Nyheter

Farliga textilgolv i skola föranledde diskussion i fullmäktige

Nyheter Textilgolven i Hoks skola har funnits med i ett par omgångar hos miljö- och byggnämnden den senaste tiden. Det har nu föranlett en interpellation från oppositionen gällande förbudet att använda densamma. Det blev mycket diskussion kring vem som gör vad i Skillingehus. "Det ska inte medföra olägenheter för människors hälsa, varken för barn eller personal"

Saknas det städrutiner för textilgolven?

Vid miljö- och byggnämndnes senaste sammanträde beslutade politiker att förelägga barn- och utbildningsnämnden att inte använda textilgolv på Hoks skola, såvida det ej kan redogöra att detta leder till någon olägenheter för människors hälsa. Beslutet fattades med stöd av miljöbalken och redovisning av hanteringen ska inkomma innan höstterminen startar. Textilgolvet som används i skolan är ett Forbo Flotex som förbjuds den 19 juni… 

Gällande textilgolven lämnades två interpellationer in till kommunfullmäktige, ställd till Kenth Williamsson (S) och Gert Jonsson (M). I dessa går det att läsa bland annat: 

Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att förbjuda barn- och utbildningsnämnden att använda textilgolv på verksamheten såvida det ej kan redogöras att denna ej leder till olägenheter för människors hälsa. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken. 

Folkhälsomyndighetens yttrande i ärendet, då det är de som är tillsynsvägledande myndighet tas beslutet med stöd i detta. 

”Textila golv bör undvikas i skolor och förskolor. Sammantagningsvis är textila golv inte att rekommendera i skolor och förskolor”. I interpellationen som Thomas Axelsson (KD) ställs frågorna såsom vad är det som gör att barn- och utbildningsnämnden agerar som beställare av detta textilgolv? Vad är vår fastighetsavdelningens roll vid denna typen av inköp och golvinläggningar? Finns det andra byggnader och skolor där samma föreläggande kan beslutas? Hur länge dröjer innan detta är åtgärdat? När kan eventuellt arbetet påbörjas? 

I Jörgen Johansson (C) interpellation, som var ställd till Kenth Williamsson (S) ställs frågorna om hur kommunalråd och tillika tekniska nämndens ordförande har medverkat i beslut rörande golvinläggningar? Avser kommunalrådet att verkställa fattade beslut och vidta åtgärder? Tänker kommunalrådet, och tillika tekniska nämndens ordförande, på något sätt agera inom sitt ansvarsområde när det gäller beslut, inköp och inläggning av golvmattor?

Kenth Williamsson (S) förklarar för kommunfullmäktiges ledamöter: 

– Utformningen av skolor görs nära förvaltningen, vi har ett regelverk vi ska följa, råd och rekommendationer. Det är inte ovanligt att alla krav står i strid mellan de olika myndigheterna. Övergripande lag om byggnadsverkstekniska för den som uppför byggnaden. Detta ansvarar tekniska nämnden för. För övriga lagkrav som är mer verksamhetspecifika. Det aktuella golvmaterialet som är inlagt har inte samma gällande smuts. Fastighetsenheten kommer i samråd med verksamheten göra ett byte så snart som möjligt.

– Heltiäcknigsmattor och textila golv bör undvikas står det. Heltäckningsmattor kan vara en grund till kvalster som är svåra att hålla rent.När det gäller handläggning av inköp är det korrekt hanterat från upphandling till inköp och det följer våra riktlinjer. Skolan har önskat att få golvet installerat. Verksamheten är kravställare utifrån beställarens behov. Föreläggande kan utföras på samtliga platser där textil finns. Barn- och utbildningsnämnden har ett pågående arbete med att se över städrutiner. 

Ordförande för tekniska nämnden har inte varit delaktig i beslut då  inköp av textilgolv gjordes föregående mandatperiod. 

– Viktigt att klargöra att föreläggande inte är riktad mot tekniska då det är barn- och utbildningsförvaltningen som är verksamhetsutövare. Personligen tror jag det behöver strävas efter regionens standard. Det här är ingen politisk fråga. 

Ulf Abrahamsson svarar i Jörgen Johansson (C) frånfälle:
– Det var ett långt svar. Men det var innehållslöst. Problematiken tycker jag om jag ska vara ärlig, vilka system har vi inom våra förvaltningar? Hur kan detta uppkomma? Varför hamnar vi i dessa situationer? Lokalstrategen har inget ansvar, han har fått ett uppdrag av nämnden. Vi tillsammans måste komma till rätta. Alla sitter i Skillingehus. Man kan prata med varandra. Vi borde internt hålla ordning på regelverket. Är det nu så här att vi måste ta bort mattorna då kostar det x antal pengar. Vi pratar god miljö för våra barn. Och det är ingen bra miljö med dåliga mattor. 

Kenth Williamsson (S); 
– Ja, det är riktigt att man ska försöka vara proaktiv och försöka undvika. Nu är det här beslutet fattat tidigare mandatperiod. Jag vet inte om det var någon diskussion kring detta. Det är viktigt att man försöker hitta system för att undvika detta så mycket som möjligt. Det är olyckligt att det blir så här. 

Interpellation från Thomas Axelsson (KD) svarar Gert Jonsson (M) för:
– Jag ska försöka svara lite kortare. Nr 1; Åtgärder faller inom verkställighet inom förvaltningen, ansvar från barn- och utbildningsförvaltningen och jag har förtroende för att våra politiker har kontroll på detta. 

Nr 2. Avser kso (reds anm; kommunstyrelsens ordförande), jag varken kan eller får styra över regementen i nämnder. Vi ska ha uppsikt, ta fram mål och styrdokument och följa upp nämndernas arbete. Vi har uppmärksammat detta och det här är inte bra, det är totalt värdelöst om man ska vara ärlig. Vi måste samordna kommunikation. det finns kompetens, kunskap och råd. Vi måste prata med varandra. Så har det inte skett i det här fallet. 

Thomas Axelsson (KD);
– Tack Gert för dina svar du gav även om jag inte håller med om vad du sa. Du svarar inte helt ärligt på de frågor som vi ställt, om. Hur ärendet har hanterats bland annat. Löpande uppsikt över kommunal verksamhet? Det kanske inte har gjorts, men inte på det sätt som vi kan förvänta oss. Kommunallagen säger god ekonomiska hushållning i verksamheten. Kommunens starke man frågar nämnderna att de har gett Jag antar att du har pratat med den miljöinspektören som gjort det här jobbet, eller har du haft möte med milö- och bygg? Det fanns presidium som har diskuterat det här länge. Tyvärr finns inget protokoll, du får gärna delge det. 

Verkställa beslut? Fastighetsavdelningen borde ha den kompetens att handla upp detta, inte barn- och utbildningsförvaltningen. 

Gert Jonsson (M); 
– Återigen blir det upprepning. Det allra viktigaste är vårt reglemente. Kommunstyrelsen har ett regelverk. Vi har samma reglemente. Vi kan fråga sig vilken detaljnivå. Hur kan man följa sådant som man inte vet om. Det pågår ganska mycket i vår kommun, vi sysslar med allt. Ska vi följa på detaljnivå är orimligt. När frågorna dyker upp så tar vi tag i det, som exempelvis vid ett presidiemöte. Vi måste kommunicera och dra nytta av varandra. Det är det som vi ska främja. Men tror att vi kan gå in i kommunstyrelsen och styra. Val av material måste hanteras inom förvaltningen. För att det här också ska fungera så ska vi respektera våra ansvarsområden. Det blir vårt svar, Thomas, avrundar Gert Jonsson (M). 

Thomas Axelsson (KD);
– Barn- och utbildningsförvaltningen samt miljö- och bygg har haft möte, man vill ta bort mattan. Det andra Gert, så köper jag det du säger att man inte kan ha detaljkunskap, det var inte det frågan gällde. Det var att fastighetsavdelningen det gällde. 

Interpellationerna ansågs därmed vara besvarade.

Taggar

Dela


5 reaktioner på Farliga textilgolv i skola föranledde diskussion i fullmäktige

Thomas Axelsson jag agerar som kommuninvånare och du vet att jag sedan flera år inte är revisor i kommunen. Vidare anser jag att samtal på ett kommunstyrelsemöte inte utgör grund för en interpellation. Svaret från dig stärker mig ytterligare i åsikten att du behöver öka dina grundläggande kunskap om kommunal verksamhet och demokrati..

Gång på gång samma saker .. gör rätt från början inte gissa och leka med skattemedel inte undra på att det är snack i kommunen om detta styre och hantering av ärenden.

Nu får oppositionen gå på grundkurs. Alla läsare tänk att förra mandatperioden hade Femklövern majoritet vilket Thomas Axelsson KD verkar ha glömt. Tänk det var till och med KD som då hade ordförandeposten inom barn- och utbildningsnämnden. Även Ulf Abrahamsson från C tillhörde Femklöverns ledning förra mandatperioden.

Nu i den nyligen påbörjade nya mandatperioden försöker dessa herrar i någon slags egen påhittad demokrati påhyvla Kenth Williamsson ett ansvar för en textillgolvmatta i Hok som troligen tillkommit under KD-tid som ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det är så otroligt svårt att förstå vad herrarna i nya oppositionen verkligen vill. Inte handlar det om demokrati utan snarare ett försök att svärta ned våra nuvarande Kommunalråd Kenth Williamsson och Gert Jonsson.

Nu förstår jag djupare varför Gert Jonsson valde bort en fortsättning utav femklövern med dessa herrar.

Det är uppenbart att nuvarande oppositionsherrar och interpellanter bör öka sina grundläggande kommunala kunskaper om de ska kunna erhålla någon trovärdighet över huvud taget framöver.

Svar till Bo Holst. Du har tolkat interpellationens frågor helt felaktigt.
Detta gör du antagligen medvetet då du har en annan politisk hemvist.
Frågan som ställs rör de aktiviteter som diskuterades på möte i KS den 13 April i år. Frågorna rör dels mattinstallationer och inspektioner i slutet av förra året, med även senare mattinstallationer på fågelforsskolan, Fenix 2 etc. Troligtvis, har frågan hanterats först på tjänstemannanivå. Sedan, inspektionen gjorde en anmärkning 2022-11-23 och beslut om förbud den 2023- 04-14 har våra två kommunalråd varit med och diskuterat detta. Därav våra frågor om deras inblandning i denna process.
Bo, din trovärdighet i denna fråga, som före detta kommunrevisor, kan ifrågasättas, eller agerar du bara politiskt i denna fråga.

Thomas Axelsson ( KD)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *