Regionen

Kapade vårdköer och barnen i fokus i KD-budget

Regionen Kapade vårdköer och barnen står i fokus i Kristdemokraternas budget för 2023.

– Det ekonomiska läget kommande år kommer vara ansträngt. De historiska satsningar som gjorts den senaste mandatperioden kan inte fortsätta utan att man lånar från kommande generationer, från våra barn. Det är något som vi kristdemokrater aldrig kommer att acceptera. Den budget för Region Jönköpings län som vi lägger fram tar ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Med ett tydligt fokus på barnen och på att korta vårdköerna, säger Mia Frisk (KD).

– I september var det 568 barn som väntade på att få behandling av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Den som väntat längst har väntat 1 093 dagar. Det kan vi inte acceptera! I synnerhet inte när vi vet att det finns hjälp att få hos aktörer utanför regionens egen verksamhet. Region Jönköpings län köper redan idag in utredningar från andra aktörer. Vi kristdemokrater vill införa ett vårdval för BUP och därmed möjliggöra att även behandlingar kan inkluderas. Ideologiska låsningar får inte sätta käppar i hjulet när det handlar om att ge våra barn och unga den hjälp de har rätt till, säger Monica Samuelsson (KD).

– Telefonköerna till 1177 är orimligt långa. Att behöva vänta över 30 min med ett sjukt litet barn bredvid sig är minst 25 min för länge. Vi måste säkerställa att patienter får ett snabbt omhändertagande på rätt nivå. När telefonköerna till 1177 är för långa ökar dessutom belastningen på ambulansen och akuten. 1177 ska vara dörren in i hälso- och sjukvården. Man ska veta att man får svar när man ringer. Det är en trygghet. Så är det dessvärre inte i dag. Genom att koppla ihop 1177 med primärvården, lämna den nationella samverkan som går ut över länets invånare och köpa tjänst som kapar topparna vid hög belastning, så kan vi nå en svarstid på 5 minuter vilket borde vara målet, fortsätter Monica Samuelsson.

– Trots att vi har den bästa tillgängligheten är det alldeles för många som får vänta alldeles för länge på operation och behandling. I september var det 12 811 patienter som väntade på ett första besök till specialiserad vård. 5 596 patienter står i kö för operation. Det behöver göras mer för att korta köerna. Vi satsar 15 miljoner kr för att köpa in tillgänglig operations- och behandlingskapacitet hos privata vårdgivare och på så sätt korta vårdköerna. Det vinner patienterna på och det gör det möjligt för våra egna verksamheter att komma i kapp, säger Mia Frisk.

– Vi kristdemokrater har gått till val på att korta vårdköerna och att prioritera barnen. Och det är vad vi gör i vår första egna budget på många år, avslutar Mia Frisk.

Budgeten i korthet

Ansvarsfull budget

Det finns inte utrymme för stora satsningar i lågkonjunktur när Region Jönköpings län också ska klara ökade pensionskostnader. Att ta av egna kapitalet och därmed låna av kommande generationer för att göra satsningar utöver budget är inte gott förvaltarskap. Utifrån osäkerheten kring inflationen och lågkonjunkturen menar vi att en ansvarsfull budget behöver vara återhållsam.

 

1177

1177 Vårdguiden på telefon flyttas till primärvårdsenheten inom Region Jönköpings län. För att förbättra tillgängligheten förstärks samverkan mellan primärvården, 1177 Vårdguiden på telefon och närakuten. Under de perioder då belastningen är som högst på 1177 köps kapacitet in externt. Målsättningen är att alla som ringer ska få svar inom 5 min. Region Jönköpings län lämnar den nationella samverkan.

 

BUP

Tillgängligheten till barn och ungdomspsykiatrin måste bli bättre så att hjälp kan ges tidigare. För att öka tillgängligheten och uppnå vårdgarantins 30 dagar införs vårdval för Barn- och ungdomspsykiatrin. Genom ett gott och väl utvecklat samarbete mellan hemmiljö, skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård kan barn och unga som mår dåligt fångas upp tidigt. Det är därför av yttersta vikt att det offentliga utvecklar sina möjligheter att samverka och sätta barnet eller den unga i centrum.

 

Vårdköer

Vårdköerna har vuxit de senaste åren. Den utvecklingen måste vändas. För att köpa in tillgänglig operations- och behandlingskapacitet hos privata vårdgivare och på så sätt korta vårdköerna avsätts 15 miljoner kr. Tillsammans med andra aktörer kan Region Jönköpings län korta vårdköerna genom fler vårdval och utökade avtal med fler privata aktörer.

 

Vårdplatser

Brist på disponibla vårdplatser innebär stora patientsäkerhetsrisker och sämre tillgänglighet till vård. Med syfte att öka disponibla vårdplatser görs en kartläggning av behoven av olika former av vårdplatser. En plan för hur stängda vårdplatser ska kunna öppnas och bristen på vårdplatser ska kunna åtgärdas tas fram. För att öka antalet vårdplatser används de av regeringen avsatta medlen för ändamålet.

 

Listningstak för hur många patienter en läkare kan ha på vårdcentralen

Som ett första steg för att nå Socialstyrelsens riktlinjer på 1 100 listade, sätts ett tak på 1500 patienter för hur många patienter en enskild läkare kan ha på vårdcentralen. Genom att införa ett tak förbättras arbetsmiljön, patientsäkerheten stärks och blir det hållbart och tryggt både för vårdpersonalen och för patienten.

Riktad lönesatsning

Den riktade lönesatsningen 2023 tar fokus på bristyrken och dygnet runt-verksamhet. För detta avsätts 50 miljoner kr, i likhet med föregående år.

Hållbart arbetsliv

Regionens attraktivitet som arbetsgivare har en avgörande betydelse för att möta behovet av kompetens, både på kort och på lång sikt. Regionen ska kunna erbjuda ett hållbart arbetsliv där det dels ska vara möjligt att orka arbeta ett helt yrkesliv, men också att kunna kombinera arbetslivet med ett fungerande familjeliv. Arbetet med att minska sjukfrånvaron behöver prioriteras. Chefers förmåga och möjlighet att leda behöver stärkas. Under 2023 ska ett mål för antal medarbetare per chef tas fram.

Ett särskilt seniorvaccinpaket införs för alla över 70 år

Utöver det nationella vaccinprogrammet införs ett samlat vaccinationspaket till länets 70-åringar med vaccin mot influensa, lunginflammation, bältros och påfyllt skydd mot stelkramp, difteri och kikhosta.

 

 

Redo att stötta näringslivet i lågkonjunktur

De senaste åren har varit påfrestande för länets näringsliv. Med den pågående lågkonjunkturen finns risk för riktigt svåra tider framöver. Region Jönköpings län har ansvar för länets regionala utveckling och behöver, precis som under pandemin, ha beredskap att stötta näringslivets olika delar. För detta finns medel under Regionstyrelsens oförutsedda samt regionala utvecklingsmedel.

Ledande barnkulturlän

Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp på. Att barn och unga både får konsumera och själva vara med och skapa kultur är prioriterat. Målet är att Jönköpings län ska vara det ledande barnkulturlänet i Sverige och på sikt även vara ett nationellt center för barnkultur.

Gratis kollektivtrafik för barn höjs till 10 år

Region Jönköpings län har målet att vara bästa plats att växa upp på. Fokus på barnkonventionen ska prägla det vi gör. För att underlätta för barnfamiljer att välja kollektivtrafiken höjs ålder för gratis kollektivtrafik från 7 år till 10 år.

Busslinje mellan Eksjö-Sävsjö-Värnamo

För att kunna erbjuda linjelagda kollektiva resor mellan kommunernas huvudorter på max 60 minuter behövs en ny bussförbindelse mellan Sävsjö och Värnamo. En bussförbindelse mellan Eksjö-Sävsjö-Värnamo kompletterar övrig kollektivtrafik, binder ihop länet, förstorar arbetsmarknadsregionen och underlättar hållbara resor till sjukhusen. Linjen körs som ett pilotprojekt under 2023-2025 och utvärderas sedan.

Närtrafiken på landsbygden utvecklas till linjelagd anropsstyrd trafik

Närtrafiken görs under 2023 om och utvecklas till anropsstyrd linjelagd trafik, öppen för alla som befinner sig på landsbygden och flexibel, för exempelvis arbetspendling. Under 2023 införs den nya närtrafiken på ett antal platser i länet med plan för utveckling till fler delar av länet.

Ekonomi i balans för länstrafiken

Utifrån att länstrafiken går med underskott tillförs inga ytterligare medel för utbyggnad av kollektivtrafiken till dess budget i balans är uppnådd. För 2023 ges ett stöd på 35 miljoner för ökade drivmedelskostnader. Förväntade kostnadsökningar 2023 och framåt innebär att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna med 5% behöver göras vid årsskiftet 2022/23. Prishöjningarna är en förutsättning för arbetet mot en budget i balans och finansierar höjd ålder för fria resor för barn.

Nytt trafikförsörjningsprogram

Arbete med att ta fram ett nytt regionalt Trafikförsörjningsprogram påbörjas de första månaderna 2023. Målsättningen ska vara att skattefinansieringsgraden är högst 60 procent år 2035. Som grund för revideringen av trafikförsörjningsprogrammet ska en bred resvaneundersökning göras. Programmet ska också i högre grad än tidigare fokusera på framtidens möjligheter till kollektivtrafik.

Källa: Pressmeddelande från Kristdemokraterna Region Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *