Nyheter

Götastrands nya bostadsområde tar form

Nyheter Planhandlingar för Vaggeryds nya bostadsområde är nu ute för synpunkter hos kommunala nämnder. Tekniska nämnden hade få funderingar på handlingarna. 

Foto från planhandlingar

Söder om Västra Strand och väster om Bondstorpsvägen planeras det nya bostadsområdet som ska inneha blandad bebyggelse, både flerbostadshus och småhus. Området pekades för några år sedan ut som lämplig plats för ny grundskola. Planområdet omfattar ungefär 43 000 kvadratmeter och är kommunägt. En stor del av planområdet omfattas i dagsläget av en äldre detaljplan från 1961. Flerbostadshusen som är planerade i norra änden av planförslaget regleras till en byggnadshöjd av maximalt 13 meter, vilket motsvarar fyra våningar. Småhusen som föreslås regleras till byggnadshöjd maximalt 7,5 meter, vilket motsvarar två våningar.

I handlingarna finns att läsa under trafik och gator att Trafikverkets fordonsmätning på Bondstorpsvägen är 265 fordon per dygn varav ungefär 50 av dessa bedöms vara tunga fordon. Den kommunala delen av Bondstorpsvägen som sträcker sig utmed nya området bedöms 850 fordon passera och den här mätningen gjordes innan Västra Strand byggdes ut, därför har kommunen räknat med att det går ungefär 1 000 fordon per dygn på kommunal del av Bondstorpsvägen idag. En ny gång- och cykelväg planeras utmed Bondstorpsvägen. Intill det nya området kommer en ny infartsväg att byggas och den föreslås vara nio meter bred innan den smalnar av till sju meter fram till vändplatsen i södra delen av området. En byggnation för bostadsändamål vid Götastrand medför även komplettering av bebyggelse och därmed föreslås en sänkning av hastighet, från 70 till 50 kilometer i timman. 

Det nya område får kommunalt vatten och avlopp och ledningsnätet kan anslutas via befintliga ledningar. I dagsläget är det inte möjligt att försörja området med fjärrvärme då närmaste fjärrvärmenät ligger en kilometer i från och därmed krävs det fler anslutningar på vägen för att uppnå ekonomisk genomförbart. Behoven av släckvatten behöver beaktas vid utbyggnaden av vatten- och avloppsledningarna. 

Marken består av isälvssediment, sand och har hög genomsläpplighet och kommunen bedömer således att det inte finns någon risk för översvämning vid normala flöden inom planområdet. Området väster om planområdet är utmarkerat som ett grönområde med strategiska ändamål för dagvattenhantering. 

Vid tekniska nämndens sammanträde noterades inga stora förändringar gällande planhandlingarna. 

– Vi har lagt till i vårt remissvar att Postnord behöver en lådsamling samt att vi kollar av så att gatorna är så pass stora så att exempelvis sopbilen kommer fram. Nu är handlingarna ute på samråd och det har gått undan, svar ska inlämnas av oss innan april månad tar vid, säger Jerry Karlsson (L). 

Taggar

Dela


10 reaktioner på Götastrands nya bostadsområde tar form

Buller buller och ännu mera buller från motorvägen. Är det någon som kan kolla detta innan de byggs?

Hoppas åtgärd görs så alla inte ska svänga in på befintlig gata (Boarpsvägen) när man ska fram till centrum. Som det är idag.

Vägljudet från E4 kommer troligen att bli störande både i nya området och på det nuvarande då den avskärmande skogen tas ned.
Planera för bullervall tack!

Hoppas det kommer att bli möjligt att gå utmed ån nedanför området och att man gör iordning en fin kantzon mot ån med mycket löv, finns fina stigar att gå på.

Är det verkligen lämpligt att lägga ett nytt bostadsområde så nära E4:an, blir ett väldigt brus från vägen, det är det redan på det befintliga området.

Planera för flest småhus och låt inte småhusbyggarföretag tinga upp samtliga tomter. Låt området bli ett personligt avtryck istället för lika kedjehus, parhus och småhus från en och samma hustillverkare.

Håller helt med!
Borde gå att skriva in i köpeavtalet av tomten att den inte får säljas vidare. Om inte tomten börjar bebyggas inom fastställd tid (1 år från bygglov) så återgår tomten till kommunen för ny försäljning!
Vet flera på Västra Strand som fått köpa sina tomter av bulvaner åt husföretag för dubbla priset.

Håller verkligen med dig. Finns jättemånga som vill bygga eget i Vaggeryd. Om hustillverkare ska komma och köpa upp allt så blir det ingenting kvar. Finns några tomter på Västra strand som fortfarande står helt tomma, och dessa ägs av hustillverkare :/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *