Nyheter

Knapp majoritet efter omröstning i vindkraftsfråga

Nyheter Alla partierna var inte enade om vindkraft i Boarp, som alla trodde. Det skulle visa sig att kommunfullmäktiges ledamöter röstade 22 JA och 19 ledamöter NEJ.

Direktrapportering från kommunfullmäktige. 41 ordinarie ledamöter finns på plats. Många övriga åhörare och intresserade finns på plats. Fiberföreningarna (Östra och V-fiber) har informerat om sina arbeten och tårta och kaffe har intagits för att fira bredbandstödet.

Motion – Blinkande övergångställe vid Storgatan i Skillingaryd
Lämnad av Bengt Staude (M). Motionen gick igenom och lämnas vidare

Motion – Utbyggnad av gång och cykelväg Götaforsvägen till Storgatan med gång och cykelväg med bro över Lagan
Motionen gick igenom och lämnas vidare

Motion – Gatbelysning vid Attilla
Hänskjuter detta till kommunstyrelsen för svar.

Motion – Ge lokala musiker/kulturarbetare möjlighet att uppträda i vår kommun
Motion från (KD). Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion – Hastighetsbegränsning inom Bondstorps tätort
Hänvisar motionen till kommunstyrelsen för svar.

Motion – Föräldrar i Åker och Svenarum angående fritids
Hänvisar motionen till kommunstyrelsen för svar och beredning.

Motion – Ge lokala musiker och kulturarbetare möjlighet att uppträda i vår kommun
Kenth Williamsson (S) har lämnat in motion. Bifalls.

Motion – Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund föreslås bli kommunala naturreservat
Bifall.

Motion – Övergångsställe vid korsningen Storgatan/Ödestuguvägen i Vaggeryd
Tekniska nämnden har avslagit motionen sedan tidigare.
Jan Sjögren (SD) föreslår avslag av tekniska nämndens beslut. PO Toftgård (C) försvarar tekniska nämndens beslut om bifall till motionen.
Omröstning. Bifall till tekniska nämndens svar. (SD) reserverar sig.

Remiss – Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, vindkraftverk Boarp, Eolus Vind AB
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan. Jerry Karlsson (L) avstyrker ansökan. Jan-Olof Svedberg (SD) vill gå enligt försvarets linje.
Gert Jonsson (M) börjar i talarstolen. Stort och brett område. Informerar om energipolitiken nationellt och kommunalt. Vet att motståndet är starkt, men slutligen måste man följa de politiska mål vi har här i kommunen. Det skulle sända dåliga signaler om vi inte ska vara med i detta.
Ulf Abrahamsson (C) ställer mig bakom Gerts ord. Det finns inte mycket mer att tillägga. Finns mycket känslor. Men när jag vägt in detta är det på de grunder Gert nämnt. Landskapsanalysen. Jag är ordförande i vindkraftverksgruppen. Vi har inte tagit upp detta ärende. Vårt arbete är att ta fram en vindkraftplan. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stig-Göran Hultsbo (MP) I det här beslutet har kommunen möjlighet att bifalla ansökan eller lägga ett veto. Jag tror inte att kommunen har den möjlighet i något annat. Säger kommunen nej så är det bara regeringen som kan upphäva det kommunala veto. Jag ser inga motstånd till allmänna intressen. Jag tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Jag förstår boende som inte vill ha det här. Men den prövningen kommer i nästa steg. Vi måste ha en positiv syn på vindkraftverk. Vi måste bära vår del i den här etableringen för att få fram alternativa elproduktionen som behövs för att vi ska ställa om.
Martin Damberg (V) Vissa frågor är svårare än andra. Förnyelsebar energi är bra. Problemet i det här ärendet är att vad gäller experterna svar på undersökningar skiljer. Det kan störa mig lite att man börjar gömma sig bakom papper, men här har vi ett gedigert arbete från våra boende. Det är inte fel på vindkraften. Men Sverige är ett stort land och det finns plats. Och det kanske borde finnas en bättre plats än denna? Jag yrkar på att vi avstyrker.
Mats Oskarsson (M) Vi ska avgöra den stora biten då vi är personligt valda. All energi som ska bildas har något negativt med sig. Ljud, ljus och buller. Vi måste lyssna på människorna. Det är därför vi sitter här på våra fullmäktigestolar. Vi måste lokalisera detta till där det stör minst. I vår kommun finns det, mig veterligen, inte något bra ställe alls. Direkt olämplig plats. Vi har rätten att säga nej. Olika resultat beroende på vilken utredning man läser. Om det hade bott en kungsörn där ute istället för människor, så hade det inte ens varit en debatt. Avslår.
Kenth Williamsson (S) Vi måste ge ett svar till länsstyrelsen och kommunen ska motivera beslutet. Rimligtvis fattar kommunen beslut om tillstyrka eller avstyrka anläggningen. Vi ska avgöra den här frågan ur ett övergripande planeringsperspektiv om hur vi ställer oss till anläggningen. Vi ska hantera förslaget i sin helhet. Vi har gjort den bedömning så ges det möjlighet till byggande av vindkraftverk. Det hade varit en stor fördel om vindbruksplanen varit klar med tydliga dokument. Det bidrar till lokala och nationella mål. Det bidrar till generationsmål. Vi tillstyrker detta.
Ewa Magnusson (L) Det ska yttras om detta, ser vi att det är lämpligt. Vi är inte klara med hur vi ska lösa projektet? Hur ska elledningarna gå? Vi tycker att det ska vara färdigt innan vi tar beslut. (L) tycker det är viktigt med förnyelsebar energi. Men vi yrkar avslag.
Ewa Lundqvist (S) Jag är för vindkraft, men tycker inte att platsen är den bästa. Jag bor där ute och mig oroar det mycket då vi inte har något klart förslag. Jag vet också hur terrängen ser ut. Det här kommer inte bli bra. Jag yrkar avslag.
Jan-Olof Svedberg (SD) Vi stödjer försvarsmaktens förslag. Jag har fått mig förklarat här nu ikväll att vindkraftsgruppen är inte klar. Investering på en halv miljard. Det är inte Eolus själva som bygger detta. Läggs på entreprenad. Jag tar tillbaka mitt tidigare förslag. Jag yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Gert Jonsson (M) Vi är inte prövningsinstans. Vi motiverar att det är lämplig plats. På samma sätt måste ett avslag ha en motivering. Ni som har yrkat avslag på något vis varför detta område inte är lämplig ur mark och vattensynpunkt. Jag har respekt allas åsikter, men jag vill inte bli kallad paragraf ryttare och att jag är dåligt påläst. Vi ska avge ett yttrande ur mark och vattensynpunkt.
Mats Oskarsson (M) Replik. Den markanvändning vi har räcker till ett avslag. Det finns boende och det är tillräcklig motivering för att avslå detta.
Jenny Larsen (KD) Vi kan inte tänka att klimatförändringar inte är här. Vi kan inte bara säga ”bygg någon annanstans”. Vi måste ta ett ansvar. Ur ett samhällsperspektiv behöver vi förnyelsebar energi. Vi behöver satsa på allt för att klara på framtiden. Jag yrkar bifall med tanke på framtiden.
Lennart Karlsson (V) Jag har lyssnat på debatten, men det ni inte nämner är boendemiljön. Vi är valda av invånarna och vi måste vara noga med trivsel i samhället. Jag yrkar på avslag.
Mats Oskarsson (M) Jag måste svara Jenny. Jag är helt övertygad om att ingen skulle jubla om man bor granne med ett vindkraftverk. Vi ska bygga där det är lämpligt. Det är inte i Boarp.
Stig-Göran Hultsbo (MP) Vi har 16 invånare per kvadratkilometer i kommunen. Danmark har 126 invånare per kvadratkilometer.Det här är ovana saker. Det här är ett stort skogsområde. Nu håller vi på att säga nej till hela området. Varför gör vi det? Enskilda verk kommer att flyttas. Hela projektet kommer att anpassas.
Jan-Olof Svedberg (SD) Jag tycker fortfarande att vår vindbruksplan ska vara klar. Är det under tidspress är det bättre att säga nej.
Martin Damberg (V) För att avsluta paragraf diskussionen är jag rädd för att fel sida får rätt…
Pelle Philip (C) Den här debatten har varit stort inom mitt parti. Inför valmanifestet skrev vi att vi var positiva till vindkraft. Men vi måste ha respekt för opionen. Och det måste väga tungt. Vi måste säga nej till detta. Det som stör mig mest är att vindkraftsgruppen skulle fokusera tidigt på detta. Föreslår avslag.
Ewa Magnusson (L) Det kanske inte finns något lämpligt område? Vindkraftsgruppen måste jobba med detta. Det här ärendet är inte klart. Vi avstyrker detta.
Gert Jonsson (M) Vi måste ta ett långsiktigt ansvar och beslut. Vaggeryds kommun har ett ansvar i detta. Märkligt att stå utanför den här planen.
Jan-Olof Svedberg (SD) Vi har inte stora slätter som uppe i Linköping eller i Danmark där vindkraftverken står ute i havet. Men att sätta upp verken i vår terräng, nej.

Två förslag finns. Justerarna redo för omröstning. Partierna är splittrade vid omröstning. 22 ja röster och 19 nejröster. Beslut blev enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation av beslutat  av majoritet nej sägare. Enbart (L) och (SD) var helt eniga i partiet angående frågan. Övriga splittrade svar.

Bildande av kommunalförbundet Samverkan, Återvinning och Miljö (SÅM) för renhållning inom GGVV
Christer Holmgren informerade om vad det gäller.
Gert Jonsson (M) Jag är glad att vi kan samverka över kommungränserna. Yrkar bifall.
Kenth Williamsson (S) Håller med Gert, bra att vi var överens. Varit en lång följetong. Väldigt viktig med samarbete. Vi känner oss till freds med att femklövern också är positiva till fastighetsnära insamling, vilket vi inte var överens om tidigare.
Ulf Abrahamsson (C) Yrkar bifall.
Allan Ragnarsson (M) Samarbete i sig är inte enkelt. Vi kommer till fastighetsnära insamlingar. Jag yrkar bifall till förbundet. Men ta nu reda på vad som gäller med matavfall.
Mötet beslutade bifall.

Bekräftelse av borgenförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för kommuninvest motpartsexponering avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgenförbindelse
Christer Holmgren informerade.
Ingen kommenterar. Ärendet bifalls.

Webbsändning av kommunfullmäktige
Christer Holmgren informerade.
Ingen kommenterar. Ärendet bifalls.

Antagande av detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 med flera samt del av Pålen 1:1, Skillingaryds tätort
Gert Jonsson (M) Yrkar bifall. Vi är överens i kommunstyrelsen och hoppas att vi är det även idag. Oerhört centralt och bra läge.
Kenth Williamsson (S) Vi är glada att vi är i hamn. När det gäller planen är den oerhört viktig. Inte bara att vi ska ha ett vårdboende utan även en centrumutveckling. För Skillingaryds framtid är det ett viktigt område. Centralt och där har vi alla möjligheter att utveckla. Yrkar bifall.
Ledamöterna beslutade bifall.

Lokalbehov skolan i Hok
Jan-Olof Svedberg (SD) Jag yrkar bifall till förslaget men jag har reflektion på ärendet. Skolan i Vaggeryd blir mindre och mindre. Snart har vi inga pengar kvar till skolan i Vaggeryd.
Jenny Larsen (KD) Vi behöver ta beslut i ärendet för att vi ska flytta tillbaka sexorna från Vaggeryd. Vi behöver se över förskoleplanen också. Jag yrkar bifall till förslaget.
Kenth Williamsson (S) Utgångspunkten är den nya stadieindelningen. Jag yrkar bifall.
Fullmäktige beslutade att bifalla.

Valärenden
Per-Olof Toftgård (C) Val av interimsdirektion och till ledamot i direktionen föreslår vi Gert Jonsson och till ledamot föreslås Kenth Williamsson. Mötet överens.
Ersättare till interimsdirektionen föreslås Per-Olof Toftgård och Besim Matoshi till ersättare till. Mötet överens och beslutade ersättare. Omedelbar justering av protokollet beslutades.

Delgivningar
Diverse delgivningar godkändes.

Sara Mejving

 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *