Nyheter

Femklövern förordar utmaningsrätt

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns utmaningsrätt på agendan. ”Vi kan se att det skulle bli mycket dyrare” menar oppositionen.

Att utmana kommunal verksamhet

– Det här är en möjlighet för företag att lämna intresse på kommunal verksamhet och det kan sluta i en upphandling så småningom. Det här ett verktyg att föra fram och hantera, det är ingen jätterevolution men det är inte många kommuner som har möjligheten till utmaningsrätt. Vi öppnar upp för möjligheten till utmaningsrätt och remiss skickas till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och socialnämnden så får de tycka till, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

Frågan avgjordes via votering i kommunstyrelsen där (SD) avvaktar besked innan man har lyssnat på vad nämnderna vill och tycker.

– Vi är förvånade att de borgerliga går ut med det här. Det är bara 25 kommuner i hela landet som använder sig av utmaningsrätten. Det är inget som är modernt eller populärt och vi går mot trenden i landet när det handlar om att privatisera kommunal verksamhet. När vi tittade på vad det skulle kosta att driva Sörgårdsskolan i privat regi så skulle det bli 7 miljoner dyrare, då vinst ska göras. Vi har inte på något sätt noterat att det här skulle bli en framgångsfaktor. Lägger man ut vissa verksamheter kan det göra att driften också blir dyrare. Man ska vara väldigt försiktig med här och det skapar mycket mer administration. Nu måste man utreda allt som kommer in, vi tror inte att invånarna är så intresserade av att betala det här, menar Kenth Williamsson (S).

– Nu blir det en remissrunda och den kommer tillbaka hit sen. Kommunfullmäktige gör ett antal antagande och därefter blir det tydliga riktlinjer. Nu går det här med utmaningsrätt på remiss till nämnderna, avrundar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster där två ledamöter från (SD) avstår från att rösta, att bifalla arbetsutskottets förslag att fortsätta arbetet kring utmaningsrätt.

Vad betyder kommunens diskussioner gällande utmaningsrätt?
”All verksamhet utom de kommunala bolagen ska omfattas av utmaningsrätten. Myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner samt verksamheter som enligt lag och förordning måste utföras av kommunen får inte utmanas.
Verksamhet som redan är konkurrensutsatt omfattas inte av utmaningsrätten, eftersom det ges möjlighet att lägga anbud när det enskilda uppdraget ska upphandlas på nytt.
Skolor och förskolor undantas från utmaningsrätten eftersom Skolverket beslutar om tillstånd att starta ny skola, varför befintliga skolor inte kan utmanas”

En utmanare skickar in en utmaning som redogör för vilken verksamhet i kommunen som utmanas, om hela eller delar av verksamheten utmanas samt en beskrivning som visar utmanarens förmåga att kunna driva den aktuella verksamheten.
En central funktion som tar emot utmaningarna och som vidarebefordrar dem till den nämnd eller styrelse som är ansvarig för den verksamhet som utmanas. Kommunstyrelsen informeras om inkomna utmaningar.

Vem ansvarar för besluten?
Grundregeln är att den ansvariga nämnden själv bereder utmaningen och beslutar om den ska antas eller avslås utifrån gällande lagar och regler, inriktningsmål och andra styrdokument. Om det råder olika uppfattningar mellan nämnderna om vilken nämnd som är ansvarig, ska kommunstyrelsen besluta vilken nämnd som ska pröva utmaningen, eller välja att själv pröva utmaningen.

Om utmaningen avser en verksamhet som berör flera nämnder ska dessa samordna sin prövning. Om nämnderna inte kan enas i sin bedömning beslutar kommunfullmäktige.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *