Nyheter

Åkers skola: Förvaltningsrätten lagprövar om nämnd fick besluta om nedläggning

Nyheter På barn- och utbildningsnämndens dagordning fanns yttrande till förvaltningsrätten på bordet där det ska laglighetsprövas enligt kommunlagen gällande om nämnden hade rätt att besluta om nedläggning av Åkers skola...

Arkivbild. Åkers skola

Det var i oktober förra året som ett barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om att lägga ned Åkers förskola, skola och fritidshem efter vårterminen 2023. Till grund för beslutet låg barn- och utbildningsförvaltningens utredning om framtiden för skolområden Åker och Klevshult. Utredningen var baserad på frågeställningar som beslutas av nämnden tidigare i april förra året, vilket samtliga ledamöter var överens om. 

Som stöd i hanteringen hade nämnden tagit hänsyn till det av fullmäktige beslutade reglementet där det framgår att nämnden ansvarar för bland annat en effektiv och ändamålsenlig organisation samt att tillse att en likvärdig utbildning ges till alla kommuninvånare inom det av kommunen drivna offentliga skolväsendet. Reglementet reglerar vidare att nämnden ansvarar för nämndens resurser används för kommuninvånarnas bästa. Som grund för att nämnden kan avgöra dessa frågor menar nämnden att man finner stöd i kommunfullmäktigebeslut som fattades i april 2016 som beskriver principer och målsättningar för stadieindelning, levande landsbygd. Då beslutet är skrivet som just en princip/målsättning är tolkningen att det i fall förutsättningar förändras och nämnden bedömer att den inte kan uppnå skollagen intentioner, bibehålla en god kvalitet i verksamheten samt följa sitt reglemente om ändamålsenlig verksamhet så kan nämnden fatta beslut om förändringar i organisationen, vilket i detta fall innebär nedläggning av Åkers skola, förskola samt fritidshem. Enligt beslut som fattades i april 2010 var det också nämnden som fattade beslut om att starta upp förskoleverksamhet i Åker och bedömningen har därför gjorts att nämnden kan avgöra om verksamheten ska finnas kvar eller ej. 

Nämndens beslut överklagades till förvaltningsrätten av Carina Stridh Bjurhager. Förvaltningsrätten har nu återkommit till kommunen och önskade en komplettering. Per-Erik Lorentzon förklarade i vändande post nämndens ställningstagande. Förvaltningsrätten hörde av sig igen och bemötte skolchefens brev att det är nämnden som ska skicka in svaret, inte förvaltningschefen. 

– Vi tog skrivelsen som vår egen och skickar in svaret till förvaltningsrätten, säger Marijo Corkovic (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I en kommentar till Förvaltningsrätten tydliggör nämnden att det är riktigt att ny verksamhet alltid ska prövas av kommunfullmäktige, men nämnden är av den åsikten att det som ska prövas inte är en enskild enhets vara eller inte vara. Tolkningen är att en prövning syftar till att pröva om nya verksamhetsområden ska startas upp eller ej. Nämnden anser att organisationen är tydlig och ändamålsenlig, som ska och kan besluta om en specifik enhets upphörande. Om ärendet istället berört exempelvis att all verksamhet inom ett program ska upphöra delar nämnden uppfattningen att kommunfullmäktige ska fatta beslutet. Uppfattningen är att Åkers skolas upphörande inte är av större principiell vikt för kommunen då omsorg och utbildning för de berörda eleverna kan tillgodoses på andra enheter.  

Frågan kvarstår dock om nämnden hade fog för att ta nedläggningsbeslutet själva.  Men först ska Förvaltningsrätten avgöra vilken instans som skulle ta beslutet.

Vid sammanträdet hos barn- och utbildningsnämnden fanns också Vaggerydsförslaget om att bostadsutveckling ska ske i Åker, och då kanske i tidigare skolans lokaler? Nämnden ställde sig positiva till förslaget och lämnade remissvaret till kommunstyrelsen. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Åkers skola: Förvaltningsrätten lagprövar om nämnd fick besluta om nedläggning

S beslutar ner skolor ska läggas ner i kommunen ska vi tolka det så, är det inte fler om detta, det är likadant om när vägar blir huvudleder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *