Nyheter

Centern satsar på Värnamo akutsjukhus och primärvården

Nyheter – Vi står ett stabilt ledarskap och för kraftfulla satsningar på Värnamo akutsjukhus och primärvården, bra kollektivtrafik, utbildning och kultur som ska stärka våra kommuner i GGVV-regionen, säger regionkandidaterna för Centerpartiet Raymond Pettersson, Razvan Nichitelea och Bengt Petersson som hoppas ta ett nytt mandat i höstens val. 

Centerpartiets toppkandidater på regionlistan Raymond Pettersson, Razvan Nichitelea och Bengt Petersson presenterade på en pressträff på Värnamo sjukhus partiets valplattform inför höstens val.

I Centerpartiets valplattform för regionen ligger partiet sitt fokus på företagande och grön tillväxt, folkhälsa, vård och omsorg, land och stad samt miljö och klimat.

Vad innebär valprogrammet för partiets valkrets?

– Genom en offensiv regional utvecklingspolitik med stöd från EU, staten gott samarbete med lokala aktörer verka för en positiv befolkningsutveckling i hela GGVV. Det handlar om allt från ett levande kulturliv, utbildningsmöjligheter till ett kreativt och tillåtande företagsklimat. 

– Fortsatta satsningar på investeringar och stärkt lokalt ledarskap vid Värnamo akutsjukhus. Snart byggs nya lokaler för psykiatrin och målet är att behålla topprankingen bland landets mellanstora sjukhus. 

– Säkerställa att primärvården kan rekrytera personal så att alla våra vårdcentraler kan verka nära där människor bor och att man jobbar hälsoförebyggande, genom utbyggda hälsocenter och familjecentraler som jobbar både med den fysiska och psykiska hälsan. 

– Stödja näringslivets utveckling genom utbildning, stöd till företagande lokalt och särskilt stödja utvecklingen av de gröna näringarna genom att Segerstads naturbruksgymnasium blir ett av länets två innovativa gröna utvecklingscentra för den gröna omställningen.

– Kraftfullt verka för att all energiproduktion ska vara förnybar 2045. Partiet vill bland annat utveckla järnvägen för både gods- och persontransporter med fortsatt trafik på de banor som finns i dag och med sikte på ett framtida höghastighetståg, men det handlar också om att stimulera till mer cykling och att fossila bränslen byts ut mot förnybara drivmedel snabbt.

Fakta: Valplattformen för Centerpartiet i Jönköpings län 2022

Företagande och grön tillväxt

Centerpartiet vill:

Höja statusen på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen

– Att länets naturbruksgymnasier utvecklas till innovativa utvecklingscentra for de gröna näringarna

– Se en fortsatt positiv utveckling av lanets folkhögskolor och studieforbund

Se en fortsatt utbyggnad av utbildningar och utbildningsplatser på högskolenivå och yrkeshögskola i hela länet

– Satsa på Ung företagsamhet så att fler elever får undervisning i ämnet

– Att Jönköping University får fler utbildningsplatser och blir ett fullvärdigt universitet

– Verka för att nya stambanor byggs

– Stärka samarbetet med länets näringslivsorganisationer 


Folkhälsa, vård och omsorg

Centerpartiet vill:

– Utveckla primärvården med tydligt fokus på äldrevård och fler specialister i allmänmedicin

– Ställa krav på medicinsk fortbildning för vårdpersonal

– Införa fler enkla digitala lösningar som underlättar för patienter och bidrar till en bättre vård

– Fortsätta satsa på länets tre akutsjukhus och fördela spetskompetenserna lika

– Utveckla länets tre akutmottagningar med akutvårdplatser

– Öka antalet geriatriska vårdplatser där behovet finns

– Satsa på vårdpersonalen med konkurrenskraftiga löner och ökat inflytande över arbetssituation

– Införa mentorstjänster for att behålla och ta tillvara seniora medarbetares kunskap och erfarenhet. Oka antalet utbildningstjänster inom samtliga kompetenser inom hälso- och sjukvården.

– Bygga ut den specialiserade palliativa värden hemmet. Satsa på en bra digitalisering för att ge vårdpersonalen mer tid till patienter

– Satsa mer på förebyggande folkhälsoarbete samverkan med kommuner och civilsamhälle

– Att Region Jönköpings län gör mer för att hjälpa personer som utsätts for våld i nära relationer genom att utbilda vårdanställda och ge rehabiliteringsprogrammet ”Alternativ Till Våld” bra fortsättningar att bedriva sitt arbete

– Förbättra tillgängligheten till BUP, BUH och vuxenpsykiatrin

– Det förebyggande arbetet samt tidiga insatser vid psykisk ohälsa bland barn och ungar behöver förstärkas

– Erbjuda en fast värdkontakt inom psykiatrin 

– Stärka upp sprututbytesprogram med hälsofrämjande insatser som långsiktigt mål

– Inrätta en tandläkarutbildning på Jönköping University

– Öka regionens anslag till forskning och utveckling

 

Land och stad

Centerpartiet vill:

– Färdigställa arbetet med utbyggnaden av fiber

– Att regionen fullt ut använder sig av EU:s fonder och program för landsbygdsutveckling

– Verka för välutbyggd samhällsservice i hela länet

– Att landsbygd och mindre orter utanför det linjelagda utbudet ska garanteras ett lägsta trafikutbud med kollektivtrafik

Att regionen utvecklar rollen kring infrastruktur och utbud av kollektivtrafik för resor både inom och över länsgränsen

– Ge civilsamhället bra möjligheter att utvecklas

– Ge Smålands Turism förutsättningar i arbetet att utveckla länets besöksnäring

– Ge kulturen förutsättningar att arbeta hela länet samt ha ett tillgängligt utbud, särskilt för barn och unga 


Miljö och klimat

Centerpartiet vill:

– Att all kollektivtrafik i länet på sikt ska vara helt förnybar

– Att målet om 100 procent förnybar energiproduktion till 2045 uppnås

– Att målen i regionens hållbarhetsprogram successivt skärps

– Stärka arbetet inom Energikontor Norra Småland

– Stödja projekt och teknikutveckling i länet som bidrar till bättre hushållning av naturresurser och cirkulärt tänkande

– Genom offentlig upphandling främja hållbar livsmedelsproduktion som ökar självförsörjningsgraden med inköp av livsmedel som är närodlade, ekologiska och producerade med tillämpning av svenska djurskyddsregler

– Genom ansvarsfull offentlig upphandling av varor och tjänster i samhället minska den negativa hälso- och miljöpåverkan och stärka den sociala hållbarheten

– Att regionen knyter ihop länet med fler cykelvägar genom samverkan med markägare 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *