Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – avled i cirkulationskollaps

Nyheter En patient som sökte sjukvård avled i cirkulationskollaps till följd av sepsis (blodförgiftning). Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En patient med komplicerande sjukdomar och en ökad infektionskänslighet kom till akutmottagningen med symtom på en allvarlig infektion och misstanke om lunginflammation. Patienten fick antibiotika och vårdades med avancerat andningsstöd på vårdavdelningen. Patientens allmäntillstånd försämrades hastigt i en bild av sepsis (blodförgiftning).

Beslut togs senare om att flytta patienten till intensivvårdsavdelning för mer avancerad respiratorvård, men patienten avled i en cirkulationskollaps.

Utredningen har lett till att följande åtgärder vidtagits:

  • Vårdavdelningars kapacitet för att vårda patienter med ett utökat vårdbehov, men som inte har ett tydligt intensivvårdsbehov, behöver utvecklas. I detta ingår att utreda behovet av vårdplatser för intermediärvård, och se över och strukturera arbetssätt för hur behandling med HFNO kan genomföras.
  • Det pågår en utredning av vårdplatser på IVA (på system/region/ledningsnivå med översyn av resurser, arbetssätt, lokaler och fördelning av patienter i behov av intensivvård) lokalt, på regional nivå i länet och i sydöstra regionen.
  • Rutiner hur man hanterar en akut uppkommen kapacitetsbrist på IVA jourtid ses över och förtydligas.
Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *