Debatt

Olikheterna i myndighetsutövningen är förvånansvärt stora

Debatt I stort sett alla kommuner i Jönköpings län har som mål att förbättra sitt företagsklimat. Fler och växande företag betyder fler jobb, ökade skatteintäkter och därmed ett ökat välstånd i kommunen.

Regelförbättring, förutsägbarhet, samt minskade kostnader till följd av regler och kortade handläggningstider är viktigt för tillväxten och företagsklimatet. Näringslivets regelnämnd (NNR) har nyligen publicerat en rapport kring kommunernas regeltillämpning. I rapporten målas en tydlig bild upp kring de skillnader som finns, både inom länet och inom landet.

Frågan vi då ställer oss är; Når de storslagna målen om ett stärkt företagsklimat fram till handläggare som möter företagen i deras vardag? Nej, inte i den utsträckning man kan tro eller hoppas.

Det mest anmärkningsvärda i rapporten är den negativa utveckling länet som helhet haft sedan den senaste rapporten från 2016, men även de stora skillnader som finns mellan kommunerna.

Ett exempel ur undersökningen är hur bygglovs- och planavgifter i kommunerna skiljer sig kraftigt åt. Beroende på i vilken kommun du är verksam kan du få betala allt mellan 24 000 och 88 000 kronor. Sett över hela Jönköpings län har dessa avgifter i snitt ökat med nästan 20 000 kr sedan 2016.

Driver du en verksamhet som klassas som miljöfarlig kan du räkna med att tillsynsavgiften ökat med mellan 1000 och 3000 kronor sedan 2016 beroende på vilken kommun du är verksam i, trots att kontrollerna genomförs mer sällan.

Av de svenska kommuner som svarat på undersökningen är 60 procent säkra på att ingen arbetstid går förlorad för företagaren, varken före, under eller efter ett kontrollbesök. Kommunens kontrollfunktioner är en del av kommunens samspel med näringslivet och påverkar förstås hela företagsklimatet. Då måste också kommunen ha en förståelse för hur deras myndighetsutövning påverkar företagen och deras verksamheter.

Vi är övertygade om att länets kommuner har en vilja att driva på utvecklingen framåt. En vilja som nu måste visa sig i faktiska handlingar för att vända utvecklingen och återigen göra Jönköpings län till ett av de mest gynnsamma länen att starta och driva företag i.

Coronakrisens effekter och efterverkningar kommer att ställa extra stora krav på effektiviteten i de kommunala förvaltningarna framgent. Ska kommunerna uppnå ett gott företagsklimat, underlätta investeringsbeslut och främja att livskraftiga företag byggs upp igen efter krisen, måste insatser i form av bland annat effektiviserad och höjd myndighetsservice göras. Dessutom påverkar en minskning av regelbördan antalet arbetstillfällen – och därmed kommunernas skatteintäkter – positivt.

Vill kommunerna i Jönköping vara en attraktiv plats för företagen, finns det anledningar att granska just hur företagen bemöts, hur tillstånd hanteras och hur tillsyn utförs. Här kan alla bli lite bättre. Vi hjälper er gärna!

Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköpings län
Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *