Nyheter

35 bostäder intill golfbana planeras

Nyheter ”Med risk för golfbollar runt husen” kommenterade politiker när man beslutade om att lämna ut detaljplanen intill skogsbanan vid Hooks Herrgård, för samråd… 

Här planeras de att byggas bostäder

Samrådet för detaljplanen intill Hooks golfbana är nu ute för påseende. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde berättade Gert Jonsson (M) att detaljplanen är utmed ”skogsbanan” på golfbanan i Hok. 

Thomas Axelsson (KD);
– Det är mellan nian och tian på banan. Det kommer säkert hamna golfbollar runt husen. 

Gert Jonsson (M);
– Det är deras område, så det vet de säkert redan om… 

Ansökan om planbesked lämnades in i juni 2022 och kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ett positivt besked den 28 september 2022. Detaljplanen, där syftet är att möjliggöra etablering av bostadsbebyggelse i småskalig form i ett naturnära läge. Området omfattar 3,4 hektar och i söder och väster angränsar området främst till öppen mark i form av befintlig golfbana samt område med förrådsbyggnader. Detaljplanen möjliggör totalt 35 bostäder, beroende på vilka bostadstyper som byggs. Det kan vara allt från friliggande villor, radhus, parhus eller kedjehus i upp till två våningar. Enligt framtaget exploateringsförslag visar exempel på att förslaget kan rymma 14 villatomter i södra delen och i den norra delen 21 parhus/radhus. 

Exploatören står för samtliga kostnader för framtagande av detaljplanen, förrättningskostnader, utredningar, utbyggnation av kvartersmark, vatten- och avlopp och åtgärder som krävs inom allmän platsmark.

I anslutning till planområdet finns två 18-hålsbanor. Det norra bostadskvarteret är belägen mellan parkbanan och skogsbanan medan det södra bostadsområdet ligger intill skogsbanan. Det norra området bedöms, utifrån slagriktning och säkerhetsvinklar inte påverkas av golfverksamheten. Det södra delområdet bedöms främst beröras av hål nummer tio tillhörande skogsbanan. 

I detaljplanen anges att trafiken kommer att löpa på den mindre vägen ”Skogavägen” som är en enskild väg. I väster passerar även Hooks herrgård och går över en bro innan den ansluter till väg 30. I söder ansluter ”Skogavägen” länsväg 817, vägen mellan Hok och Malmbäck. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig positiva till detaljplanen intill golfbanan. 

Fotnot: Detaljplanen i sin helhet finns i annonsen i vår tidning. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *