Nyheter

Annie Lööf presenterade plattformen för ny regering

Nyheter Centerledaren Annie Lööf från Värnamo har i direktsändning i SVT Play presenterat grunderna i en ny regeringskonstellation,

Annie Lööf. Arkivbild

När man lyssnar på hennes tal verkar det närmast klart att det ska bli en regering med C, L, MP och S med Stefan Löfven som statsminster.

Bland det hon talade om märks höghastighetståg, lantbrukets villkor, sänkta skatter, undervisning i svenska från dag 1 för nyanlända, fri hyressättning i nyproduktion, enklare regler för byggnation på landsbygden, underlätta för bostadsbyggande, ta hand om alla som behöver vård, återställa LSS…

– Man måste vara beredd att ge och ta, ta ansvar för att Sverige får en ny regering, sa Annie Lööf bland annat.

Totalt sett är det 73 punkter i det program som partierna kommit överens om. Det är dock ännu inte klart om företrädarna får ja från sina överliggande organ.

– Centerpartiet tar ansvar för att Sverige ska få en fungerande regering. Detta är inte den lösning vi helst hade sett, men det är det bästa möjliga i denna mycket besvärliga situation. Genom denna överenskommelse kan vi åstadkomma en lösning på regeringsfrågan baserat på en liberal reformagenda och tydliga förbättringar för småföretagen, miljön och landsbygden, sa Annie Lööf på pressträffen.

– Sverige har haft ett svårt parlamentariskt läge efter valet. Många partier har låst sig vid sina positioner. Centerpartiet har valt en annan väg genom att vi har öppnat upp för samarbeten, vi har utgått från sakpolitiken och vi har satt oss i intensiva förhandlingar. Nu har vi drivit fram ett stort antal liberala reformer med mycket centerpolitik som är något helt annat än den politik som förts de senaste tre åren. Det är liberala reformer för landsbygden, företagen, miljön, arbetsmarknaden, migrationen, integrationen och bostäderna. En politik som är bra för Sverige.

– Överenskommelsen gör oss inte till ett regeringsparti. Den här regeringen måste varje år, budget för budget, förtjäna vårt förnyade förtroende. Centerpartiet kommer snarare vara en liberal motor för att göra Sverige bättre. Vi blir nu ett liberalt oppositionsparti, med en självständig ställning och fria att driva en egen politik, men med ambitionen att driva på för det liberala reformarbete som Sverige behöver, fortsatte Annie Lööf på pressträffen.

 

Ur överenskommelsen

       1. En mer öppen och flexibel arbetsmarknad

 •   Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Ett nytt system baserat på LOV ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.
 •   Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned (samt fasas ut) i takt med arbetslöshetens längd
 •   Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna och genom att det blir lägre kostnader, särskilt för mindre företag, vid uppsägningar.
 •   Etableringsjobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa – utvidgas till företag utan kollektivavtal och till bemanningsföretag
 •   Kraven på kollektivavtal i nystartsjobb tas bort
 •   Möjligheten till omställning förstärks, utökade möjligheter att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldern genom förändrade regler i studiemedelssystemet.2. Bättre möjligheter för företag att skapa jobb
 •   Beskattningen av företag, i synnerhet växande små och medelstora företag, ska bli mer gynnsam.
 •   Arbetsgivaravgifter ska sänkas. Från halvårsskiftet utvidgas möjligheten för egenföretagare som anställer sin första anställda, borttagna arbetsgivaravgifter från 1 år till 2 år. Ett ingångsavdrag, där man tar bort arbetsgivaravgiften de två första åren för någon som är ny (motsvarande minst 6 miljarder) införs i BP20.
 •   Beskattningen av personaloptioner ska reformeras så att svenska regler är konkurrenskraftiga.
 •   Borttagen extraskatt på generationsskiften.
 •   3:12-reglerna förenklas.
 •   RUT-avdraget breddas till fler tjänster, äldre RUT, och tredubblat RUT-tak.
 •   Förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande.
 •   Kravet på aktiekapital sänks till 25 000 kr.3. En omfattande skattereform
 •   Sänkt skatt på arbete. Reformen ska öka sysselsättningen och antalet arbetande timmar med sänkt skatt på jobb och företagande och stärka svensk konkurrenskraft.
 •   Sänkta marginalskatter och uppnå att färre betalar statlig inkomstskatt. Värnskatten tas bort 1 jan 2020.
 •   En kraftfull grön skatteväxling ska genomföras under mandatperioden, med målet 15 miljarder i höjda miljö-och klimatskatter som växlas med sänkt skatt på jobb och företagande, utöver löften om värnskatt och ingångsavdraget.4. En nystart för integrationen
 •   Nyanlända ska snabbare in på arbetsmarknaden.
 •   En svensk nystart införs. Det är ett integrationsår med intensiv yrkessvenska, yrkesförberedande och yrkesinriktad svenska för invandrare (SFI) kombinerat med korta utbildningar och praktik inom samma yrkeskategori, intensiv praktik inom bristyrken med en anordningspeng till arbetsgivaren, obligatorisk samhällsorientering, ettåriga mentorskapsprogram med regelbundna träffar med en mentor med svensk yrkeserfarenhet samt ett kunskapscertifikat för de som nått de högt satta målen för yrkeskunskap och språk.
 •   Samhällsintroduktion och undervisning i svenska blir obligatoriskt från dag ett i Sverige.
 •   En SFI-peng baserad på uppnådda språkresultat utreds. Det måste gå snabbare för fler att lära sig svenska, ett kvalitetslyfts behövs.
 •   Möjligheterna att lära sig yrkessvenska på jobbet samt att kombinera SFI och yrkesvux ska förstärkas. Kraven på deltagande och resultat måste öka och kopplas till ersättningar.
 •   Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas genom strängare straff och mer kunskap om dessa brott och förtryck. Brott med hedersmotiv ska utgöra en egen brottsrubricering och det ska införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv
 •   Myndigheternas möjligheter ska stärkas att ingripa vid misstanke om att personer förs ur landet för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas.5. Landsbygden får bättre villkor
 •   Värna och stärk den privata äganderätten till skogen. Stärk rättssäkerheten för markägare och företag och säkerställ att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. Nationella skogsprogrammet ska främja en växande skogsnäring, särskilt fokus på goda villkor för företagande i skogssektorn.
 •   Artskyddsförordningen ska ses över för att effektivt och rättssäkert kunna skydda hotade arter och vara tydlig gentemot markägare om när man har rätt till ersättning Den utökade nyckelbiotopsinventeringen återupptas inte.
 •   Strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering. Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska öka.
 •   En utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras
 •   Ett kraftfullt bondepaket kommer att genomföras för att stärka likviditeten och konkurrenskraften.
 •   Bygg ut den digitala infrastrukturen i hela landet. Målet ska vara att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020
 •   Bygg ut fler servicekontor i hela landet.
 •   Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer.
 •   Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.
 •   Inför ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag
 •   Vägunderhållet, med särskilt fokus på bärighet och tjälsäkring, förstärks
 •   Öka tillgången till högre utbildning i hela landet och stärk möjligheterna till distansutbildning.6. En resultatinriktad politik för miljön och klimatet
 •   Kraftfull grön skatteväxling
 •   Krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle ska införas
 •   Ett förslag om miljöstyrande start- och landningsavgifter ska tas fram
 •   Satsa mer på forskning, tester och samarbeten med näringslivet för att på ett hållbart och effektivt sätt binda tillbaka en del av de utsläpp som redan gjorts. Ett investeringsstöd för testanläggningar av miljöteknik som medför minusutsläpp införs.
 •   Fossilfri laddning och tankning ska möjliggöras genom att infrastrukturen byggs ut. Investera i produktion och distribution av biogas.
 •   Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land.
 •   Reduktionsplikten ska skärpas genom successivt ökade kvotnivåer.
 •   Skatt på farliga kemikalier i kläder och skor införs.
 •   En skatt på förbränning av avfall införs.
 •   Ett nytt avdrag för grön teknik ska införas.
 •   Klimatbonusar och -avgifter på personbilar förstärks och förenklas.
 •   Förbud mot mikroplaster i fler produkter, förbud mot onödiga plastartiklar
 •   Inför ett producentansvar för textilier. Stärk utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.7. En medmänsklig migrationspolitik
 •   När den tillfälliga lagen förlängs ges alternativt skyddsbehövande samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.
 •   Försörjningskravet justeras så att en alternativt skyddsbehövande som får möjlighet till familjeåterförening och som redan har beviljats uppehållstillstånd när ändringarna träder i kraft, får en respit i tre månader från att de nya reglerna träder i kraft.
 •   Gör upp om den framtida migrationspolitiken i en parlamentarisk kommitté. Partierna är överens om att driva en ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén.
 •   Problemet med kompetensutvisningar måste lösas. Ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag ska införas.
 •   Dagens regler kring arbetskraftsinvandring ska värnas. 8. Valfriheten värnas inom välfärden
 •   Valfrihet är en central del av välfärden och det behövs en mångfald av aktörer och likvärdiga villkor för alla aktörer inom välfärden oavsett driftsform.
 •   Politiken ska underlätta enskildas aktiva val
 •   Regeringen kommer inte att driva vinstförbud eller andra vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. Höga kvalitetskrav ska vara styrande.
 •   En primärvårdsreform införs. Rätten till en fast läkarkontakt säkras. Det ska bli enklare att bedriva vård på landsbygden.
 •   Konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare, såväl vad gäller ekonomiska villkor, en fungerande tillståndsgivning, som kvalitetskrav.
 •   Patienternas rättigheter stärks och patientens rätt att välja värnas och utvecklas.
 •   En satsning på bättre villkor och karriärtjänster för att öka attraktiviteten att bli specialistsjuksköterska genomförs, goda möjligheter att läsa till specialistsjuksköterska med bibehållen lön.
 •   Utred en ny vårdform där patienter snabbt får hjälp vid psykisk ohälsa.
 •   Samordna ansvaret för barns hälsa, från mödravård tulls barnet fyllt 18 år.
 •   Inför en uppdaterad kömiljard och stärk satsningarna på ambulansvården, cancervården och förlossningsvården.
 •   Återställ LSS och den personliga assistansen. Rätt till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning ska återställas. Utred också huvudmannaskapet.

9. En mer liberal politik för fler bostäder

 •   Fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa metoder som tillämpas
 •   Låt lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen. En kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån.
 •   Ge hyresvärden och hyresgästen en större frihet att komma överens om hur till- och frånval ska prissättas
 •   Genomför omfattande regelförenklingar för att förenkla och förkorta planprocessen och därmed göra byggandet snabbare och billigare. Bland annat införs och utreds enklare regler för byggnation utanför detaljplanelagt område, nya regler om utökade möjligheter för privat initiativrätt med bibehållet kommunalt ansvar för översiktsplanering, planbeslut och bostadsförsörjning och slopat krav på bygglov för den som vill bygga ett kafé, ridhus eller liknande i anslutning till sin gård.
 •   Vidare görs en översyn av riksintressen och en utredning av förenklade redovisningsregler som medger längre avskrivningstider för allmännyttan på svaga bostadsmarknader10. Vänsterpartiet hålls utanför inflytande under mandatperioden

  11. Övrigt

 •   Elever som hotat eller utsatt andra för våld ska lättare kunna stängas av eller o mp l a c e r a s .
 •   Sex- och samlevnadsundervisning ska vara en obligatorisk del av lärarutbildningen.
 •   De nationella proven ska digitaliseras och rättas centralt.
 •   Fler lärarassistenter ska anställas.
 •   När ett system för flygbränsleskatt finns på plats så bör det ersätta dagens biljettskatt på flyget.
 •   Fortsätta förstärka försvaret ytterligare.
Taggar

6 reaktioner på Annie Lööf presenterade plattformen för ny regering

Här har vi den nya regeringsförklaringen Centern styr,de andra hänger med eller hur S,en maktgalen kvinna C +S.

Klarar vi av alla dessa ökningar som all invandring kommer att kosta +alla andra bidrags och riksdagsledarlöner och skattehöjningar.

Att vi skulle få en borgerlig/kapitalistisk regering visste vi ju innan valet.

Göran Pettersson, Skillingaryd, antiteist och kommunist

Så bra att Annie håller borta nazister och nationalister.
Men C ska inte sitta i regeringen som du antyder Per. Fortfarande ett oppositionsparti.

Jag äter hellre upp min högersko än att bli stödparti åt Socialdemokraterna…. Annie Lööf från 2013….

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *