Nyheter

Firar kyrkans 75 år i dag

Nyheter Johan Thelander berättar i en artikel om hur det gick till när kyrkan i Skillingaryd togs i bruk. I dag på tredje söndagen i Advent är det för övrigt 75 år sedan kyrkan invigdes.

Johans artikel följer här.
Skillingaryds samhälle hade som gammal militärort under lång tid haft kyrklig verksamhet i form av fältgudstjänster. En och annan inomhusgudstjänst hade också ägt rum i skolans lokaler. Under 1920-talet fördes en diskussion i församlingen om behovet av en ny kyrkobyggnad. År 1922 hade man anlagt kyrkogården i Skillingaryd (som då låg i utkanten av samhället) och en del av församlingen tyckte att kyrkogården var en naturlig plats för en ny kyrkobyggnad.

Andra i församlingen ville hellre se en mera central placering. Man började samla in medel för en ny byggnad dels från den kyrkliga syföreningen, dels från föreningen ”kyrkans vänner” som hade bildats för detta ändamål.

Församlingens beslut blev att uppföra en ny kyrkobyggnad i korsningen Skolgatan – Östra Vasagatan och ett gravkapell på kyrkogården. Båda byggnaderna kom att uppföras år 1941. Uppdraget att rita den nya byggnaden gavs åt arkitekt Paul Boberg.

Den nya kyrkobyggnaden var i första läget tänkt att fungera som församlingshem. För detta ändamål försågs byggnaden från början med en vikvägg för att kunna dela in kyrkorummet i mindre enheter.

Byggnaden invigdes med pompa och ståt den 14/12 1941. Det var under biskop Yngve Brilioths ledning. Flera präster deltog i invigningen bland andra kyrkoherden A W Rendahl som predikade. Det var den 3:e söndagen i advent och när biskop Brilioth förrättade invigningen så… invigdes lokalen som kyrka!

Skillingaryds kyrka invigdes mitt under brinnande världskrig. Det syns på dopfunten som invigdes året efter och är gjord av konstnären Erik Sand. Det måste vara en av ytterst få (om inte den enda?) dopfunter som har bombplan och stridsvagn som utsmyckning! Hur såg då den nya kyrkan ut vid invigningen 1941?

Skillingaryds kyrka är en enskeppig salskyrka som alltså redan från början hade den dubbla funktionen av församlingshem/kyrka. Förutom dopfunten så fanns också orgeln på plats i mitten av 1940-talet.

Den praktfulla målningen i koret utfördes också i samband med byggnationen av konstnären Torsten Hjelm. Målningen föreställer Jesu bergspredikan och är unik eftersom Jesus höjer sin vänstra hand till välsignelse! Det brukliga är att den högra handen används. Vilken tanke konstnären hade med detta vet man inte.

Målningen omfattar cirka 30 kvm och har renoverats vid ett par till fällen. Dels i mitten på 1950-talet, dels i samband med att kyrkan restaurerades 1979–1981. Vid dessa tillfällen har konstnären ändrat och lagt till en del detaljer på målningen.

Diskussionen om kyrkans dubbla funktion fortsatte och resultatet blev en tillbyggnad i form av ett nytt församlingshem som gjordes 1975. Kyrkorummet renodlades mera i sin funktion och därmed hade byggnaden i stort fått sin nuvarande utformning.

Vid restaureringen gjordes ny puts och nytt tak och ny oljebrännare sattes in. Interiört utfördes bland annat en ny färgsättning av lokalen. Färgsättningen utfördes av Torsten Hjelm och hans hustru Saga Ekström-Hjelm och de utgick då från kormålningen.

Väggarna målades vita, fönstersnickerierna svarta, taket blev gråblått och predikstolen fick en gyllengul färg för att matcha kormålningen. Samma färg gick också igen i altarringen. Predikstolen försågs nu med symbolerna för de fyra evangelisterna.

Bänkarna i kyrkan byttes ut och gjordes mera komfortabla och de främre bänkarna togs bort för att underlätta vid till exempel nattvardsgång. Man ändrade på golvet i koret för att ge mera plats åt kören.

Kort sagt så var det omfattande förändringar som gjordes de här åren. Det hela fullbordades med en återinvigning av kyrkan den 1:a november 1981. Även denna gång var det i närvaro av biskopen som nu hette Sven Lindegård.

Flera donationer har gjorts till kyrkan under åren. Redan vid invigningen skänktes lampor, textiler med mera. Vid återinvigningen 1981 fick kyrkan bland anna tre kollekthåvar av syföreningen Ankaret. En annan gåva var ett votivskepp som hänger över ingången till sakristian.

Den senaste större förändringen i kyrkorummet skedde 1991 då både den nya kororgeln och detta nuvarande altaret invigdes. Orgeln är ett riktigt hantverk utfört av Westbo orgelbyggeri. Altaret är ritat av Nils-Göran Gustafsson.

Underhåll och reparationer behövs för alla fastigheter, så även kyrkor, och i nådens år 2015 fick kyrkan en ny puts och förgyllt kors. Skillingaryds kyrka står därmed väl rustad för ytterligare 75 år i Herrens tjänst!

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *