Nyheter

Försvårar kommunen vindbruksetablering?

Nyheter Vaggeryds vindbruk har lämnat in en skrivelse till kommunen angående vindbruksplanen som idag beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Arkivfoto från orört område i västra kommundelen

I ett yttrande från Vaggeryds Vindbruk, där markägare, boende och familjer inom området ingår, har under en längre tid följt turerna kring kommunens ambitioner att via en vindbruksplan göra det möjligt att bygga vindkraft. Vaggeryds Vindbruk tycker att kommunen, genom det nya förslaget om fler beskurna områden, försvårar framtida projekt.

I området finns ett stort opåverkat område mellan Nyholm och Bondstorp där 15 vindkraftverk är planerade. Där arbetsgruppen Vaggeryds vindbruk menar att området är ett aktivt skogsbruk och att det endast är en ytterst liten del som planeras att tas i anspråk för vindbruk. Det aktiva skogsbruket och det rörliga friluftslivet i området kan samexistera och dra fördelar av varandras verksamheter.

Vid markägarmötet i slutet av februari skrev Vaggeryds vindbruk ner sina synpunkter och är nu inskickade till företrädarna i kommunen. I skrivelse undrar Vaggeryds vindbruk hur kommunen resonerar när man å ena sidan uttalar seriösa ambitioner om att nå sina förnyelsebara miljömål samtidigt som man i tilläggsförslaget som ligger för beslut försvårar etableringar som på allvar kan bidra till att nå miljömålen.

Vindbruksparken ger kommunen, kommuninvånarna och oss markägare möjligheter till att;
Att bli fossilfria.
Skapa 360 000 MWh förnyelsebar energi.
Att lokala och regionala arbetstillfällen skapas såväl under byggnation som service och underhåll.
Att starkt bidra till att uppfylla egna och regionala miljömål.
Att utveckla sidoverksamheter som stärker gårdarnas verksamheter för en aktiv och levande gles- och landsbygd med bevarande av öppna landskap och biologiskt mångfald.
Att med förstärkta och nya vägar skapa möjligheter för det rörliga friluftslivet och därmed ökat intresse för boende i gles- och landsbygd och bidra till kommunal tillväxt.
Att bidra med en bättre miljö för kommande generationer.
Att väl gjorda oberoende utredningar som visar att parkens plats är lämplig.

Fotnot; Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag vindbruksplanen på sitt bord.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Försvårar kommunen vindbruksetablering?

Förtydligande till ”…ännu fler av den sorten”. Det är alltså kolkraftverk jag talar om – sådana vill Polen bygga ännu fler av. Men EU saknar kraft att ”sätta tummen i ögat” på dem.

När man diskuterar energi och fossila bränslen är det bra att veta vad man talar om. Jag bifogar en bild som visar nuvarande och planerade koleldade kraftverk. Titta på Kina och Indien – då tycker jag alla borde begripa att vad vi gör i Sverige blir ”en piss i Missisippi”, det blir meningslös plakatpolitik. Vad gäller EU är det länder som Polen som är svarta får. Om vindkraftverk skall göra nytta så skall det byggas mängder av dem i Polen, som ersättning för deras kolkraft och framför allt som alternativ till att de planerar bygga ännu fler av den sorten. https://www.facebook.com/Klimatbalans.Sweden/photos/a.2020127774954601/2037116513255727/?type=3&theater

”Vaggeryds Vindbrukspark, där markägare, boende och familjer inom området ingår…”
—Jag frågar: Är inte detta bara en intresseorganisation för den minoritet som förenas i särintresset att få vindkraftverk byggda på sin mark, kosta vad det kosta vill?

”…endast en ytterst liten del som planeras tas i anspråk…”
—Jag frågar: Hur definierad de denna ”ytterst lilla del”? Ett exempel: hos mig hade de planerat sätta ett 250 meter högt vindkraftverk mindre än 300 meter från min fastighetsgräns och många hektar av fastigheten faller inom riskområdet för iskast, alltså där man riskerar få en isklump från verket i skallen om man vistas på sin egen fastighet. Detta är en av många aspekter som punkterar påståendet om ”en ytterst liten del”. Detta gjorde man utan att ens informera eller fråga om lov – de körde bara hänsynslöst rakt fram som en bulldozer med en planering som högst påtagligt inkräktar på oskyldiga kommuninvånares livsvillkor.

Vaggeryds vindbrukspark radar under rubriken ”Vindbruksparken ger kommunen, kommuninvånarna och markägarna möjligheter till att” upp ett antal modebetonade ord och begrepp utan att förklara sammanhangen. Logiken haltar avsevärt och argumenten är tunna och svårförståeliga. Här följer några specifika synpunkter:

De talar om att ge kommunen, kommuninvånarna och markägarna möjlighet att bli fossilfria.
—Jag frågar: Vad menar de med fossilfria och i vilka avseenden står och faller detta med om de får bygga sina vindkraftverk? Fossil energi handlar väl hos oss om drivmedel till fordon och om lite gasol, men inte mycket mer.

Det talar om att en vindbrukspark skapar ”…lokala och regionala arbetstillfällen…”
—Jag frågar: Vad innebär denna diffusa svepande formulering? Är detta erfarenheten från andra vindkraftverk? Har det inte istället varit så att bolagen haft sin egen kader av väl intrimmade medarbetare?

De talar om ”Att utveckla sidoverksamheter…”
—Jag frågar: Vad är det specifikt för sidoverksamheter vars existens står och faller med om det blir byggt några vindkraftverk eller ej? Är inte detta bara tomt prat utan faktainnehåll?

De talar om ”Att med förstärkta och nya vägar skapa …. ökat intresse för boende i gles- och landsbygd…”
—Jag frågar: Vilka fel på det nuvarande vägnätet spelar en avgörande roll för människors beslut om de vill bo här eller ej? Jag anser att också detta är tomt prat och att det nyinflyttade istället brukar framhålla som avgörande ärlugnet, tystnaden, ron, den orörda naturen – precis det som det fortfarande orörda området står för men som vindbruksplanerna försöker ta ifrån oss.

De talar om ”Att bidra med en bättre miljö för kommande generationer”.
—Jag hävdar att det blir raka motsatsen om de får bygga vindkraftverk. Då skövlar man resurser, man förfular vyer, man skapar oljud, man riskerar förfärliga skogsbränder och man riskerar förstöra dricksvattenförsörjningen genom att bygga på grundvattenförande grusåsar. När ett vindkraftverk brinner kan inte branden släckas utan man måste låta den brinna ut. Under branden kastas brinnande facklor kring verken – tänk er det under den kruttorra gångna sommaren – vi vet ju hur illa det blev i Västmanland efter bara en gnista från en skogsmaskin.

De talar om väl gjorda utredningar.
—Ja kanske ur själva vindkraftens synvinkel, men exempelvis natur- och fågelinventeringarna var katastrofalt undermåliga och måste nu göras om. Inventeraren hade missat hälften av det rödlistade djur- och fågellivet här. Så välgjort var det definitivt inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *