Nyheter

124 fler lägenheter på Torsbo

Nyheter Höja befintliga och bygga nya huskroppar. Det är vad fastighetsbolaget i Vaggeryd vill och lämnade in en ansökan till kommunen. Nu är detaljplanen ute för samråd och går allt som det ska kan byggandet börja under andra kvartalet nästa år.

Fler lägenheter på Torsbo önskas

Planens syfte är att möjliggöra förtätning av kvarteret Ålen med nya bostäder. Förtätning avser såväl en eventuell påbyggnad av befintliga flerbostadhus samt att bygga nya flerbostadshus med tillhörande innergårdar samt bil- och cykelparkeringsplatser. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig positiva till att nu lämna ut detaljplanen för samråd. 

– Det handlar både om att höja befintliga hus och bygga nya. I dag är det 126 lägenheter i området och planen medger 124 lägenheter till. Hos oss var parkeringsfrågan uppe bland annat. Första steget är hos oss här nu och vi lämnar ut detaljplanen för samråd, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Området omfattar kvarteret Ålen, som är 2,6 hektar och består av fyra fastigheter. I enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet för kommunen, som gjordes 2021, förväntas Vaggeryds tätort inneha en fortsatt stark tillväxtpotential. I april 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan, nu finns den klar och godkändes politiskt. 

Den föreslagna bebyggelsen utformas med hänsyn till den befintliga stadsbilden och antal våningar på nybyggnationen föreslår vara högst fyra våningsplan. Den nya bostadsbebyggelsen orienteras så att långsidan mot Jönköpingsvägen i mån av att bland annat bevara den befintliga karaktären i kvarteret Ålen. Utveckling av befintliga bostadsfastigheter på tre våningsplan möjliggörs även genom ett ökat antal våningsplan till fyra. Sammantaget kan ett genomförande av detaljplanen generera cirka 124 stycken nya bostäder, jämfört med befintliga 126 stycken. Vid ny- och påbyggnad av befintliga bostadsfastigheter möjliggörs dessutom utbyggnad av ett parkeringsdäck i den södra utkanten av fastigheten. Därutöver förväntas antal cykelparkeringar öka och antalet bilparkeringar anpassas till p-talet 1,1 parkeringsplatser per bostad inklusive besök.

Bebyggelsehöjden regleras genom högsta nockhöjd för huvudbyggnad på 15 meter och högsta nockhöjd för komplementbyggnad på 3,5 meter. Det innebär att huvudbyggnader som högst går att uppföra i fyra våningsplan.

Exploatören står för samtliga kostnader för framtagande av detaljplanen, ansvarar för all utbyggnad på kvartersmark, att parkeringsbehov löses på ett varaktigt sätt på egen fastighet, att iordningställa gemensam uteplats i kvartersinnergården såsom möjlighet för avfallshantering och posthantering, ansvarar för dagvattensystem inom kvartersmark. Lokalt omhändertagande förordas med möjlighet att fördröja och infiltrera dagvattnet exempelvis genom stenkistor, genomsläppliga ytor och skålade översvämningsytor.

För att uppfylla trafikbullerförordningens riktvärden är en rekommendation att de nya byggnaderna orienteras så att långsidan vetter mot Jönköpingsvägen samt att hastigheten sänks från 80 kilometer i timmen till 50 kilometer i timmen för delsträckan utanför bostadsområdet. Med dessa åtgärder kan ny bostadsbyggnation planeras fritt utan krav på anpassade planlösningar, som annars kan bli svårt för hörnlägenheterna. Om en gemensam uteplats sedan anläggs vid byggnadernas västra fasad kan övriga uteplatser som exempelvis privata balkonger, planeras fritt utan krav på bulleranpassning. Bullerutredningen föreslår fyra alternativ för att minska påverkan från vägtrafikbuller. Detaljplanen reglerar byggnadernas orientering samt föreslår en hastighetssänkning utmed Jönköpingsvägen för att uppnå goda ljudnivåer

Målsättningen är detaljplanen kan beslutas som antagen andra kvartalet 2024. Genomförandetiden anges vara 60 månader från den dag då planen får laga kraft. 

Fotnot: Detaljplanen på Torsbo finns att läsa i sin helhet, i annons i vår tidning.

Taggar

Dela


13 reaktioner på 124 fler lägenheter på Torsbo

Innan något ska byggas över huvud taget måste kommunen ta tag i parkeringssituationen på torsbovägen.
Att tjänstemän på kommunen svarar med ”det är så tråkigt med förbud” säger väl en hel del?
Gör om och gör rätt Vaggeryds kommun, ni kan börja med att ett besök på plats och se själva.

Vi bor på Torsbovägen och alla parkerade bilar som står på vägen är ett stort problem för våra möjligheter att komma in och ut från vår tomt samt att framkomligheten på vägen har blivit mycket försämrat. Det färdas mycket barn här och många bilister har börjat gasa på för att komma igenom den enfiliga sträckan så fort som möjligt.
Vi har kontaktat trafikkontoret många gånger och blir bemött med att ”förbud att tråkigt” när vi har föreslagit parkeringsförbud på sträckan. Vi har skickat in bilder på trafik situationen, skrivit och hänvisar till regler på kommunens egen hemsida samt försökt ha en dialog via telefon. Bemötandet från kommunen har varit under all kritik.

Ägs husen på Torsbo fortfarande av SBB (Samhällsbyggnadsbolaget Ilija Battjan? Han som sitter med i 1067 bolagstyrelser och som i somras rasade rejält när räntorna höjdes. ”Bolagen ska äga , förvalta och utveckla fastighetsbestånd, varav renoveringar är i fokus”. Detta tycks vara bortglömt i metropolen Vaggeryd. Tänker han sälja hela rasket efter att han fått OK till mängdbyggandet? Till något annat okänt bolag?

Det är bostadsbolaget Klarabo som äger dessa nu sedan typ 1,5 år men det är säkert bara ett annat namn på papperet. Dessa hus har bytt 7 hyresvärdar på 17 år bara sista 5 har det väl varit 3 olika.

Som boende på Torsbo väntar jag fortfarande på att det ska tas beslut om parkeringsförbud, för vår kommun kan inte på fullaste allvar mena att vi ska ha parkerade bilar längs hela vägen. Det blir per automatik en enkelriktad gata som gör det väldigt svårt att komma fram vid möte och jag känner precis så som ”S” skriver angående räddningstjänsten/blåljus. Boende på den gatan kommer knappt in till sina garageuppfarter, har de släp kopplat på bil kommer de inte ens in på sin egna tomt. Det har kommit in många klagomål till kommunen angående detta och till svars får de höra att ”det är ju så tråkigt med förbud”.
Hur kommer detta se ut i vinter när det också ska skottas och det fordonet ska ta sig fram?

Instämmer i att nuvarande parkeringssituation där Torsbovägen belamras med gratisparkerare innebär en stor försämring av framkomligheten, inte minst för räddningstjänsten. Detta måste kommunen reglera i trafikföreskrifterna innan det händer en olycka.

Samtidigt bör hastigheten sänkas då många håller en mycket hög hastighet då Förborgsvägen/Torsbovägen används som genomfartsled. Genom att utöka/fördubbla lägenheterna och trafiken kanske det är rimligt att överväga att göra enkelriktad väg likt man gjort på Götafors.

Blir detta ”Idiotprojekt” av får vi en egen Munksjöstad i Vaggeryd. Vill vi verkligen ha detta och vill nuvarande hyresgäster ha en sådan förtätning. De har helt säkert inte blivit tillfrågade. Man kommer ju att bo så nära att man kan se rakt in i varandras lägenheter.
Sedan undrar man över var alla ska parkera sina bilar när bostadsbolaget inte ens kan erbjuda kostnadsfria p-platser till sina hyresgäster, något som Vasbo kan och gör. Som Skattebetalaren mycket riktigt skriver kommer det att stå bilar parkerade över hela Torsbo. Stoppa detta vansinnesprojekt.

Detta bostadsbolag som äger de husen kanske skulle rusta upp redan befintliga lägenheter innan de börjar bygga nytt. De regnar in i deras hus de är mögel och väldigt nedgången. Sedan att de bestämt att man ska betala för att stå på parkeringen utan att ens garantera en egen parkeringsplats ledde till att folk börja parkera på bland annat Torsbovägen men kolla även på de andra hus de äger där bilister parkerar på hela Korpgatan där bilar står helt galet. Nej, rusta upp de som de har innan de får bygga nytt. Ska hyresgästerna stå för detta bygget och få bo kvar i nedgångna hem för att andra ska få bo i nya fräscha hem och fråga två ska de anlita samma polska arbetare till detta bygget de gör vid renoveringar. De får göras om hela tiden för att det inte gör rätt.

Redan på 90-talet när jag bodde där var det mögel i lägenheten och det både snöade och regnade in och fönsterkarmen var så murkna att man inte behövde hammare för att slå in en krok, det räckte med tummen.

Trasiga vitvaror byttes ut mot helare från tomma lägenheter.

Och var ska hissarna vara, det är ju numera lag på det vid så höga hus som det kommer syy vara.

Det är många frågor förutom parkering som önskas svar på.

När ska kommunen ta beslut om parkeringsförbud på Torsbovägen i Vaggeryd? Ta en runda (kaos)

Håller med! Sedan parkeringsavgift infördes på innergården så står bilar längs hela gatan. Går inte att komma förbi där om man får mötande speciellt inte i den lilla svängen. Hur kommunen kan godkänna detta är helt obegripligt. Hur tar sig räddningstjänst/blåljus fram om något händer?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *