Nyheter

Green (M) vill modernisera bullerreglerna

Nyheter Mats Green (M) har lämnat in en motion till riksdagen där han vill anpassa bullerreglerna till verkligheten intill Skillingaryds skjutfält och motorbanorna i Anderstorp samt Föreberg utanför Åker.

Arkivfoto; Förra året besökte Mats Green (M), i mitten, Tofteryd där det diskuterades bullerregler. Här tillsammans med Gert Jonsson (M) och Kjell Boberg

Bevekelsegrunden för denna motion är vikten av att kunna bygga bostäder i anslutning till Skillingaryds skjutfält, vikten av att kunna bibehålla och utveckla Anderstorp Motorbana och i förlängningen även Förebergs motorbana som brukas av Skillingaryds Motorklubbs men givetvis är vikten av en förändrad och förbättrad bullerlagstiftning av stor betydelse för hela Sverige – oavsett om det gäller landsbygd eller storstad.

Med tätare bebyggelse och krav på närhet till goda kommunikationer följer också ökat buller. För ett år sedan skedde en del förändringar i bullerreglerna, då riktvärdena höjdes för buller från spår- och vägtrafik vid en bostadsbyggnads fasad. För bostäder upp till 35 kvm höjdes nivån från 60 dBA till 65 dBA. För bostäder större än 35 kvm höjdes riktvärdet från 55 dBA till 60 dBA.

Men det är helt uppenbart att detta inte varit tillräckligt. Fortfarande är det alltför svårt att bygga nya bostäder i närheten till bullerkällor, trots att ny teknik och byggmaterial för med sig ökade möjligheter att klara de högre ljudnivåerna och ger en god inomhusmiljö.

Idag finns det ett flertal markägare som inte tillåts bygga fler hus på sin fastighet eftersom den ligger i närheten av flygplatser, järnväg, skjutfält m.m. I förlängningen så urholkar detta vårt behov av en levande landsbygd liksom möjligheterna att driva större sportanläggningar i anslutning till bostadsbebyggelse. Tack vare modern byggteknik är det dock möjligt att nå goda ljudnivåer inomhus även i lägenheter nära källor till omfattande buller, exempelvis tågstationer.

Bullerreglerna behöver därför förändras och moderniseras på flera punkter för att vara ändamålsenliga och anpassade till verkligheten. Viktigast är att ändra lagstiftningen så att den ekvivalenta ljudnivån alltid utgör grunden för myndigheternas bedömning i planprocessen, vilket innebär att peaknivåer inte ska kunna medföra att planerade bostadsprojekt får avslag.

Det finns exempel på bostadsprojekt som inte fått tillstånd att byggas på grund av närheten till bullerkällor, trots att bostäderna planerades bakom redan befintliga bostadshus. Det är orimligt att befintliga bostäder kan tillåtas på en plats, men att nya bostäder inte kan bygga eftersom ansvariga myndigheter bedömer att bullernivåerna är för höga. Det är verklighetsfrånvänt att bestämmelsen i miljöbalken om skydd mot olägenheter för människors hälsa innebär att redan byggda bostäder tillåts vid en bullerutsatt plats, medan nyproduktion på samma plats får avslag.

Problemet finns över hela landet, men är högst aktuell i Jönköpings län. Bl.a. har försvaret ett stort övningsfält utanför Skillingaryd. Försvarets möjligheter till att över i hela landet är en självklarhet som av naturliga skäl inte får tummas på. Men även kring Anderstorps motorbana har processerna för bullernivåerna pågått under mycket lång tid. Det är inte rimligt att nuvarande bullerregler tillåts sätta käppar i hjulet för såväl möjligheten att bygga nya bostäder, som att utveckla befintliga verksamheter som Anderstorps motorbana. Regelverken kring buller behöver moderniseras och anpassas till verkligheten.

Bullerreglerna behöver ses över ytterligare med hänsyn både till det stora bostadsbehovet och till den moderna byggteknik som används idag som innebär förbättrade möjligheter att hantera buller. Genom en reformerad bullerlagstiftning kan fler bostäder byggas genom förtätning, vilket minskar såväl trafik som olika former av negativ miljöbelastning. Det är orimligt att dagens bullerregler tillåter bostäder på en bullerutsatt plats samtidigt som den omöjliggör att nya bostäder kan byggas på samma plats.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja gränsvärdena för buller och jämställa alla typer av buller där det relevanta är nivån och frekvens på bullret – inte källan till bullret och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra servitut för att främja byggande, exempelvis i närheten av flygplatser, sportanläggningar, övningsfält och motorbanor, och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen kring buller ska i högre utsträckning utgå ifrån ekvivalenta nivåer och inte ifrån maximala värden vid enskilda och begränsade tidpunkter och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa bullerdeklarationer och flytta ansvar och valmöjligheter till enskilda (utöver minimikrav) och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda fler sätt att mäta buller, exempelvis bullernivåer inomhus, och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Boverket det samlade ansvaret för regelverken kring buller och tillkännager detta för regeringen.

För två år sedan besökte Mats Green (M) Hult, Tofteryd, där familjen Holm fått avslag på bygglovet inom skjutfältets influensområde

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *