Statistik

UC: Lägsta konkursnivåern på fyra år

Statistik En global pandemi till trots var 2021 ett år av kraftig tillväxt i Sverige. Antalet konkurser i landet minskade med totalt 12 procent i jämförelse med 2020 och inom flera konkursutsatta branscher har antalet nystartade bolag ökat, enligt UCs årliga sammanställning. Hög tillväxt, vaccin och stödåtgärder har hjälpt småföretagen igenom pandemin och många konkurser har undvikits.

Enligt UC:s statistik var antalet konkurser under 2021 på samma låga nivåer som 2017 och 12 procent lägre än under 2020. Minskningen syns både bland aktiebolagen och enskilda näringsidkare. Sett till storstadslänen har samtliga haft en nedgång av konkurserna under året med mellan 10-17 procent. Landets övriga län visar en mer spretig bild, där vissa län har ökade konkurssiffror och andra minskade.

Att konkurserna totalt sett minskat med 19 procent under årets sista månad december i jämförelse med i fjol är ytterligare en indikation på att svensk ekonomi stabiliseras.

– Den utveckling vi sett under året med ökade börsvärden och mycket låga konkursnivåer, samt ett ökat antal nystartade bolag även inom pandemiutsatta branscher, är anmärkningsvärd. Pandemistöden har varit avgörande för att hjälpa många företag att hålla näsan ovan ytan. Många nya företag startades i kölvattnet av att andra bolag och konkurrenter tidigt under pandemin gick i konkurs. Det troligaste scenariot för 2022 är att pandemistöden till företagen avvecklas och tillväxten minskar något. Skenande energipriser, komponentskrisen, arbetskraftsbrist, hushållens skuldsättningsgrad samt nya virusmutationer är potentiella hot, men de flesta bedömare överens om att vi är på väg mot ett normalläge för ekonomin, globalt och i Sverige. Konkurserna kommer att fortsatt ligga på låga nivåerna men öka något då de företag som har fått konstgjord andning med pandemistöd inte klarar konkurrensen, menar Richard Damberg.

Osäkert 2022 för kontaktnära branscher

De kontaktnära branscherna som hotell- och restaurang och besöksnäringen har utsatts för kraftiga motgångar under hela pandemin. Osäkerheten kring potentiella restriktioner och ändrade konsumentbeteenden har avspeglats i antalet konkurser under året som har gått upp och ner från en månad till en annan. Trots detta har konkurserna totalt sett varit färre än väntat i branschen.

Under 2021 minskade hotell- och restaurangkonkurserna med 14 procent i jämförelse med 2020. Och i december var minskningen hela 27 procent i jämförelse med i fjol.

– Under 2020 gick över 2,2 procent av alla aktiva hotell- och restaurangföretag i konkurs. Nu är den siffran nere på 1,9 procent. Restaurangbranschen har alltid varit mycket konkursutsatt med låga marginaler och stort beroende av tillgång till utbildad personal, men under pandemin blev hotell-och restaurangbranschen extra utsatt. Företagen sökte och fick stöd men många företagare vittnade om sena utbetalningar vilket skapade påfrestningar i likviditeten på många håll. Dessutom ligger återbetalningskravet på uppskjutna skatter kvar som ett orosmoln under kommande år. Tidsfristen sköts fram under året och det gav branschen ett visst andrum, men det kommer att kvarstå som ett frågetecken framöver för många företag, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Under 2021 minskade detaljhandeln med 12 procent i jämförelse med 2020. Och i december var minskningen hela 15 procent i jämförelse med i fjol.

– Omvandlingen inom detaljhandeln accelererade under pandemin. Mindre kedjor och butiker försvann. Fler fysiska butiker lades ner även hos de stora kedjorna. E-handeln letade sig till nya grupper. Klädhandeln gick ner även om vi såg en uppgång när restriktionerna släpptes, fortsätter Richard Damberg.

Byggbranschen sticker ut som en av de fåtal branscher som påverkats positivt under pandemin. Efterfrågan på ombyggnationer och hemmarenoveringar har ökat och det gynnade branschen. Under 2021 minskade byggbranschens konkurser med 1 procent i jämförelse med 2020. I december var minskningen hela 14 procent i jämförelse med i fjol.

– De mindre byggföretagen tillhör den kategori företag som gynnades av pandemin. När stora grupper spenderade mer tid hemma och dessutom spenderade mindre pengar på nöjen fanns utrymme för att bygga om hemma. Inträdesbarriärerna i branschen är också låga, vilket gjorde att fler företag startades av hantverkare, säger Richard Damberg.

Optimismen hög bland enskilda företag

Konkurserna bland enskilda näringsidkare har totalt sett minskat under året med 3 procent jämfört 2020.

– Att konkurserna även inom kategorin enskilda näringsidkare minskat är extra glädjande. En personlig konkurs är ofta grunden till ett långvarigt ekonomiskt utanförskap med överskuldsättning som är svår att komma till rätta med. Många enskilda firmor ombildade sin verksamhet till aktiebolag under 2020 då kravet på aktiekapitalet sänktes till 25 000 kronor och det blev lättare att finansiera sitt aktiebolag.

Nystartade företag har högre konkursrisk än andra företag.

– Det som nu utgör ett visst hot mot de små nystartade företagen är omikron och andra eventuella virusmutationer som kan påverka efterfrågan. De nystartade företagen har ofta låg uthållighet mot förluster och de har ofta låg likviditet. Här kommer det vara mycket avgörande vilka typer av restriktioner som införs i fortsättningen, såsom hanteringen av de omdiskuterade vaccinationspassen. Det har startats många nya företag under pandemin och risken är alltid lite högre i den gruppen för konkurs, men sammantaget ser framtiden ljus ut för även Sveriges entreprenörer, avslutar Richard Damberg.

Källa: Pressmeddelande från UC

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *