Nyheter

Götafors industriområde ska anpassas

Nyheter I januari förra året lämnade kommunstyrelsens arbetsutskott ett positivt planbesked och gav kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram detaljplan för Götafors industriområde. Nu finns planen ute på samråd

Aktuella planen gäller det vita mellan E4:an, järnvägen och lokalvägen mellan tätorterna

– Det gäller gamla Munskjöområdet. Att ändra planen möjliggör högre höjd och mer yta att bygga på. Vi har justerat det då Vaggeryds Energi AB ska kunna etablera sig i södra delen av området och att vi får en enhetlig kommunal gatustruktur, berättar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen. 

Vaggeryds Logistikpark AB och Vaggeryds Energi AB inkom med varsin ansökan om planbesked i syfte att pröva en utökning av byggrätten gällande detaljplan för Götafors industriområde. Områdets förutsättning har sammanställts i underlaget och den som är för samråd nu möjliggör byggnation av industriverksamhet, verksamheter, kontor, idrottsanläggningar, en högre byggrätt samt högre byggnadshöjd. Det har även genomförts utredningen för att bedöma markens lämplighet. 

Ett tidigare förslag har varit ute på samråd under våren och de nyinkomna synpunkterna har tagits emot och sammanställts och nu är alltså planförslaget ute för granskning.

Vid groddjursinventeringen under våren 2022 fanns åkergrodor vid dammen och vid kvällsinventeringen påträffades fem hanar och tre honor. Inga andra andra groddjur har konstaterats i området. Åkergrodan är skyddad enligt artskyddsförordningen och det innebär att det är förbjudet att avsiktligt fånga eller döda grodan, avsiktligt störa grodan eller samla in grodans ägg i naturen och skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

I miljöpåverkanshandlingen anges åkergrodan i området vars fortplantningsområde kan skadas eller förstöras. En ny dagvattendamm föreslås att omhänderta dagvatten och då anses inte åkergrodans livsmiljö drabbas. 

Naturvärdeshandlingen, som är beställd av Vaggeryds Logistikpark är en gedigen handling på 336 sidor och finns att läsa här 

Riksintressen kommunikation är förstås närheten till E4:an, tågsträckningen Jönköping-Halmstad samt att planområdet ligger inom påverkansområdet för Skillingaryds skjutfält och ett område med särskilt behov av hinderfrihet. Skddet för riksintresset består i att det inte får tillkomma störningskänslig bebyggelse inom områden som berörs av beslutade riktvärden för skottbuller, som på sikt innebär risk för begränsningar av verksamheten vid förnyad miljöprövning. Uppförande av höga objekt inom området med särskilt behov av hinderfrihet kan också ha en påtaglig skalda på riksintresset. Planområdet ligger inom Hagshults influensområde för luftrum och inom influensområdet finns en fastställd högsta höjd. För höga objekt gäller att samtliga objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse kan utgöra flygsäkerhetsrisk och begränsa verksamheten i Hagshult. Men förslaget som ligger nu anges inte utgöra påtaglig skada och begränsa verksamheterna inom riksintressen för totalförsvarets militära del. 

Två möjliga fornlämningar har påträffats som inte kunnat bestämmas. 

Aktuellt område mäter 60 hektar och finns i direkt anslutning mellan E4:an, järnväg och lokalväg mellan Vaggeryd och Skillingaryd. Vid den arkeologiska undersökningen har även påträffats en lämning som skulle kunna vara från 1850-talet och den klassas som övrig kulturhistorisk lämning. En möjlig fornlämning har också hittats i den sydvästra delen där platsen ligger nära ett gravfält. 

Inom platsens norra del råder strandskydd från en mindre sjö som tidigare var del av en större lutdamm. Det har konstaterats vara en häckningsplats för fåglar och övriga naturvärden. Strandskyddet har upphävts i delar som tidigare fungerat som upplag för spån och trävirke. 

Vaggeryds elverk har nätkoncession i området och anslutning till elnät är möjligt samt kommunal vatten- och avloppsnätsledningar finns i området. 

Inom området i dagsläget finns två tillståndspliktigt miljöfarliga verksamheter, ett måleri som har tillstånd att hantera 4 400 liter brandfarlig vätska och ett träföretag som hanterar impregningsmedel. I området finns företag som hanterar och lagrar brännbart material i form av sågverksflis och risk för brand med kraftig rökutveckling bedöms föreligga. Farligt gods passerar på E4:an och järnvägen men anses vara acceptabelt då det är 35 respektive 27 meter från bebyggd zon. 

Räddningstjänsten rekommenderar brandvatten på 40 liter per sekund men idag finns det bara 10 – 15 liter per sekund. Förutsättningar att nå 40 liter per sekund saknas i området och byggnader ska uppföras med sprinklersystem eller likartad effektiv teknik. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Götafors industriområde ska anpassas

Naturvärdesinventering
Naturvärdesinventeringen verkar ju bra att ha. Jag har visserligen inte läst hela, mycket är tabeller, i de 336 sidor som den omfattar. Skulle inte tro att det så många politiker heller som gjort det. Flera konsulter har ju anlitats, skulle vara intressant att veta vad konsultarvorderna för den här planen kostar, och hur mycket sjukvård eller skolresurser man kunde fått för detta. Förstår att konsulterna gjort ett gediget arbete. Nu vet man ju att området har minst åtta åkergrodor och man har också kontrollerat att tre av dem var honor och fem hanar. Dessutom vet man nu att marken består av i botten sand med låg skredrisk. En gång såg man en havsörn men industriområdet tycks inte ha någon tall som lämpar sig till boträd åt den, så experterna drog slutsatsen att den bara passerade.
Nog bör man vara observant på att inte våldföra sig på naturvärden. Förr i tiden gjordes många fel, man hade bara politikernas sunda förnuft att lita till. Mycket blev fel men nu har vi många tjänstemän med högskoleutbildningar så jag ifrågasätter behovet av 336 sidors expertuttalande för att kunna utvidga industriområdet något lite söderut samt tillåta större bygghöjd. Vi har också många tjänstemän utan högskoleutbildning kanske kunde vi bättre utnyttja dem, en stor del har ju både erfarenhet och sunt förnuft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *