Nyheter

Ekonomi i centrum på socialnämndens möte

Nyheter Vid socialnämndens sammanträde redovisades det ekonomiska läget efter årets två första månader.

Pengar

– Vi fick en gedigen redovisning av läget, säger nämndens ordförande Ann-Katrin Löfstedt (m) och tillägger att redovisningen följdes av bra och framåtsyftande diskussion.

Totalt redovisar socialförvaltningen ett överskott på knappt 600000 kronor för januari och februari. Kostnaderna för ensamkommande barn minskar resultatet med knappt en halv miljon kronor, men det förklaras av att den posten inte har någon specifik budget utan man återsöker pengar från Migrationsverket för de kostnader man haft. Med hänsyn till det så ser ekonomin stabil ut för socialförvaltningen.

Det finns några poster som sticker ut med ganska stora minussiffror och det handlar, som tidigare skrivits, om ensamkommande barn men särskilt boende på Sörgården redovisar ett underskott på knappt en miljon kronor. Vidare har hemtjänsten blivit något dyrare än budget. – Det blir lite skev belastning mellan olika delar men det kommer att regleras efterhand som verksamheten genomförs och utgifterna belastar rätt konto när året är slut, säger Lotta Damberg, som är chef för socialförvaltningen. Dessutom har plats på extern institution och familjehemsplacering kostat pengar, poster som man inte kan budgetera för.

Trots detta är det ett litet överskott på sista raden.

Nämnden och förvaltningen ser positivt på ekonomin och siktar på ett plusresultat för tredje året i rad även om det hittills redovisats enbart 2 av 12 månader.

Lotta Damberg, Ann-Katrin Löfstedt, Peter Fransson

Samtidigt presenterades det underlag som finnas med i budgetdialogen för 2019 som är på gång. Det har redovisats vid träff med förvaltningscheferna samt vid en träff mellan budgetberedningen och socialnämndens arbetsutskott.

Socialnämnden ska arbeta med följande mål under 2019:

  • Verksamheten ska möta medborgares behov och bedrivas utifrån gällande lagstiftning med god kvalitet.
  • Medborgares delaktighet och självständighets ska uppmuntras genom öppen dialog.
  • Roll och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare ska vara tydlig och logisk.

När det gäller taxor och avgifter föreslås ingen förändring inför 2019, utöver indexuppräkning.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *