Nyheter

Regionens flerårsplan presenterad

Nyheter I dag presenterade Samverkan Region Jönköpings län Budget 2025 med flerårsplan 2026-2027: Tillsammans för ett starkare, tryggare och hållbart Jönköpings län. Med fokus på ökat resande med kollektivtrafiken, nya elektrifierade tåg och attraktivt biljettsortiment samt en attraktiv landsbygdsutveckling

Fotograf: Johan Werner Avby

Hälso- och sjukvården ska fortsätta vara i toppklass och resursförstärkningen till vårdcentralerna fortsätter samt fokus på hållbart arbetsliv och bättrad arbetsmiljö. Vi ska fortsätta utveckla våra tre akutsjukhus, förbättra kontinuiteten, skapa fler vårdplatser, ta krafttag mot den psykiska ohälsan och öka grundbemanningen samt minska beroendet av hyrpersonal.

Rysslands invasion av Ukraina har skapat stora konsekvenser och bidragit till ett utmanande säkerhetsläge. Mot bakgrund av säkerhetsläget och Sveriges inträde i NATO står Region Jönköpings län inför ökade utmaningar relaterade till beredskap och cybersäkerhet. Det försämrade säkerhetsläget i Sverige och i omvärlden har haft stor påverkan, och som svar har Region Jönköpings län ökat takten i arbetet med att stärka vår förmåga vid påfrestningar. Vår robusthet är i fokus och vi förbereder oss och övar för att kunna ta vårt ansvar i den civila beredskapen. Dessa faktorer kräver robusta verksamheter som kan stå emot påfrestningar och hantera riskerna med sårbarhet inför cyberhot och IT-attacker. I dessa svåra tider tar Region Jönköpings län ett aktivt ansvar för att möta och övervinna utmaningarna.

Omvärldsläget har skapat stora konsekvenser för hela världsekonomin, vilket även påverkar de ekonomiska förutsättningarna i Region Jönköpings län. Region Jönköpings län står inför ekonomiska utmaningar, bland annat på grund av värdesäkring av medarbetarnas pensioner, vilket påverkar resultatet. Trots dessa utmaningar har Region Jönköpings län det bästa utgångsläget jämfört med andra regioner i landet, tack vare en långsiktigt god ekonomisk ställning. Denna ställning gör att Region Jönköpings län inte behöver genomföra besparingar utan kan hantera kostnadsökningar i verksamheterna genom indexuppräkning. Vårt engagemang för att arbeta kostnadseffektivt och innovativt stärker vår ekonomi och ger oss möjligheter att fortsätta utvecklas. Långsiktigt är det avgörande att upprätthålla en hållbar ekonomi. Med stort ansvarstagande gör Region Jönköpings län en noggrann avvägning mellan att vara återhållsam och att proaktivt möta de utmaningar som Region Jönköpings län står inför, allt för länsinvånarnas bästa.

Vi står inför betydande utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla kompetens inom hälso- och sjukvården samt andra branscher i vårt län. För att stärka vår position som Sveriges bästa offentliga arbetsgivare arbetar vi brett med helheten. Vi skapar bättre förutsättningar för våra chefer och medarbetare till ett hållbart arbetsliv för att förbättra arbetsmiljön och öka andelen heltidsarbete. Vi tar itu med utmaningarna kring hyrbemanning och strävar efter hållbara arbetsscheman som också underlättar en balans mellan arbete och privatliv.

– Med ett förändrat säkerhetsläge och ett ansträngt ekonomiskt läge prioriterar vi att använda resurser klokt. Vi satsar på att öka grundbemanningen och minska användandet av hyrpersonal. Vi fortsätter att utveckla våra tre akutsjukhus, förstärka resurserna till vårdcentralerna och skapa fler vårdplatser. Vi inför nu ett skobidrag till medarbetare som arbetar vårdnära. Tillsammans skapar vi ett starkare, tryggare och mer hållbart Jönköpings län, säger Rachel De Basso (S), regionstyrelsens ordförande. 

– I budget 2025 ligger fokus fortsatt på ökat resande och en ekonomi i balans. Med ett flexibelt och  attraktivt biljettsortiment gör vi även kollektivtrafiken mer attraktiv och med nya eltåg ökar vi hållbarheten och tillförlitligheten i vår tågtrafik. För att nå våra mål i koldioxidbudgeten behöver vi fortsatt arbeta för minskat användande av fossila bränslen och öka takten i elektrifiering av våra järnvägar. I Samverkan Region Jönköpings län arbetar vi även vidare med nya stambanor för att öka kapaciteten på våra järnvägar och genererar därmed fler arbetstillfällen och till ett mer hållbart samhälle, säger Tommie Ekered (M), ordförande i Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö. 

– Med en jämlik vård ska alla våra länsinvånare erbjudas vård utifrån behov, på lika villkor och med ett gott bemötande. Vi vill underlätta för länsinvånarna att på ett enklare sätt få rätt vård vid rätt instans. Patienter med stora vårdbehov ska erbjudas fast läkarkontakt, samtidigt som vi under 2025 kommer se över ingångarna till vården med målsättningen att underlätta patientens kontakt med vården och öka kvaliteten, säger Thomas Gustafsson (S), ordförande i nämnd för Folkhälsa och Sjukvård.

– Vår region ska kännetecknas av hållbar tillväxt och stark konkurrenskraft. För att de gröna näringarna ska klara av den gröna omställningen och den ökade innovationsförmågan måste kompetensförsörjningen stärkas. Region Jönköpings län tar ledartröjan i kompetensförsörjningen, stötta näringslivet och driva på för en ökad samverkan mellan aktörer inte minst i regionalt strategiska utvecklingsfrågor. Region Jönköpings län arbetar aktivt för en attraktiv landsbygdsutveckling och för att alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur i vårt län, säger Kerstin Hammar (M), ordförande i nämnd för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet.

–  Vi fortsätter arbetet med att säkerställa bra vård i hela vårdkedjan genom ytterligare satsning på vårdcentralerna, ökat antal vårdplatser efter behov på länets tre akutsjukhus, samt utökning av intensivvården i länet. För att bemöta det växande problemet med psykisk ohälsa bland barn och unga prioriterar vi frågan och gör satsningar 2025 för förbättrad hälsa, säger Martin Nedergaard-Hansen (VD), 1:e vice ordförande i nämnd för Folkhälsa och Sjukvård. 

– Samverkan Region Jönköpings län har skapat förutsättningar till två projekt, ett för ökad bemanning på länsdelssjukhusen och ett för ökad attraktivitet inom dygnet-runt-verksamheter för att få fler att arbeta helg. Vi genomför även en riktad satsning på läkare inom primärvården med syfte att minska beroendet av hyrläkare, säger Linnéa Nilsson (VD), ledamot i regionstyrelsen.

För att hela länet ska blomstra krävs insatser inom näringslivs- och landsbygdsutveckling, med fokus på platsutveckling och de gröna näringarna. Detta kräver samverkan med länets kommuner kring kompetensutveckling och utveckling av våra naturbruksskolor och folkhögskolor, som är viktiga komplement till andra utbildningsformer. Gemensamt står vi inför stora utmaningar att hitta rätt kompetens, där rätt utbildning och matchning på arbetsmarknaden är avgörande för regional tillväxt och utveckling. Region Jönköpings län ska skapa förutsättningar för mer forskning och nya innovationer. För ett levande län krävs också god tillgång till kulturupplevelser.

Budget 2025 från Samverkan Region Jönköpings län läggs formellt som ett förslag på sammanträdet med Regionstyrelsens arbetsutskott den 4 juni. Regionstyrelsen tar beslut om budgeten den 13 augusti. Budget 2025 med flerårsplan 2026-2027 fastställs på Regionfullmäktige den 27 augusti.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *