Nyheter

Avgifter för återställande av kommunal mark beslutades

Nyheter Vid tekniska nämndens senaste sammanträde var avgifter för upplåtelse av allmän platsmark och arbete på kommunal mark på bordet. – Det som händer på kommunal mark ska inte drabba skattebetalarna, säger Olof Sjöholm (C) vice ordförande i tekniska nämnden… 

Avgifter beslutades gällande kommunal mark

Från den 1 januari träder uppdaterade avgifter i kraft när det gäller upplåtelse av offentlig plats inom kommunens gränser. Kenth Williamsson (S) ordförande i tekniska nämnden: 

– Vi har ett program där det tydligt framgår vilket regelverk som gäller och det har vi nu godkänt. Avgifterna är inte något nytt på något sätt, men de är uppdaterade och uppräknade med tanke på inflationen. Jag kan konstatera efter att ha sett grannkommunernas avgifter att det ser ut att vara rimliga avgifter hos oss. 

Olof Sjöholm (C) vice ordförande i nämnden;
– Vi tar betalt för det som händer på kommunal mark. Det ska inte drabba skattebetalarna utan nu finns tydliga riktlinjer gällande avgifterna. 

Tekniska nämnden beslutar själv om avgifterna och kommer därför inte gå vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

Upplåtelse av mark på offentlig plats har kommunen rätt att ta ut en avgift för samt de allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala torghandelsföreskrifter enligt lag. För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. För att få använda offentlig plats för särskilda ändamål krävs tillstånd av polismyndigheten. Utöver de nyligen beslutade avgifterna kan även kostnader för polistillstånd, bygglov eller andra avgifter tillkomma. En administrativ avgift på 600 kronor tas ut för upplåtelse av allmän platsmark.
Uppställning av byggnadsställningar, bodar, containrar, upplag av material eller schaktmassor anges till 25 kronor per kvadratmeter per påbörjad kalendermånad.
Marknader, evenemang samt andra kommersiella evenemang är 1 krona per kvadratmeter per påbörjat dygn.
Uteservering på allmän platsmark, ej tomtmark, blir 20 kronor per kvadratmeter per påbörjad kalendermånad.
Cirkus och Tivoli ange engångsavgift på 1 000 kronor per tillfälle.
Kommunens saluplatser (torgplats) i Vaggeryd och Skillingaryd är 150 kronor för en dagsplats.
Tillstånd att nyttja allmän platsmark innebär att efter nyttjandet ska marken återställas till ursprungligt skick. Om marken inte återställs inom upplåtelsetiden görs en polisanmälan och tekniska kontoret kommer att återställa området på nyttjanderättsinnehavarens bekostad enligt följande: 1 200 kronor per tillfälle i administrativ kostnad samt tekniska kontorets faktiska kostnader för återställande av marken.
Grävtillstånd och ansökan om trafikordningsplanen är 1 000 kronor vardera i administrativ avgift. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *