Nyheter

Besöksförbudet på äldreboende hävs

Nyheter Socialministern Lena Hallengren (S) meddelade idag att besöksförbudet hävs från och med den första oktober. "Vi är inte förvånade över regeringens beslut", säger socialchefen Lotta Damberg i Vaggeryds kommun

Arkivfoto. Anhöriga är saknade på äldreboende. Från den 1 oktober hävs besöksförbudet

Den 13 mars gav socialministern rådet till anhöriga att man inte bör besöka landets äldreboende och den 1 april kom det definitiva beskedet som har gällt sedan dess.

Förbudet har förlängts ett antal gånger av regeringen. Socialstyrelsen pekar på att smittan på äldreboende har minskat kraftigt varvid besöksförbudet hävs. Socialstyrelsen bedömer att besöksförbudet på äldreboenden kan upphöra.

– Vi är inte förvånade över regeringens beslut, säger Lotta Damberg, socialchef i Vaggeryds kommun. Den senaste tidens nedgång i antalet smittade, både nationellt och regionalt, samt lättnande i andra restriktioner har pekat på en lättnad eller en upphävning av besöksrestriktionen. Som vi nämnde i samband med Socialstyrelsens förtydligande kring säkra besök i augusti, gläds vi åt att närstående och brukare återigen kan ses på mer vanligt sätt.

– Socialförvaltningen inväntar nu Socialstyrelsens nya föreskrifter samt Folkhälsomyndighetens förnyade rekommendationer kring besök, vilka väntas komma inom kort. Dessa kommer sedan, tillsammans med rekommendationer från Smittskydd på Region Jönköping, att utgöra grund för socialförvaltningens arbete med rutiner och riktlinjer för besök på våra särskilda boenden, säger Lotta Damberg.

– Argumenten för det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden är mycket svagare nu, än när förbudet infördes i april. Det finns också negativa effekter som ökar med ett långvarigt besöksförbud. Socialstyrelsens sammantagna bedömning är att besöksförbudet kan upphöra efter den 30 september, noteras.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att analysera det tillfälliga förbudet mot besök inom särskilt boende för äldre, som infördes den 1 april med anledning av covid-19-pandemin. I uppdraget ingår att göra en bedömning om det tillfälliga besöksförbudet bör upphöra efter den 30 september 2020 eller inte.

Socialstyrelsen konstaterar i sin rapport att förhållandena har förändrats sedan besöksförbudet infördes. Spridningen av covid-19 i samhället är betydligt lägre, samtidigt som äldreboendena är bättre rustade för att förebygga smittspridning. Det finns också möjlighet för personal, brukare och allmänhet att testas för pågående covid-19-sjukdom.

– De särskilda boendena har haft tid att förbättra följsamheten till basala hygienrutiner och se över arbetssätt och andra rutiner för att minska risken för smittspridning. Socialstyrelsen har gett ut ett flertal stöd till kommuner och äldreboenden för att underlätta anpassningar till följd av covid-19-pandemin. Dessutom är smittspridningen i samhället på en helt annan nivå i dag än i våras, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har också tagit del av synpunkter och erfarenheter av hur besöksförbudet fått negativa konsekvenser för de som bor på äldreboenden och deras anhöriga.

– Ett långvarigt besöksförbud innebär stora påfrestningar i form av saknad och risk för negativa hälsoeffekter. Upplevelse av ensamhet och ofrivillig isolering kan leda till annan sjuklighet vilket i sin tur kan leda till ett ökat vårdbehov, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen.

Bedömningen är att besöksförbudet kan upphävas
Efter en samlad avvägning bedömer Socialstyrelsen att det tillfälliga besöksförbudet kan upphävas.

– Argumenten för det tillfälliga besöksförbudet är betydligt svagare nu än när förbudet infördes, samtidigt som de negativa effekterna ökar med ett långvarigt besöksförbud. Det finns dock fortsatt risk för att smitta kan komma in på äldreboenden och det är därför nödvändigt att verksamheterna planerar och förbereder sig för säkra besök och att de som besöker personer på äldreboenden tar ansvar för att undvika att föra in smitta, säger Olivia Wigzell.

Socialstyrelsen har också haft i uppdrag att redovisa vilka regelverk på myndighetsnivå som kan ersätta besöksförbudet om det tas bort, och kunna tillämpas från och med den 1 oktober 2020. I förslaget till föreskrift, som nu går på remiss, finns bland annat bestämmelser om att den som är verksamhetsansvarig ska fastställa rutiner för hur man kan arbeta i boendet för att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. Det finns också förslag om bestämmelser rörande riskanalys, ledarskap, kompetens, information och hygien på boendena.

– Socialstyrelsen bedömer att det är av stor vikt att verksamheterna skapar goda förutsättningar för säkra besök, även om besöksförbudet upphör att gälla. Syftet med de föreslagna föreskrifterna är att ge ett enhetligt och nationellt stöd samt att tydliggöra verksamheternas ansvar. För att stödja kommuner och verksamheter kommer myndigheten förutom föreskriften också att ta fram en checklista och annat informationsmaterial, säger Olivia Wigzell.

Taggar

3 reaktioner på Besöksförbudet på äldreboende hävs

Nu gäller det att anhöriga sköter detta. En till två personer åt gången och inga ”släktkalas” då blir det besöksförbud igen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *