Nyheter

Grannarna vann mot vindkraftsbolag

Nyheter Idag kom beslut från Länsstyrelsen gällande förbud att anlägga vindkraftsparken i Boarp utifrån den väglayout som Eolus Vindkraft lämnat in. ”Jag har hissat flaggan idag”

Arkivbild

Miljöprövningsdelegationen beviljade 30 oktober 2019 att vindkraftsbolaget ska uppföra, och drift av gruppstation för, vindkraft på fastigheterna Tofteryds-Torp samt Mörhult i östra delen av kommunen. Tillståndet gällde maximalt fyra vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 200 meter. Detta beslut vann laga kraft 27 maj 2020.

I villkoren för tillståndet skulle vindkraftsbolaget lämna in slutlig placering, väg- och vattenledningsdragningar, placeringar av uppläggnings- och uppställningsytor, transformatorstationer med mera senast tre månader innan anläggningsarbeten påbörjas. Förslaget ska även innehålla skuggberäkningar för bostäder, beräkningar som verifierar att 40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostäder innehålls.

Den 13 april 2021 lämnade vindkraftsbolaget in beskrivning hur bolaget kommer att ta sig till de fyra vindkraftverken samt slutlig placering av verken. Länsstyrelsen begärde 3 maj uppgifter från vindkraftsbolaget om vilken avstämning som skett med direkt berörda markägare, en lista med kontaktuppgifter till direkt berörda markägare samt en redogörelse för om markägare eller andra personer har fört fram några synpunkter angående påverkan på människors hälsa eller miljö vad gäller den ändrade layouten som inlämnats.

Den 14 maj lämnade vindkraftsbolaget in uppgifter och meddelade följande ”Skriftliga avtal med samtliga markägare som direkt berörs av vägdragningen, verksplacering, byggnader, kranplatser och uppställningsytor finns. Genom undertecknandet av avtalen har markägare godkänt den planerade infrastrukturen och de har inte framfört några synpunkter angående påverkan på människors hälsa eller miljö”.

Under perioden 10 – 24 maj inkom ett flertal yttrande från närboende med kritiska synpunkter på bolagets förslag till Länsstyrelsen och yttranden skickades vidare till vindkraftsbolaget.

Vindkraftsbolaget svarar den 25 maj att man anser inte att ytterligare samråd med markägare behövs och bolaget påtalar att samrådstiden enligt villkoren är tre månader innan anläggningsarbetet påbörjas och det är angeläget att det inte drar ut på tiden.

Vindkraftsbolaget lyfte fram fördelarna med att en sammanhängande tillfartsväg anläggs från söder till alla de tillståndsgivna vindkraftverken och vägsträckan som nyanläggs är fyra kilometer istället för en kilometer. Men att det uppvägs dock av att cirka sex kilometer befintlig väg (reds anm; vägföreningens) nyttjas och denna dessutom inte behöver breddas.

En ny samrådsanmälan skickas ut från Länsstyrelsen den 26 maj till markägare och de fem fastighetsägare som direkt berörs genom att vindkraftverk eller vägar placeras på deras fastighet. Fyra fastighetsägare hade inget att yttra sig om men däremot en närboende påtalar att förändringar har skett vad gäller vägens bredd och kranyta. Enligt markägaren har bolaget tidigare angett att vägen skulle bli fyra meter bred och en kranyta på 5 000 kvadratmeter. ”Vi vill absolut inte att vägen förbi oss ska användas då breddning och förstärkning av denna skulle göra ett stort intrång på åkermark och vackra vägrenar alldeles intill gården. Dessutom skulle trafiken bli ytterligare ett störningsmoment. När det gäller rörliga skuggor blir vi på gården hårt drabbade”.

Under samma tid inkommer ett flertal yttrande från närboende där stark kritik framkommer gällande att projektet har ändrats vad gäller storlek, vingspann, installerad effekt och vägdragning jämfört med vad som tidigare angetts i ansökan och att det strider mot allmänna villkoret i tillståndet. Det framgår även kritik mot bolagets bullerberäkning och att det sakna en redogörelse för påverkan av mikroplaster från vindkraftverkens vingar.

Vindkraftsbolaget har meddelat att de inte har några ytterligare kommentarer utan hänvisar till tidigare yttrande.

Länsstyrelsen konstaterar att den väglayout som föreslås i den nya anmälan till stor del avviker från vad som beskrivits i ansökan och att det utgör främst av att en infart nu föreslås via en helt ny vägdragning söderifrån, men även delvis nyanläggning av väg mellan de fyra vindkraften. Det nya förslaget på hur man ska ta sig till vindkraftverken gör påverkan på natur- och kulturmiljövärden, vattendrag och hydrologi. Tillsynsmyndigheten på Länsstyrelsen kan godta ett mindre avsteg från tidigare vägbeskrivning om det bedöms rymmas inom tillståndet. Eftersom den nya vägdragningen strider mot villkoren förbjuder Länsstyrelsen vindkraftsbolagets anläggning.

I Hankabo är Ken Frick glad idag.

– Ja, idag hissar vi flaggan, hälsar Ken Frick i ”Vindkraftspark Boarp Ideella förening”

Länsstyrelsens beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Taggar

11 reaktioner på Grannarna vann mot vindkraftsbolag

Glad Midsommar!
Tack och grattis till Er som kämpat emot denna etablering.
Nu är det på tiden att ta bort allt vad vindkraft-och influensområden heter i vår fina kommun. Folk skall som förr få bo bygga och leva i hela vår vackra och fridfulla hembygd.
Kjell Boberg

Golf 12

Det enda seriösa och långsiktiga lösningen på Sveriges elförsörjning är kärnkraften, en upprustning och nybyggnad av dessa är det självklara valet.

”Ja gärna vindkraft men inte i närheten av mig”…
Var ska vi ställa dom då när politikerna håller på med att montera ner kärnkraften.
Vi får elunderskott i Sverige i fall någon inte uppfattat det.
Hur ska elförsörjning se ut i framtiden?

Golf 12: Vad har du för lösning på strömförsörjningen de dagar det inte blåser?
Elen från dessa vindsnurror hamnar i Tyskland, de hjälper inte svensk elförsörjning.

Stämmer in i alla gratulationer, Allt som går emot detta otyg med vindkraft på landsbygden är bra!

Grattis! Ja Sverige har ju världens största naturtillgångar på uran och vill man ha fosilfritt så finns ju alla möjligheter, då vi ligger i framkant med forskningen på kärnkraft och vi kan exportera till ett Europa som lägger om till kärnkraft. Stora debatter ute i Europa och franska staten har satt stopp för många projekt inom vindkraften. Om vi ska värna om insekter, fåglar och en dräglig livsmiljö för människor så bort med alla statssubventionerade snurror som inte genererar något. Största vindparken i Sverige har gått back nio av tio år hur kan sådant gå utan subventioner.

Mycket bra beslut! Grattis alla landsbygdsbor och glad midsommar en extra nubbe för detta🍸🇸🇪

Ja stort grattis!
Vindkraftverk är bara en del av miljöextremisternas symbolpolitik. Det lilla storstadspartiet kan bygga dessa olönsamma och värdelösa snurror i städerna i stället. Landsbygden skall bevaras från kortsiktiga symbolpolitiska beslut av extremiströrelser.

Det är en seger för vindkraftsmotståndet. Jag är den förste att gratulera de som kämpat mot just den här etableringen av vindkraftspark. Vindkraftbolaget har på ett synnerligen anmärkningsvärt sätt försökt kringgå regelverket från tidigare tillstånd. Detta utan hänsyn till människors miljö och hälsa. Till detta har man ock så negligerat en stor påverkan på natur och kulturmiljövärden. Länstyrelsen har tagit ett bra och välgrundat beslut, och vi kan bara hoppas att bolaget inte driver detta vidare.

Thomas Axelsson ( KD)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *