Nyheter

Boende uppmanar till vindkraftsbygge

Nyheter Vaggeryds vindbrukspark hade, inför måndagens kommunfullmäktige, samlat in närmare 65 namn där både barn och äldre, boende och icke-boende, skrivit sitt namn för att medverka till ett fossilfritt samhälle

Arkivfoto; För två år sedan lämnades ansökan in på många vindkraftverk i västra delen av kommunen

Till kommunfullmäktiges beslut angående vindbruksplanen hade Vaggeryds vindpark påpassligt nog lämnat in en skrivelse med namnunderskrifter där de påtalar att projektet Vaggeryds Vindbruk är ett iniativ från oss markägare, ett genuint bygdeprojekt med många involverade markägare, har idag politiserats i en långt utdragen process där vi fortfarande undrar hur kommunens beslutsfattare resonerar och hanterar detta ärende.

I skrivelsen kan man läsa att det finns väl uttalade regionala och kommunala mål, där det anges att år 2020 ska finnas solcells- och vindkraftsanläggningar som, tillsammans med el från kraftvärme, som gör att Jönköpings län till minst 50% är självförsörjande på el, att all energi för uppvärmning av bostäder och lokaler är fossilbränslefri, att verka för ökad andel vindkraft med lokalt ägande.

Vidare nämner Vaggeryds vindbrukspark att allt fokus, den senaste tiden, riktats på klimatet, inte minst har Greta Thunberg fått riks- och lokalpolitikers uppmärksamhet för klimatfrågan. På alla politikers agenda så skall inom de kommande decennierna hela transportsektorn energi vara fossilfria. Varje enskild politiker har ett ansvar för att målen ska kunna uppnås med att tillstyrka alla de energiskapande åtgärderna som producerar fossilfri energi, eller åtgärder som kan minska anvädningen av den fossila energin.

Vind-, sol-, bioenergi skapar stora förutsättningar att vi snabbt kan klara omställningen.

Vi vill medverka till en omställning, till ett fossilfritt samhälle för kommande generationer genom Vaggeryds vindbrukspark.

Ovan skrivelse lämnades över som information till kommunfullmäktiges ledamöter och var underskrivna av bland annat markägare, boende, icke boende i område, barn i området, skogsägare, företagare i bygden och barn till skogsfastighetsägare.

Taggar

7 reaktioner på Boende uppmanar till vindkraftsbygge

Det är långt fler inblandade som protesterar mot bygget än som vill ha det.
”… närmare 65 namn….. bland annat markägare, boende, icke boende i område, barn i området, skogsägare, företagare i bygden och barn till skogsfastighetsägare”.
Med personer som delvis står så långt från problematiken är det förvånande att de inte lyckats samla fler namn. Varför tillåts de som inte bor i bygden lägga sig i detta? Rent hypotetiskt kan man naturligtvis cirkulera en sådan lista i fjärran storstadsområden och få en mängd populistiska underskrifter från personer som inte drabbas av byggets miljökonsekvenser. Det finns för övrigt också en protestlista där av hedersskäl enbart de som bor i området fått skriva under, och den listan har ändå samlat betydligt fler namn. Kommunen har fått den listan.

”…. ett initiativ från oss markägare, ett genuint bygdeprojekt…”
Jag undrar – när ett bolag från Bayern via ett dotterbolag i Bayern, via ett dotterdotterbolag i Sverige och till slut ett dotterdotterdotterbolag i Sverige vill bygga – är det ett så genuint bygdeprojekt initierat av en handfull markägare? Var det verkligen så det gick till – att markägare spontant fick en idé om att bygga vindkraftverk och sedan ”med ljus och lykta” undersökte vilka bolag som kunde vilja bygga? Gjorde dessa initiativtagare någon form av upphandling?

”……år 2020 ska finnas solcells- och vindkraftsanläggningar som, tillsammans med el från kraftvärme, som gör att Jönköpings län till minst 50% är självförsörjande på el, att all energi för uppvärmning av bostäder och lokaler är fossilbränslefri……”
Alla vi som ifrågasätter närgångna vindkraftverksprojektet applåderar väl samtliga solcellsutbyggnaden och fossilfri kraftvärme. Vi ifrågasätter inte heller vindkraften som princip.
Det vi protesterar mot är hur vindkraftverken tränger sig inpå vår boendemiljö, att man vill bygga så att man får en beräknad bullernivå på 39-40 dB(A) vid bostäder, att man vill bygga så att betydande delar av våra fastigheter hamnar inom områden där det finns risk att man får isklumpar från kraftverken i huvudet om man vistas där, att man vill bygga så att man riskerar vår dricksvattenförsörjning, att man vill bygga sådant som innebär klar risk för skogsbrand och kemikaliespill – skall jag göra listan längre? Vad gäller bullret vet vi också från andras bittra erfarenheter att det kan bli värre än beräknat, i synnerhet det lågfrekventa buller som mätmetoden inte kan mäta.
Notera att i Bayern, som bolaget kommer från, förbjuder miljöskyddslagen att man bygger närmre bostäder än 10 gånger verkens höjd – men hos oss vill de bygga på mindre än halva det avståndet. Vi kallar det ren och skir hänsynslöshet.

Vad gäller elkraftförsörjningan hade Sverige under det gångna året överskott på el under alla veckor utom en. Denna enda vecka importerade vi vattenkraftsel från Norge. Så dagens behov är täckt utan ytterligare vindkraftsutbyggnad och Sveriges elproduktion är redan nu fossilfri.

Handlar engagemanget från Vaggeryds vindbruksparks intressenter verkligen om klimatidealism? Är det inte snarare en förhoppning om inkomster? Läs då en gång till prospektet – det handlar för markupplåtarna inte om någon prioriterad kostnad för bolaget utan om att man får en viss del av en eventuell vinst. Då tycker jag man skall höra med en företagsekonom om den ekonomiska konstruktionen. Såhär har jag förstått / missförstått bolagskonstruktionen. Det verksamhetsdrivande bolaget har knappast några pengar – det ägs av ett moderbolag, som äger pengar men inte driver någon egen verksamhet. Det nämnda moderbolaget i Sverige ägs i sin tur av ett moderbolag i Bayern, som i sin tur… BayWa svarade på direkt fråga att första förutsättningen för pengar till markägare är att verksamheten går med vinst. Men det verksamhetsdrivande bolaget har väl omkostnader till sitt moderbolag, eller…. Hur mycket blir då över. Moderbolaget i Sverige har sitt moderbolag i Bayern – hur mycket av inkomsterna kommer att vandra iväg dit och beskattas där och inte i Sverige? Jag har naturligtvis inte med den saken att göra, men man kan ju ändå undra.

Vaggeryds landsbygd tycks full av nya Greta Thunberg ( barn i området). Vad dessa inte vet
är att Sveriges energiproduktion till 99% är fossilfri. Det behövs inte ett enda vindkraftverk. Det är industrin ( t.ex stålindustrin, petrokemisk industri ) som är de stora miljöbovarna. För att inte tala om
transportsektorn. E4:an är fylld av långtradare från
kontinenten som kör omkring på smutsig diesel. Men det vågar man inte ta tag i för då kan inte vår
konsumtionshysteri tillfredsställas. Den utbyggnad av vindkraften som sker genererar energi som inte behövs i Sverige. All vindkraftsenergi exporteras till länder som tycker det är bra att Sverige upplåter
plattformar för dessa industriella vindkraftsparker.
När vindkraftseran snart är över kommer dessa miljöivrande markägare stå med stålskeletten på sina marker. Till sist blir det kommunen som får ta över återställandet av marken eftersom vindkraftsbolagen inte befattar sig med detta. Sverige står för 2 promille ( två tusendelar) av världens utsläpp. I ett TV-program nyligen informerade man om att Kina och USA kraftigt bygger ut sin kolkraft. I ljuset av detta framstår de
65 namnunderskrifterna som patetiska. Men ofta tar mammon överhanden för sunt förnuft

butiker fyllas med varor som kan tillfredsställa vår konsumtionshysteri.

Det är inte 2 promille av utsläppen som Sverige står för – det är 0,2 promille eller som man ofta skriver 0,02%. Det är två tiotusendelar, inte två tusendelar. Rekordhållaren Kina står för cirka 30%, men vad värre är – de säger att de kommer att öka denna redan gigantiska nivå med ytterligare en tredjedel. Den tredjedelen motsvarar 9% av dagens globala utsläpp – därför borde alla begripa att om vi ”tar på oss tagelskjortan” i Sverige och går från 0,02% till 0,01% så är det en ”piss i Mississippi”. Det som måste till är internationella överenskommelser och att de som aviserar ökade utsläpp avbryter den ökningen. Till dessa länder hör Polen, och där borde man väl i så fall satsa på vindkraftverk. Men vad jag hört har även Polen ett ”respektavstånd” till bostäder på 10 gånger verkens höjd. Om man skulle göra något i miljöhänseende borde i första hand Polen packa sitt land fullt med vindkraftverk med samma låga respektavstånd och höga bullernivå som de som skrivit till Vaggeryds kommun vurmar för.

Sverige är det land som har minst utsläpp ändå räcker det inte till när alla andra ökar sina,GÖR NÅGOT ÅT DET, och med våra höga skatter räcker det nu,och vad händer på Storgatan i Vaggeryd ska det bli totalstopp för transporter till ICA från lagret i Växjö?Storgatan är huvudled,inte Götaforsvägen.

Jag kunde inte skrivit bättre själv CG.
Mycket bra.
Var det ett försenat aprilskämt skrivelsen som lämnades in ?
Lasse Olsson
Ekesås

Lasse!
I en del fall tror jag det handlar om penningbegär parat med oförmåga att analysera och förstå problematiken. I andra fall tror jag det handlar om att ”spela Bror Duktig”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *