Nyheter

Alkoholvanor i Sverige: Så såg det ut 2022

Nyheter En ny rapport från CAN beskriver hur alkoholvanorna utvecklats från 2004 fram till 2022 i olika befolkningsgrupper. Även om det skett utjämningar i dryckesmönstren sedan 2004, exempelvis sett till boenderegion, ålder och kön, så finns det fortfarande tydliga skillnader mellan olika grupper...

SKR:s kommungruppsindelning har använts i rapporten. Indelningen tar hänsyn till tätortsstorlek, närhet till större tätort, pendlingsmönster samt om besöksnäring är framträdande.

– Geografiska skillnader har minskat men alkoholkonsumtionen är alltjämt högst i storstadskommuner, säger Ulf Guttormsson som är avdelningschef på CAN och författare till rapporten.

Generellt så minskar alkoholkonsumtionen med minskande befolkningstäthet.

– Landsbygdskommuner med besöksnäring hade dock liknande konsumtionsmönster som storstadskommuner, säger Ulf Guttormsson.

Sett till län var årskonsumtionen 2022 högst i Stockholm och lägst i Jönköpings respektive Västernorrlands län. Samtidigt har länsskillnaderna minskat över tid.

I jämförelse med undersökningens startår 2004 har årskonsumtionen sjunkit. Framför allt är det männens konsumtion som har minskat. Trots detta dricker män fortfarande nästan dubbelt så stora volymer som kvinnor (84 procent mer).

År 2022 utgjorde öl 54 procent av männens alkoholkonsumtion (20 procent för kvinnorna). Kvinnornas konsumtion bestod till 68 procent av vin (29 procent för männen).

Andelen alkoholkonsumenter, det vill säga de som druckit alkohol senaste 30 dagarna, följer givetvis den motsatta utvecklingen jämfört med ickekonsumenterna. Den sjönk således med två procentenheter under pandemiåren 2020–21, med ett kvarstående resultat 2022 (tabell 3). Sedan 2020 svarar 75 procent av respondenterna att de druckit alkohol under de senaste trettio dagarna före undersökningen.

Jönköping, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten hör till de län som uppvisar minst omfattande alkoholvanor över tid. Stockholm och Halland, samt i viss mån Skåne, är län där alkoholvanorna tenderar att vara mer omfattande. 

Källa: CAN, som är ett nationellt kompetenscentrum som tar fram och sprider kunskap om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *