Nyheter

Avlastningsväg läggs på is

Nyheter Efter livliga diskussioner på kommunstyrelsens sammanträde gällande nya översiktsplanen så meddelar Gert Jonsson (M) att en ny väg mellan Nyholmsvägen och Terminalvägen inte kommer att genomföras eftersom oppositionen har synpunkter.

Kommunen började 2019 med att ta fram en ny översiktsplan med syftet att ge en tydligare bild kring markanvändningen. Senaste översiktsplanen antogs 2012. Den skickades ut på samråd i tre månader under 2022 och en hel del synpunkter för revidering kom fram.

En av punkterna som ändras är vad som ska hända kring Nyholmsvägen.

”Kommunen ser ett behov av en ny vägsträckning mellan Nyholmsvägen och Terminalvägen för att avleda tung trafik genom centralorten Skillingaryd. I vägutredningen ska även behovet av sträckan mellan väg 152 och Nyholmsvägen utredas.” Skriver kommunen i sin översiktsplan. Oppositionen ställer sig emot och menar att nuvarande förslag inte är lämpligt på grund av  ”framtida bostadsutveckling inom området eller påverkan av befintlig verksamhet inom området”.

– Det blev mer diskussioner om den norra vägdelen kring Nyholmsvägen, vart den går och hur den ska vara. Den planerade sträckan för Nyholmsvägen stryks därför i handlingarna för översiktsplanen just nu, kommenterar Gert Jonsson (M).

Vägens lokalisering lyckades aldrig genomföras och kommunen var heller inte markägare.

 

Text: Linn Törnberg

Taggar

Dela


6 reaktioner på Avlastningsväg läggs på is

Bosse,
Kämpar fortfarande på!
Jag är gärna med och bidrar till vägnätet, att stänga ner konkurrens är bevisligen inte till kommuninvånarnas och skattemedlens bästa. Det finns en sedan över 20 år tillbaka sträckning och förhandling klar som förslaget kunde ha anpassats till.
Den ytterst provokativa dragningen som nu var precis lika om inte mer provokativt än att särskilt i översiktsplanen utnämna nya möjligheter till boende med en särskild stämpel ”risk för förorening ” på Stenvadet.
För övrigt så har jag i ett möjligen svagt ögonblick faktiskt gjort en utfästelse att personrösta på S nästa gång, nu kanske det inte behövs😊

Oj, oj jaså Per-Erik Johansson du tillhör nu oppositionen som inte orkar blicka framåt. Det kan väl inte vara så svårt att förstå att något måste göras för att förbättra trafiksituationen på Valdshultsvägen.

Självklart innebär framtiden att en modern väg måste till som går i en norr- och södergående riktning på Skillingaryds samhälle västra kant. En väg som ger samhället möjlighet att utvecklas.

Har man detta uttalat i en översiktplan så ger de markägare och andra intressenter tydligare möjligheter till en medverkan exakt vad och hur denna väg i praktiken skall gå.

Per-Erik det är beklagligt att du som numera stor skogsmarkägare inte vill underlätta transportmöjligheterna för den ekonomisk tunga nyttotrafiken.

Jag efterlyser en positiv samsyn för jag vet att detta ger bästa förutsättningarna för att även se till att bevara friluftsgården Grönelund och ändå ha en modern väg i dess nära anslutning.

Framtiden skapas genom att orka tänka sig in i den.

Politik är en underbar konst.
Centerpartiet driver frågan om väg mellan Nyholmsvägen och Båramo. Betonar särskilt detta i samrådsyttrandet. Sedan yrkar de avslag på eget förslag och firar en seger när vi röstat ner det. Monty Phyton eller Grönköpings Veckoblad kan nog inte överträffa detta konststycke!

Bo och Göran,
Förslaget med en trafikled genom riksintresset för kulturminnesvård väster Båramoterminalen, vidare över bostadshuset och åkermarken i Alshult, upp över bostadshuset åkermarken i Pukarp, centralt genom sedan 20 år tillbaka verksamhetsområdet bergtäkten Pukarp vidare till Starrike var alldeles för sofistikerat och preciserat för att tillskrivas kommit ur en våt kväll.

Tacksamt att politiken enhälligt återtog kontrollen vid mötet senast.

Mycket bra Bosse, jag ser det självklart att en transportled från Månsabo gärdes östra kant ner till Hillerstorpsvägen är det enda rätta!
Den förslagna vägen tvärs igenom frilufsgården Grönelunds rekreationsområde och vidare över Fåglabäck måste ha tillkommit en ”våt” kväll!!

Det är beklagligt att oppositionen inte kan anstränga sig att blicka framåt. Själv var jag med i ssau, kommunstyrelsens arbetsutskott, när E4 omplanerades från motortrafikled till motorväg och drev frågan om att vi behövde fyra avfarter. Det lyckades bland annat genom att Munksjö AB bekostade delar utav Vaggeryd södra.

Självklart måste alla västliga och östliga vägar ha en naturlig koppling till E4 för den ekonomiska nyttotrafiken som skogs- och lasttransporter utgör. Detta har också löst för Bondstorpsvägen, Hok- och Svenarumsvägen, ja även Byarum. I söder har anslutninagändringar även gjorts för Tofterydsvägen, Åkersvägen och Pukarpsvägen.

Kvarstår gör anslutningsåtgärd för Valdshultsvägen, ekonomisk nyttotrafik. Behovet blev särskilt akut även när järnvägsundergången i Skillingaryd inte klarades utav att byggas med standardhöjden, 4,5 meter.

Tung trafik från Valdshultsvägen (som i översiktsplanen kallas Nyholmsvägen) är tvingade att först köra in i Skillingaryd på väster och sedan ur samhället söderut på Åkersvägen får att sedan via Stenvadet komma ner till E4.

Vi kan inte i evigheter ha denna trafikfarliga lösning. Om det nu är så att oppositionen inte vill ha en kransväg på västra sidan av tättbebyggda samhället Skillingaryd så måste kommunen via vägverket lösa det tunga trafikproblemet med att åtgärda en väg från Månsabo till Stenvadet. Denna mark äger kommunen till drygt 90 procent. Denna väg kan också bli en yttre anslutningsväg för ytterligare bebyggelse på på sikt i sydvästra Skillingaryd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *