Nyheter

Ett av fyra vindkraft för nära bostad

Nyheter Miljö- och byggnämnden har haft samrådsyttrande av ansökan av fyra vindkraftverk i östra delen av kommunen.

Fyra verken som ligger på ansökan. Miljö- och byggnämnden har nu besvarat den utifrån nyantagna vindbruksplanen

Det är Eoulus vind som ansöker om fyra vindkraftverk på fastigheter Tofteryd-Torp samt Mörhult i östra delen av kommunen. I den ursprungliga ansökan fanns 13 vindkraftverk där verk 1-9 avslogs av regeringen då dessa var inom Försvarsmaktens riksintresse. Nu lämnar vindkraftsbolaget in ny ansökan av de resterande fyra verken i området där höjden på verken är max 200 meter.

– Vi ska besvara den här ansökan att ett av verken är för nära bostad, enligt den nya vindbruksplanen som nyligen antogs. I vindbruksplanen har man antagit fyra gånger verkshöjd eller minst 700 meter och då blir verk nummer 11 för nära bostad, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Enligt ansökan kommer inget av vindkraftverken medföra ljudnivåer över det rekommenderade riktvärdet 40 dB(A). Ett av verken hamnar 642 meter från bostaden i Mörkhult och beräkning av ljudnivån från vindkraftverket till bostaden skulle ge 39,5 dB(A) till huset. Bolagets skuggberäkningar visar att parken uppfyller de rekommenderade riktvärden för skuggtider som är max åtta timmar och 30 minuter per dag, då skuggautomatiken installeras på några av verken.

Verk nummer 13 ligger 1 314 meter från byn Ekesås, Lilla Lund får 830 respektive 845 meter till sökta verk. Morarp- och Mörhultamossar klassas som riksintresse för naturvård och ligger tre kilometer från närmaste verk (nummer 13). Området ligger nordost om Ekesås och är två relativt opåverkade mossar. För att bevara området krävs skydd mot dränering, vattenreglering och torvtäkt. Två kilometer nordos om verk nummer 13 finns även ett natura 2000-område.

Riksintresset för naturvård Rosendala, Jutabygget ligger ungefär 750 meter från närmaste verk (nummer 10). Områdets värden kan påverkas negativt av minskad betesdrift, skogsplantering, spridning av gödsel eller gifter, bebyggelse, diktningar, täkt, ledningar och vägar.

Stackstadmossen och Moagölsmyren sydost om Jutabygget klassas som riksintresse för naturvård och ligger två kilometer från närmaste verk (nummer 10) och området är ett värdefullt våtmarkskomplex med mossar och kärr. Området ska skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt.

Ett av verken är för nära Johanna Karlssons fastighet. Arkivfoto

Taggar

Dela


6 reaktioner på Ett av fyra vindkraft för nära bostad

Nya fakta tyder på allvarliga hälsoeffekter. Markvibrationer, lågfrekventa ljud (20-200 Hz) och pulserande infraljud (< 20 Hz) har en dämpande effekt på hjärna och andningssystem (Kasprzak, University Krakow), sänker hjärtkapaciteten med 20 % (Vahl, Mainz Universitet) samt orsakar patologiska effekter på hjärtsäck, lungor och blodkärl (Alves-Pereira, University Lissabon). Finsk undersökning visar tredubbla sjukdomssymptom inom 15 km efter driftstart av vindkraftsparker. Eric Zou, University of Illinois, rapporterar tredubbel ökning av självmord upp till 25 km. Stärkt samband för äldre personer som levt i den förhärskande vindriktningen. WHO Noise Guidelines for Europe 2018, underkänner dBA som mätvärde eftersom det exkluderar 60 % av den lågfrekventa pulserande ljudenergin. Rekommendationen 45 Lden underskrider den svenska ”praxisen” 40 dBA. Tyska specialistläkare (Ärzte für Immissionsschutz), anger att gränsen vid ofiltrerad mätning är 60 dBZ eller 10 km från ett enda verk. Regeringens Markbygdenprojekt (S/MP) omfattar 1101 verk endast 8 km från centralorten Piteå. Det kan betraktas som det största okontrollerade medicinska experimentet i modern tid.
Vindkraft utgör också hot mot klimat, ekosystem och skogsnäringen. Vibrationer ökar bildning av koldioxid och metan i våtmarker, blockerar humusskiktets kolupptagning och näringsomsättning i skogsmark samt förstärker rotsystemen på bekostnad av tillväxt i stammar och bladverk. Minskad areal och ökade insektsskador medför mindre kolupptagning.

Det är dags att klassa vindkraftsindustrin som just Industri. Strängare bullerkrav samt avstängning av verksamhet på industrin mellan vissa klockslag (kväll, nattetid) så som industrier har i närhet av bostad. Om vi ska fortsätta kalla dem Parker och ge vindindustrin ”gräddfil” så kan de också byggas inne städer. Bolag påstår de är ofarliga.

Om detta nu skulle bli verklighet.
Verk 10 och 11 innebär då en ren katastrof för både Mörkhultet och Lilla Lund.
Verk 13 kommer med all sannolikhet att ge byn Ekesås problem, frågan bara hur mycket.
Allt annat är inget annat än rena villfarelser,
och att det bara går att ducka för all den fakta som flödar ut om dessa problem känns faktiskt lite läskigt overkligt.
Vem bär då sedan ansvaret när verken står där ?
Är det Miljö o Bygg, vem där ?
Är det Gert och kommunledningskontoret ?
Ja vem/vilka är det som bär ansvaret ?

För ingen kan komma och säga att de inte visste.
Allt är sparat, vartenda mejl.

Med vänlig hälsning
Vindkraftspark Boarp Ideella förening
gm Ordförande
Ken Frick

Enligt ansökan hamnar de i den teoretiska beräkningsmodellen på 39,5 dB(A), och det tycker BOLAGET är OK. Däremot klarar det inte vindbruksplanens 35 dB(A). Det är märkligt att beräkningarna så ofta hamnar mellan 39 och 40 dB(A) – eller är det kanske inte så märkligt….. Säkerligen har bolagen ett kalkylprogram som ritar linjer för 40 dB(A) och sedan placerar de verken så nära bostäderna som de linjerna accepterar. Nu får det visa sig vad de 35 dB(A) i vindbruksplanen är värda när det så här omedelbart kommit till ”skarpt läge”. Kommunen har väl faktiskt vetorätt här.

Inte så konstigt faktiskt. Projektörerna kikar på hur de kan maximera användningen av markområdet. Då kommer alltid några vindkraft ligger på gränsen till vad som är max krav i ljud och min krav i avstånd.

Det finns mycket myter i anti-vind kretsar. Dags att avliva några…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *