Debatt

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

Debatt Svenskt Näringsliv debatterar

Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Jönköping län. Vi ser dramatiska effekter här och nu – och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen. På flera håll är både utfallen och förväntningarna mer negativa än under finanskrisen 2008.

Företagens förväntningar om produktion, investeringar och antal sysselsatta tenderar att ligga på en betydligt lägre nivå än vanligt det kommande halvåret. Det visar vår Företagarpanel för kvartalet som vi presenterade häromdagen.

Den rådande pandemin och krisen har påverkat näringslivet i länet kraftigt. Initialt drabbades handel och besöksnäring värst, men vi ser nu påverkan på i stort sett alla branscher och alla företagsstorlekar.

I Företagarpanelens resultat uppger 65 procent av företagen minskad produktion och försäljning jämfört med för sex månader sedan. När vi ber företagen titta framåt sex månader tror 42 procent på med minskad produktion och försäljning, vilket är fler än de 26 procent av företagen som tror att den kommer öka.

Antalet anställda har minskat i 39 procent av företagen jämfört med för sex månader sedan. Nästan lika stor andel, 36 procent, tror att antalet anställda kommer att ha minskat ytterligare om sex månader och endast knappt 10 procent av företagen tror att de kommer att ha fler anställda.

Läget är i princip lika illa vad gäller investeringar. Närmare 50 procent av företagen har minskat investeringarna jämfört med för sex månader sedan och framöver räknar 41 procent med fallande investeringar de närmaste sex månaderna. Företag som upplever en extrem nedgång i efterfrågan kämpar för att överleva – här och nu. De har helt enkelt inga möjligheter att investera för framtiden.

Svenskt Näringsliv har i tidigare mätningar visat vilka av regeringens krisåtgärder som fungerar bäst för företagen i Jönköpings län. Där framgår att 84 procent av tillfrågade företag använder nedsättning av arbetsgivaravgifterna och 65 procent av korttidspermittering. För den tillfälliga hyresrabatten, anstånd med skatteinbetalningar och lån har betydligt lägre har företagen en lägre villighet att använda (13, 20 respektive 4 procent). Att skjuta på kostnader som ändå måste betalas och att låna sig ur en kris är för många företag inte en hållbar väg att ta.

För att behålla fler företag och fler jobb, behöver regeringen skruva mer på de insatser som redan etablerats. Insatserna behöver genomföras snabbare, bli enklare och tydligare och förlängas ytterligare i tid. Vissa stödåtgärder slutar snart att gälla och andra har inte kommit igång än, det skapar fortsatt stor oro bland företagen i länet.

Företagen kan inte vänta, många välskötta företag har inte resurser nog att hålla ut så länge till. För att undvika massarbetslöshet är det oerhört viktigt att alla åtgärder når ut till företagen. Det omställningsstöd som regeringen presenterade, vilken ger företagen en viktig hjälp, behöver förlängas och inte bara gälla i mars och april. Det måste finnas en uthållighet i åtgärderna så länge krisen pågår.

Anna Gillek
Regionchef Svenskt Näringsliv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *