Trafik

8 av 10 yrkeschaufförer kör för fort utanför skolor

Trafik Folksam har för fjärde året i rad undersökt hastigheten bland yrkesförare. I årets rapport konstateras bland annat att andelen hastighetsöverträdelser bland yrkesförare utanför skolor ökat från 64 procent 2020 till 79 procent 2021, för tung yrkestrafik var motsvarande siffror 80 procent 2020 jämfört med 92 procent 2021.

Drygt 5 300 fordons hastighet har mätts på vägar i Storstockholm och på vissa sträckor i Uppsala. Studien omfattar alla yrkesfordon med företagslogga; personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar. I genomsnitt körde de undersökta yrkeschaufförerna åtta kilometer i timmen över tillåten hastighet på 30-vägar, vilket motsvarar en fördubblad risk att bli allvarligt skadad för en fotgängare eller cyklist som blir påkörd. Skulle alla hastighetsbegränsningarna följas så skulle 80 liv sparas årligen.

– Det är alarmerande att vi i årets mätning ser en kraftig ökning av andelen hastighetsöverträdelser utanför skolor bland yrkeschaufförer. För barn upp till 14 år är risken att skadas allvarligt hög om de skulle bli påkörda, så det är bokstavligen livsviktigt att följa de hastighetsbegränsningar som finns utanför skolor, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

Ytterligare resultat från årets hastighetsmätning av yrkestrafiken:
– Andelen överträdelser totalt vid mätningarna var 70 procent och andelen grova överträdelser 24 procent, vilket ligger i nivå med mätningarna 2020, men en tydlig ökning sedan 2018.
– Av de sju branscher som yrkestrafiken delades in i hade ”Taxi” högst andel överträdelser med 79 procent och ”Buss” hade lägst andel överträdelser med 48 procent.

– Yrkeschaufförer utgör en stor del av trafiken på våra vägar och därför är det extra viktigt att de följer de hastighetsbegränsningar som finns. Trots att Folksam mätt och rapporterat hastighetsmätningar under fyra års tid så har vi inte kunnat se någon förbättring genom åren. Det finns dock en rad konkreta åtgärder som skulle få stor effekt, exempelvis tydligare krav gällande trafiksäkerhet vid upphandlingar, säger Anders Kullgren.

• Så kan andelen fortkörningar minskas:
– Införande av trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporter
– En ökad användning av tekniska stödsystem för hastighetsanpassning som exempelvis ISA-system som ger feedback till föraren om vilken hastighetsgräns som gäller
– Att fler företag verksamma med yrkestrafik blir certifierade med Iso 39001 vilket i våra mätningar visat sig lett till färre hastighetsöverträdelser (Iso 39001 är ett standardiserat ledningssystem för trafiksäkerhet)
– Att trafiksäkerhet, i större utsträckning än idag, blir en prioriterad ledningsfråga
– Ökad rapportering av trafiksäkerhetsavtryck från företag

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *