Debatt

Hållbara satsningar på personal och resande i budget för 2020

Debatt Jönköpings län ska vara en plats där alla känner sig välkomna och vill arbeta och leva.

Pressbild

Jämlikhet, jämställdhet och en mångfald av människor leder till en positiv samhällsutveckling. Så har det varit historiskt, så är det nu och så ska det vara i framtiden. Människor med olika kompetenser och drivkrafter ger nya företag, nya fritidsaktiviteter, nya samhällstjänster och därmed bättre regional utveckling.

Hållbar ekonomi. Region Jönköpings län har i jämförelse med andra regioner i Sverige en bra ekonomisk situation och balans i hälso- och sjukvårdsekonomin. För att fortsätta den positiva utvecklingen krävs långsiktigt hållbara satsningar. I Koalition för Region Jönköpings läns budget och verksamhetsplan för 2020 kombineras god ekonomisk hushållning med nödvändiga satsningar och omställningsarbete.

Hållbart arbetsliv. Arbetet med arbetsmiljö och att säkerställa att vi har tillräckligt med personal med rätt kompetens på våra vårdcentraler och tre akutsjukhus har högsta prioritet. För att underlätta rekrytering görs en riktad lönesatsning på 50 miljoner kronor där målet är att kunna höja lönerna för kvinnodominerade yrkesgrupper som arbetar kliniskt inom både sjukvård och tandvård. Sjuksköterskor som kan tänka sig att arbeta mobilt och länsövergripande i en ny bemanningsenhet kommer att erbjudas lönetillägg som kompensation. Nu utökar vi också antalet utbildningstjänster för specialistsjuksköterskor och inför möjligheten även för andra yrkesgrupper med akademisk examen att kunna gå specialiserad vidareutbildning.

Hållbar hälso- och sjukvård. För att möta utmaningarna inom hälso- och sjukvården ställer vi nu om till mer personcentrerad och nära vård. Det handlar både om vårdcentralernas arbete men även om bättre förebyggande folkhälsoarbete i vardagslivet. Sammanlagt avsätts 20 miljoner kronor för både nya arbetssätt och nya digitala hjälpmedel. Äldre och patienter med kroniska sjukdomar ska få stöd genom patientkontraktet som både är en sammanhängande plan över vårdinsatserna och en fast vårdkontakt som är trygg att ringa till vid behov. För att förbättra den psykiska hälsan hos de yngre ska Region Jönköpings län skapa konceptet ”en väg in” där länets barn och unga lätt ska kunna hänvisas till antingen barn- och ungdomshälsan, ungdomsmottagningarna, barn- och ungdomspsykiatrin eller skolornas elevhälsa.

Hållbart resande. Kollektivtrafiken ska vara smidig och alla ska kunna lita på att tåg och bussar går i tid. Därför utökar vi resurserna för kollektivtrafiken med 25 miljoner kronor. Arbetet med att införa nytt teknik- och biljettsystem har redan påbörjats. I det nya systemet kommer personer som kallas till sjukhus att kunna använda kallelsen som biljett. Vi gör nu även en större satsning på serviceresor eftersom det finns ett allt större behov. Nästa år kommer alla anställda i Region Jönköpings län att erbjudas möjlighet att köpa resekort hos Länstrafiken med pröva på-rabatt under sex månader.

Hållbar regional utveckling. År 2020 kommer Region Jönköpings län och alla kommuner att arbeta efter den nya gemensamt framtagna regionala utvecklingsstrategin. Målet är att skapa tillväxt och utveckling som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt hållbar. En förutsättning är ett nära och tillitsfullt samarbete med länets kommuner, Länsstyrelsen, Jönköpings högskola, näringslivet och civilsamhället. Här ska Region Jönköpings län vara den drivande kraften. I samverkan med kommunerna ska kulturutbudet öka i hela länet. Barn och unga ska få bättre tillgång till kulturupplevelser.

Med vårt förslag till budget och verksamhetsplan för 2020 och flerårsplan 2021–2022 står vi upp för en långsiktigt hållbar regional utveckling.

Mia Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Rune Backlund (C)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Koalition för Region Jönköpings län

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *