Nyheter

Att bygga på betes- och åkermark: Förslaget avslogs

Nyheter I december 2020 inkom ett medborgarförslag där man vill att politikerna ska besluta om att inte bygga på betes- och åkermark i kommunen. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i frågan.

Bygga på åkermark?

Förslaget, som lämnades in för lite mer än två år sedan, var att politikerna skulle ta beslut att inte bygga hus på betes- och åkermark då dessa marker i första hand ska producera mat till människor och djur och i andra hand påverka till ett ökat bestånd av blommor och därmed öka insekternas antal.

I september 2021 beslutade kommunstyrelsen att en lantbruksutredning ska tas fram för att kartlägga jordbruksmarkens värden i kommunen och att beredningen av medborgarförslaget pausas till utredningen är framtagen. 

Under senaste sammanträdet i kommunfullmäktige anses utredningen vara så långt framme att beslut kunde tas.

Olof Sjöholm (C); 
– Vi kan få mycket sakliga bedömningar gällande jordbruksmarkens värde då vi har LRF som remissinstans. Jag vill att varje bygglovsansökan ska remitteras till LRF som tidigare, vilket har fungerat bra. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att avslå medborgarförslaget med motiveringen att byggande på jordbruksmark hanteras genom lovgivning via förhandsbesked, bygganmälan, bygglov samt detaljplanering enligt plan- och bygglagen och prövas genom miljöbalkens tredje kapitel, fjärde paragrafen samt att kommunen inte kan fatta inriktningsbeslut i ärenden där kommunen inte har rådigheten, det vill säga där kommunen inte är markägare. Kommunen tar ställning i frågan i form av viljeriktning, riktlinjer och strategier i den kommande översiktsplanen. 

Kommunfullmäktige följde kommunstyrelsens förslag och avslog därmed medborgarförslaget. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *