsväg till väg 645.

I genomsnitt beräknas cirka 15–25 utfarter ske per dag, de dagar som transporter sker.

Efterbehandling av täkten sker genom att branta bergslänter, släntas ut, alt. förses med skydd.

Förväntad miljöpåverkan består i första hand av omändring av naturområde, och från verksamheten huvudsakligen av damm och buller samt i samband med sprängning, vibrationer och luftstötvåg.

Samordnat med denna ansökan kommer även tidigare anmälan enligt Seveso-lagstiftningen att uppdateras.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Lennart Svensson tel. 070–635 61 53, E-post: taktochmiljo@telia.com
eller Michael Svensson, tel. 073–373 60 68, E-post: michael.svensson@sandahlsbolagen.se .

Den som vill lämna synpunkter kan göra det, senast 23/11 2020, helst skriftligen, till:

Täkt och Miljö
Rössla, Sågarhagen 1
583 94 NYKIL

eller E-post: taktochmiljo@telia.com