Nyheter

Beslutet: Fem vindkraft norr om Pukarp

Nyheter De fem 250 meter höga vindkraftverken som kommer att placeras norr om Pukarp, väster om Malmbron och öster om Ovdaskog, har i dagarna fått klartecken från miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen

Vindkraftverken som beslutet avser

Från början gällde 27 stycken vindkraftverk när Bay Ware i Malmö ansökte för fem år sedan. Verken var då från Äddebo och Bissefäll i söder till Brandstorp och Boarp i norr. Samråd gjordes med enskilda i april 2017 och efter det meddelade länsstyrelsen att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

I samband med komplettering av ärendet, daterad den 30 oktober 2019, har bolaget ställt tre alternativa förslag till huvudförslaget som var 27 verk. Kommunens vindbruksplan antogs i denna tidsperiod och kvar blev ett alternativ som kommunens politiker lämnade besked på. Det alternativet innehöll sju verk norr om Pukarp. Beslutet som nu har delgivits gäller fem verk av dessa sju. Samtliga verk är 250 meter, eller i dess närhet, och maxhöjden begränsas av MSA-ytan för Hagshults flygplats.

I länsstyrelsens beslut finns att läsa att den vindkraftsparkens totala produktion blir 360 000 megawattimmar el per år, vilket motsvarar behovet av hushållsel hos cirka 72 000 villor. Projektområdet ligger i kuperad terräng på en nordsydlig höjdrygg, vilket också gör att vindhastigheterna förväntas vara ovanligt höga på platsen. Medelvinden beräknas vara 7,2 meter per sekund vid 125 meters höjd, vilket anses vara mycket goda vindhastigheter. 

Naturmiljö
Inom utredningsområdet finns ett mindre riksintresseområde i Uddebo. Riksintresseområdet är inte aktuellt för vindkraftverk, eftersom det också är ett mindre bysamhälle. Området beskrivs som representativt och välbevarat odlingslandskap med löväng, annan öppen äng och hackslåttermark. Naturbetesmarker finns i form av björkhage och öppen hagmark. 

Närmaste Natura 2000 område enligt fågeldirektivet ligger drygt tre kilometer öster om utredningsområdet, öster om järnvägen och E 4:an. Förutom de torra ljunghedarna som bildats genom Försvarsmaktens verksamhet på skjutfältet omnämns fågelarterna järpe, sparvuggla, nattskärra, spillkråka, trädlärka, törnskata och orre. Området kring Tostarp består av mosaikartad struktur och hällmarker och bergbranter, blöta områden och surdråg samt att Mossjön är en cirka 50 hektar stor brunvattenskogsjö. 

Natura 2000 området kring södra Duveled är beläget tre kilometer öster om projektområdet där det finns betesmarker. 

Inga naturreservat bedöms påverkas av en vindbruksanläggning inom utredningsområdet. 

Då flera skogsområden har värden knuta till ett fuktigt mikroklimat, exempelvis sumpskog, kan de även påverkas negativt av kanteffekter om skogen avverkas ända intill dessa. 

Trots att ett ganska stort antal naturvärdesobjekt har registrerats vid inventeringen finns et gott om utrymme för att etablera vindkraftverk utan att påverka naturvärdeklassade områden. Vid utformningen av vindbruksparken har målsättningen varit att undvika verksplaceringar och vägdragningar. 

Arkivfoto. Utanför Ryd planerades vindkraft, dessa är nu borttagna och de fem som beslutet gäller är norr om Pukarp

Fåglar
Lokaliseringen av vindbruksparken i förhållande till viktiga häcknings- och rastningslokaler, större fågelkolonier samt flyttstråk är därför avgörande för hur vindkraftverken kommer att påverka fågelfaunan. En fågelinventering gjordes 2014 och utifrån den bedöms förekomsten av rovfåglar vara spridd över det inventerade vindkraftsområdet. Enstaka observationer av duvhök, sparvhök och tornfalk gjordes under inventeringen för åtta år sedan. Ormvråk har observerats på flera platser och häckar förmodligen någonstans i anslutning till Basseberg. Ingen bo- eller häckningsplats för örn har hittats inom det aktuella vindkraftsområdet utan observationerna bedöms sannolikt gälla fåglar med häckningsrevir utanför området som passerar förbi under sina födosök. Det finns risk för kollisioner och störningar när rovfåglar rör sig över eller passerar området. Enstaka individer kan kollidera med vindkraftverken, men konsekvenserna på populationsnivå bedöms som små. Enligt de rekommendationerna från företaget som gjort fågelinventeringen har inga vindkraft med hänsyn till observerade kungsörnsrörelser placerats i området från Pålskog och österut i dalgången längs Österån. Sammantaget bedöms vindbruksutbyggnad medföra små effekter på förekomsten av rovfåglar i området och utredningen företaget gjort åt vindparksbolaget ses att projektområdet är beläget inom ett större område där det förekommer både revir av kungsörn samt vintertid tidvis stora antal övervintrade kungsörnar. Konstaterande har gjorts att det inte finns några boplatser för kungsörn inom området eller inom tre kilometer från den planerade anläggningen. 

Kattuggla häckar vid Basseberg och sparvuggla observerades norr om Svartgölen. Det finns risk för kollisioner och störningar då ugglorna rör sig i landskapet under sina födosök. 

Skogshöns som orre och tjäder förekommer spritt över det inventerade området. På mossen runt Uddebogöl finns en spelplats där det observerats åtta spelande orrtuppar tillsammans med en höna. Enligt rekommendationer till vindbruksbolaget har inga vindkraftverk placerats på mossen runt Uddebogöl och i området som avgränsas av kraftledningen i öster och landsvägen i väster. Orre befinner sig på sina spelplatser från mars/april fram till juni och då är den känslig för störningar. Byggnadsarbeten i en zon på en kilometer runt den aktuella spelplatsen kommer att ske utanför den mest intensiva spelperioden i april, varför risken för störningar bedöms som liten för detta område. 

Fladdermöss
När inventeringen gjordes under 2013 noterades fladdermöss. De två starkt hotade arterna, sydfladdermus och barbastell är under spridning och de kan därför påträffas även i aktuella området. 

Fladdermöss är i regel känsligare för påverkan av vindkraftverk än vad fåglar är. Detta beror till stor del på att somliga fladdermusarter under vissa förhållanden söker sig till vindkraftverk för att jaga insekter. Insekter samlas kring vindkraftverken under varma nätter på vår och sensommar. Effekterna av den migrerande fladdermusfaunan till följd av etableringen av vindbrukspark är små och utgör inget hot mot någon av arternas population, varken på lokal eller nationell nivå. 

Kulturmiljö och arkeologiska värden
Riksintresse Pålskog utgörs av en bymiljö med bebyggelse från 1800-talets senare del. 

Riksintresse Båramo ligger i direkt anslutning till etableringsområdet östra avgränsning med knappt en kilometer till närmast lokaliserade vindkraftverk. Riksintresset utgörs av ett odlingslandskap med ett för regionen typiska fornlämningsbestånd. 

I anslutning till verk- och vägdragning åtta registrerade kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet noterats, bland annat förhistoriska gravar, tre torplämningar och röjningsröse. Under utredningen framkom 140 nya fynd av kulturhistoriska lämningar där flertalet utgör spår efter kolning, torplämningar, fossil åker, hägnader och röjningsrösen. 

Slutsatsen av påverkansanalysen är att inga kulturvärden inom närliggande riksintresseområde berörs fysiskt av vindkraftsutbyggnaden och en ljudmässig påverkan med enstaka undantag uteblir. De planerade vindkraftverken ligger på cirka en kilometers avstånd och längre från både riksintressen Pålskog och Båramo och på grund av avstånd och i kombination med andra faktorer reducerar kulturmiljöpåverkan på de två riksintresseområden bedöms denna bli obetydlig till liten. Den befintliga infartsvägen till vindkraft nummer 1 – 4 löper genom ett område med tre stycken fornlämningar och eftersom vindkraftstransporter kommer kräva breddning och förstärkning av denna väg åtminstone en av fornlämningarna att påverkas, varför det eventuellt kommer att ställas krav på arkeologisk förundersökning på platsen innan byggnation. 

Yt- och grundvatten
Etableringen riskerar att påverka hydrologin dels genom påverkan på grundvatten, dels genom påverkan på ytvatten. Grundvattnet riskerar främst att hotas vid kemikaliespill som tränger ned i marken. 

Kemiska produkter och avfall
Växellådor i vindkraftverk och transformatorer, som antingen är placerad i verket eller i separat hus utanför verket, innehåller olja. Beroende på typ av verk kan eventuell växellåda innehålla cirka 500 liter och transformatorer cirka 1 000 liter. De åtgärder som behövs för att förebygga oljeförorening i mark eller vatten kommer att vidtas. 

Buller
Beräkningar av verksamhetens ljudpåverkan har genomförts och är gjord vid den mest avslöjande vindhastighet med 8 meter per sekund. En högre vindhastighet innebär att ljudet från verken dränks i vindens buller och lägre vindhastigheter innebär svagare ljudavgivningar från verken. Vid rätt förutsättningar och tyst bakgrundsmiljö kan emellertid både 40 dBA, 35 dBA och ibland ännu lägre ljudnivåer vara klart hörbart utomhus. 

I området är det relativt glesbefolkat och verksamheten har utformats så att det i praxis vedertagna begränsningsvärdet 40 dBA inte ska överskridas vid bostäder. Om uppföljande mätningar visar att det rekommenderade värdet 40 dBA stadigvarande överskrids genom verksamheten på ett sätt som inte kan accepteras vidtas åtgärder. En första åtgärd är att utreda om vindkraftsverkets ljudavgivning är abnorm på grund av fel i vindkraftverket. 

Skuggor
Beräkningar visar att Boverkets rekommendationer om skuggtid överskrids för vissa bostäder. Beräkningarna bör betraktas som ett planeringsunderlag för den framtida driften. De vindkraftverk som kan medföra att skuggpåverkan överskrider rekommendationerna om åtta timmars faktisk skuggtid per kalenderår kommer att förses med skuggurkoppling som betyder att verken programmeras så att de utifrån datum, tidpunkt, placering, bostäders placering och vindriktning.

Transporter
Vägar kommer nyanläggas och förstärkas för att kran för montage ska komma till och från området. Verkets torn levereras i delar och transformator kommer i ett stycke och det här kräver breda lastbilar med släp. Grusvägarna kommer att vattenbegjutas för att inte orsaka damm eller buller. Antalet lastbilar kommer uppgå till 7 000 stycken under en tidsperiod på två år. I genomsnitt tio lastbilar per dag fördelat över hela projektområdet. 

Säkerhet
Det aktuella området används framför allt till skogsbruk och mindre omfattning till jakt och friluftsliv. Platserna där vindkraftverken planeras är inte särskilt välbesökta och några känsliga verksamheter har inte heller identifierats i området. 

Under mycket speciella förutsättningar vintertid kan isskorpa bildas på rotorblad. Därvid försämras de aerodynamiska egenskaperna och dessutom uppstår obalans med viss vibration som följd. Båda dessa faktorer leder till att rotation automatiskt stoppas. Isskorpan faller i det närmaste rakt ned vid väderförändring varpå driften återupptas. Det sker oftast ingen slungning av isbitar längre sträckor. 

Risken för att ett vindkraftverk faller, ett bladbrott inträffar eller att delar lossnar från verket har studerats och bedöms vara mycket liten. Andra riskfaktorer som brand, som kan inträffa i maskinhus, och åsknedslag kan inträffa i höga konstruktioner, såsom vindkraftverk. Riskerna med åsknedslag minimeras med åskledare som effektivt leder energin genom bladen ned genom tornet. Innan vindbruksanläggningen uppförs och tas i drift bör samråd ske med lokala myndigheter och den lokala räddningstjänsten. 

Pressbild

Lokaliseringen av de fem verken i Vaggeryds vindbrukspark har valts efter en lång tids prövning av de lokala förutsättningarna i förhållande till motstående intressen. Vindbruksbolaget bedömer att lokaliseringsalternativet bör ligga i landets södra del, där behovet av el är störst. I länsstyrelsens beslut finns att läsa att Vaggeryds vindbrukspark är belägen i östra utkanten av ett område nordsydligt höjdrygg med högre medelvindshastigheter än omgivande landskap. Inom det här området, som enligt flera källor blir mer och mer opåverkat och vildmarksliknande i västlig riktning, har ett flertal projekt prövats och avslagits eller återkallats, inte minst på grund av motstående intressen för naturmiljö, kungsörnsbeståndet och friluftslivet. Några större lämpliga områden med motsvarande vindförhållanden lär alltså inte finna inom några mils radie på den västra sidan om E4:an. Öster om E4:an finns det bara ett större område med högre vindresurser inom kommunens gränser. Inom det området, vid Boarp, pågår redan projektutveckling. 

Länsstyrelsen påpekade vid tidigare ansökan, när det gällde 27 verk, att det skulle göra en påtaglig förändring av det området som pekats ut som ”opåverkat område”. Länsstyrelsen anser att villkor ska föreskrivas om en slutlig utformning ska lämnas in minst tre månader innan anläggningsarbetet påbörjas, då det anses i dagsläget återstår en del oklarheter angående vägdragning, naturvärden, strandskydd samt att bolaget inte genomfört samråd enligt kulturmiljölagen med länsstyrelsen samt att ett villkor för skydd av fladdermöss ska föreskrivas. 

Kommunfullmäktige tillstyrkte etableringen den 26 oktober 2020. Miljö- och byggnämnden anser generellt att vindkraftsutbyggnad ska stimuleras eftersom vindkraft kan bidra till att nå flera miljömål men att vindkraftverken inte ska uppföras inom områden som inte är utpekade som potentiella enligt vindbruksplanen, samt att kungsörnen ska beaktas. 

Boende i Boarp motsätter sig den planerade verksamheten då de anser att den är belägen för nära deras mark och fastighetsägarens barn planerar att bygga bostadshus i framtiden. De befarar att så ej kan ske om vindkraftsverk byggs i närområdet. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har framfört att länkstråk för rakelsystemet i området inte bör påverkas av de nu planerade positionerna, men vid en eventuell omplacering måste man förhålla sig till länksystemets buffertzon som är 120 meter ömse sidor. 

Jönköpings flygplats har inget att erinra i frågan då det inte längre kvarstår någon påvekran. 

Anledningen att sju sökta verk blev fem i beslutet beror på ändrad miljökvalitetsnormen i miljöbalken trädde i kraft innan ansökan inkommit. När det gäller de fem beslutade går dessa att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser samt med den för området gällande översiktsplanen och lokaliseringen av verk 6, 7, 8, 9 och 10 kan därmed godtas. 

Tillståndet gäller i 35 år från det att beslutet vunnit laga kraft. Vindkraftsbolaget yrkar igångsättningstiden ska anges till tio år istället för fem, som skäl för detta framför sökande att det inte idag finns någon färdig lösning för vindparkens nätuppkoppling och att tio års igångsättningstillstånd behövs för att eliminera riskerna för att en nätuppkoppling inte ska kunna genomföras inom föreskriven tid. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen anser att i ansökningshandlingarna anges en tid av två år när det gäller transporter och byggskede vilket ger en bild av hur lång tid som behövs för att genomföra nödvändiga anläggningsarbeten. Mot bakgrund av detta, och att nu tillståndet omfattar fem vindkraftverk, bedömer Miljöprövningsdelegationen att en igångsättningstid om fem år bör vara tillräcklig. 

Försvarsmakten avstyrkte bolagets ”flyttmån” på 100 meter för de nu aktuella vindkraftverken och Länsstyrelsen bedömer att vindkraftsbolaget ska lämna in slutlig placering av vindkraftverken senast tre månader innan anläggningsarbeten påbörjas. 

Totalhöjden för verk nummer 6 är 246,9 meter, verk nummer 7 är 247,9 meter samt verk 8 till 10 har en totalhöjd på 250 meter.  Uppförande och drift av gruppstation för vindkraft är på fastigheterna Uddebo 2:3, Ovdaskog 1:5, Byarums- Grytås 2:1 samt Pukarp 1:3 och 1:5. Tillståndet omfattar uppförande och drift av maximalt 5 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 250 meter, på de positioner som i ansökan benämns V06, V07, V08, V09 och V10. Vindkraftverken får dock högst uppföras till en höjd motsvarande 510 meter över havet.

Tillståndet gäller i 35 år från det att beslutet fått laga kraft.

Överklagan av beslutet är möjligt och ska vara miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Östergötland tillhanda senast 27 april.  

Fotnot: Kaknästornet i Stockholm är 155 meter.

Strukna verk och beslutade verk

Taggar

Dela


25 reaktioner på Beslutet: Fem vindkraft norr om Pukarp

Ska det bli ett kärnkraftverk i Lagan mellan Skillingaryd och Klevshult? Närproducerad el?

Vem vill investera i kärnkraft? Vem har råd till det? Det är ju inte förbjudet idag, men ingen vill dra den kostnaden och bara sälja sin el två månader om året. Ingen verkar speciellt sugen på att ha det i sin kommun heller.

För man skall komma ihåg, att vi majoriteten utav året exporterar vår el för att vi har för mycket utav den. Alternativen vore i så fall att förbjuda vindkraft och bara satsa på kärnkraft. 20,2 procent av uranet på marknaden kommer dock från Ryssland, vilket gör framtidens priser och försörjning lite osäkert. Sverige har uran, men där jobbas det för ett förbud att bryta den.

Så alternativet till kärnkraft finns, men det är minst tio år bort för ett nytt verk om de börjar i dag. Frågan är vad vi gör tills dess och vad händer på tio år?

”Kamraten”!
1. Jag såg Jakob Wallenberg förklara att han gärna bygger men att han vill ha vissa garantier. Självklart vill ingen investera stora belopp för att strax därefter få hela metoden för verksamheten förbjuden.
2. Om vi har överskott på el – då skall vi väl inte bygga ännu mer – inte bygga för export. Men nu är det väl så att det planeras för ökad elkonsumtion både här och där. Fast när man vill bygga ett eldrivet stålverk som konsumerar gigantiska mängder el – då tycker jag att man också skulle ha planerat för elförsörjningen istället för att sitta som en gökunge och kräva.

C G Gustavsson

Ja men vad kan man ge Wallenberg för garantier? Han vill ju ha två garantier: att det inte förbjuds, men framför allt att det blir lönsamhet på det. Det första tror jag absolut inte det är några problem med om bara beslutsfattare bestämmer sig för det. Men det andra dock, skall vi skattefinansiera hans kärnkraftverk? Förbjuda vindkraft efter tio år så det garanterat inte finns några billigare alternativ? Tycker hela debatten saknar nyans, vissa skriker vindkraft medan andra skriker kärnkraft. Men det är otroligt dåligt med förslag på hur saker och ting faktiskt skall gå till.

Kära Magnus och Gert!
Jag är inte sämre människa än att jag kan be om ursäkt om ni upplevde detta inlägg som stötande. Det var inte min mening, förlåt. Det jag gjort kan jag inte ändra på liksom ni. Men när jag gjort fel kan jag lära mig av det. När jag fått mer insikter än jag hade när jag bestämde mig för att skriva detta så kan jag bestämma mig för att inte göra detta igen, vilket jag inte kommer att göra.

Samma sak gäller för er. All respekt för det arbete ni lägger ner för vår kommun. För allt ni gör för att kommunen ska växa och utvecklas. Men när ni gör det glöm inte bort villaägarna som bor ute på landet de får aldrig reda på vad som är på gång på grannens marker förrän det är för sent. Idag finns det forskning som visar på att fastighetsvärdet sjunker enormt mycket och att de bullmätningar som görs inte tar hänsyn till det buller som gör människor sjuka.
Ni har makten i era händer. Var rädda om de små människorna som inte har makten att fatta beslut om sin ekonomi och hälsa.
Ser fram emot ett respektfullt svar från er.
Förlåt än en gång om jag uttryckte mig illa.

Hej Gert,

Var finns beslutet att Vaggeryds kommun ska vara självförsörjande på el? Eller när skulle SD ha sagt att det ska finnas kärnkraftverk i kommunen? Det är lätt att sitta och göra sig dum på nätet… Menar du Gert på allvar att ni vill ha så pass många vindkraftverk i kommunen att vi är självförsörjande? Hur ska företagen kunna hålla igång sina verksamheter när det är vindstilla? Dags att ta av skygglapparna och upptäcka att utbyggnad av kärnkraftverk är ett måste för Sveriges energiförsörjning och det är inget Vaggeryds kommun löser, men kommuninvånarna löser den framtida energiförsörjningen till ”normala” priser genom att rösta på partier som förespråkar kärnkraftverk.

Om alla kommuner resonerar som SD i Vaggeryd, det vill säga ingen elproduktion från vindkraft alls blir ju elbristen än större än vad det är idag.
Märkligt om inte vår kommunyta inte skulle bidra alls. Elförbrukningen lär ju öka när vi ska gå över till ett fossilfritt samhälle.
Jag är för att man återstartar Ringhals men det räcker inte. Vindkraft är det som idag är snabbast att bygga ut och är dessutom fossilfritt. Vi har ett väldigt stort behov av el i södra Sverige, medan det mesta produceras i Norr. Nu ökar ju elbehovet i norra Sverige och då måste Södra Sveriges elproduktion byggas ut.

Om alla kommuner resonerar som SD hade vi inte varit i situationen att vi har energibrist då kärnkraften inte hade minskat under åren, utan tvärtom utökats.
Övriga partier är sena på bollen som vanligt, plåstra och laga med nödlösningar som inte är optimala det är melodin det…

Jag trodde aldrig att jag skulle uttrycka mig såhär, men : Jag hoppas innerligt att SD får många röster i kommunvalet i år. Min syn på det partiet har verkligen förändrats. Anders Stacke och de andra i partiet är modiga och vågar se det stora i det här. Angående kärnkraft. Om du som läser detta känner in, verkligen vågar känna in. Så förstår du nog att tekniken har kommit längre idag än att det är snurror som ska ge oss el. Det finns enkla och snabba lösningar med ny teknik och nya kärnkraftverk. Om bara dessa tillåts komma fram…! Låt er inte bli lurade med dyra elräkningar och medias skrämsel.

Käre Magnus Dauhn, du som de flesta politikerna bor inte så ni blir drabbade av dessa snurror.
Vi som blir drabbade får inte ens en lapp i brevlådan utan vi får läsa här att vi kommer få våra liv förstörda.
Vi kan inte ens sälja våra bostäder då ingen vill bo där på grund snurrorna.
Vem kommer att kompensera oss för det och våra sjukdomar hos oss och våra djur?

Nu kommer det att bli slut med att sitta och titta på alla rovfåglar och fyrbenta rovdjur.

Vad kommer hända med utterfamiljen vi har här i ån?

Till det kommer att elen som produceras inte kommer oss tillgodo utan säljs dyrt av utländska investmentbolag medan vi står här med förstörda marker och liv…

Härligt att någon vågar säga sanningen som Anders Stacke, ni andra läs på om av avarterna av vindkraften, i mina hemtrakter Havsnäs vindkraftpark ”den” största i Sverige då går med 160 miljoner i förlust förra året. Kanske något att tänka på.

Det är lätt och säga nej till det ena och andra.
Bra svar av Gert. Var ska vi sätta kärnkraftverket i kommunen? Ingen vindkraft ska vi sätta upp heller enligt vissa. Ser ni inte vad som händer i världen. Ska vi ha kvar industrin och ekonomin i Sverige så får vi nog se till och säkra elen till industrin och folkhemmet till vettiga priser på elen. Vindkraft är inte det bästa men om vi kan placera ut verken i vårt land på många olika ställen så säkrar vi också att det blåser där nåt står. Bygga nya kärnkraftverk tar lång tid och kostar många miljarder. Här måste vi hjälpas åt mer än bara sitta och skrika nej! Alla vill ha el men ingen vill ha det som producerar det runt om kring sig. Vi kan inte sätt upp det nån annanstans/land och tro att lampan lyser i taket och vi har varmt i huset. Trots värmepumpar/fjärrvärme egen ved etc så finns det alltid nåt som använder el för att få ut värmen.

Om vi fortsätter att stänga ner kärnkraften,
Så målar vi in oss i detta hörn dom vi nu sitter i. Detta kan härledas till den ”miljökampanj” som det har lobbats för med utländska intressen som pådrivande kraft.
Nu är det ju så att det ser ju inte bra ut om lobbyverksamheten kommer ut i dagsljus.
Därav mörkas det med argument som miljö och ”vad ska vi ha istället”.
Att använda epitetet miljö i samband med vindkraft är ett bevis på okunskap och kortsiktigt.
Om de beslutande läst på innan och varit källkritiska samt inte köpt allt som de vinstdrivande bolagen ljuger om så hade vi haft en annan situation idag.
Vi har sett, efter mycket efterforskning att, bolagen nyttjar gråzonen i lagen för att tjäna ofantliga mängder pengar, och när detta händer, hamnar boende och natur i riktig knipa.

Mattias!
Beträffande att bygga kärnkraftverk kan man säga att Sverige avvecklade Ringhalsverk år före planerat slutdatum och trots att det mig veterligen fanns undersökningar som visade att hållbarheten istället skulle räcka ett gott stycke förbi planerat sistadatum. Detta var en politisk viljeyttring och den orsakade energibrist. Nu säger man att man inte kan ladda om, för man har använt delar som reservdelar i andra verk och för att personalen är borta.
Det är naturligtvis samma politiska viljeyttring som gjort att man inte varit i planeringstagen för ny kärnkraft. Man har bundit ris åt egen rygg. Det duger inte att skylla på att det tar tid att planera kärnkraftbygge när man med öppna ögon försatt sig i den situationen.
Vi har också fått gökungar i boet, tydligt i form av kolfri stålframställning. Har de planerna innefattat energiproduktionen som sådana projekt behöver? Kanske har jag missuppfattat att man nu gapar som gökungar och kräver snabb tillgång till all elenergi man behöver – som om inte det borde ha ingått i planerna för en högkonsumtionsanläggning.
Hur är det med exporten av el? Regeringens (MP?) propaganda har hävdat att vi inte har någon elbrist utan istället exporterar ström. Fast nu tvingades man starta oljeeldad kraftproduktion i Karlshamn – för export / av prisbildsskäl. Länder söderöver har haft brister i planeringen, och värre blir det om tillgången till fossil gas från Ryssland stryps.
När det gäller exporten kommer vi till pudelns kärna – skall vi förstöra svensk natur genom att bygga vindkraftverk som ägs utomlands och som skall exportera el? Bygger vi verkligen för egen användning?

För det första stor sympati för Magnus Dauhns inlägg, där är vi 100 procent eniga.
Till SD så får man fråga vilken detaljplan vill ni ha för kärnkraftsbyggnation i vår kommun. Tips i ett tidigt skede om lämplig lokalisering, gärna utpekad på karta!

SD Vaggeryd emotsätter sig all form av byggnation av vindkraftparker i kommunen, detta har tidigare gjorts och kommer så göras framåt (enda partiet som röstat nej historiskt?)
Det finns mycket mer lämpliga åtgärder för att lösa nutida och framtida energiproblem = kärnkraftverk.

Tack att du ser detta! Ni i SD gör och har gjort ett fantastisk jobb angående just vindkraftsfrågan. Respekt åt er! Ni vågar se det självklara!

Jag tycker nog att ”kommuninvånare” passerade en gräns i sin kommentar här ovan. Att jämföra beslut om vindkraftverk med Putins illdåd är oerhört osmakligt, men du kan glädja dig åt att kunna utrycka din åsikt fritt vilken man inte kan i Putins Ryssland. Jag tillhör en av alla dessa ”förhatliga” fritidspolitiker som ofta buntas samman i kommentarsfältet i denna nättidning. Vi är en ganska stor skara som på vår fritid försöker att sätta oss in i – inte minst i dessa komplicerade frågor som vindkraft – men även regler för miljö och bygglagstiftning. Detta försöker vi sammanfoga till acceptabla beslut för Vaggeryds kommuns bästa. Vi har också ett ansvar vår del av energiförsörjningen i vårt land och där är vindkraften en del. Därför har ett stort och omfattande ideellt arbete lagts ner på en vindbruksplan som nu ligger som underlag för detta beslut. Notera gärna att vindkraftparken efter detta har bantats enormt.
Jag tror att alla politiska partier i Vaggeryds kommun välkomnar alla som vill engagera sig i olika frågor. Vi kan alla se att det finns åsikter, även om de oftast är anonyma.

Vad är det för skillnad mellan Putin som bombar och driver bort civila och våra politiker som sätter upp vindkraftverk nära boende där de boende blir lottlösa och med tiden sjuka?

Avsnittet om fåglar är så skamligt undermåligt att författaren ”borde skämmas ögonen ur sig”. Inventeraren missade hälften av de skyddsvärda arterna och antalet individer är skamligt undervärderat. Vilka rariteter som finns i området har vi andra mycket bättre kontroll över. Vad gäller bullret har vi ältat detta länge, och metoden dBA ger inte en rättvisande bedömning. Inte heller det gränsvärde 40 dBA som bolagen hävdar är adekvat mått på bullerstörningen. Men man vet att bullret upplevs mindre störande i bullriga miljöer som vid industrianläggningar, stora vägar och järnvägar.

När logistikhallen vid Alshult området är färdigbyggd så finns väl lite av det fina naturområde kvar? Där kan kommunen sätta upp ett tiotal vindkraft. Följ gärna mitt konto för en grönska i hela kommunen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *