Nyheter

Hembygdsrådet har haft årsmöte

Nyheter I Åkers församlingshem hade Hembygdsrådet i Vaggeryds Kommun årsmöte, den 21 mars 2024.

Kvällen inleds med att Bertil Gunnarsson hälsar välkommen och ger oss inblick från Åkers historia.

Mötets öppnande. Ordförande Lars Erik Joakimson hälsar välkommen och öppnar mötet.
Val av funktionärer, ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare
Till att leda dagens förhandlingar väljs Torild Bornetun och till sekreterare Uno Jonsson.
Till att justera protokollet väljs Rolf Johansson och Camilla Appelqvist.  

Revisorernas berättelse
Anna Ireklint föredrar revisorernas berättelse samt föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet.

Val av ordförande
Till ny ordförande för Hembygdsrådet väljs Jenny Larsen för en tid av två år.

Godkännande av föreningarnas utsedda styrelseledamöter och ersättare
för en tid av två år/2024-2025/. 
Byarums Hembygdsförening – Håkan Gunnarsson ord. och Christer Svensson ers.
Hagafors samhällsförening – Oscar Nordqvist ord. och Mattias Brandt ers.
Stiftelsen Regementsheden Miliseum – Sven Engkvist ord. och Peter Fransson ers.
Tofteryd/Hagshults Hembygdsförening – Ken Frick ord. och Jan Johansson ers.
Åkers Hembygdsförening – Bertil Gunnarsson ord. och Anders Pehrsson ers.     

Kvarstående i styrelsen till utgången av år 2024 
Bondstorps Hembygdsförening – Lisbeth Davidsson ord. och Irene Josephson ers.
Svenarums Hembygdsförening – Roger Andersson ord. och Kerstin Axelsson ers.          
Waggeryds Museiförening – Lars Erik Joakimson ord. och Ulf Gustavsson ers.
Östbo Historiska Sällskap – Uno Jonsson ord. och Jenny Larsen ers.       
Skivaryds samlarklubb – Per Bunnstad ord. och Tomas Johansson ers.

Val av revisorer
Monica Johansson och Anna Ireklint väljs till revisorer för en tid av ett år.

Övriga frågor
Bissefällarns utställning, som ägs av kommunen, ska flyttas ut från källaren i Skillinghus och en ny plats för den värdefulla samlingen undersöks. Förslag om att placera utställningen i anslutning till Miliseum har diskuterats. Årsmötet tycker inte att detta är en lämplig plats utan föreslår en mer central plats i samhället exempelvis i NBV:s lokal i gamla sparbanken där närheten till ÖHS arkiv skulle ha fördelar i form av tillgång till arkivgruppens personal vid skötsel och kommande visningar mm. Lars Erik Joakimson får i uppdrag av årsmötet att kontakta Kultur o Fritid för att presentera förslaget. 

Tack till Lars Erik Joakimson. Gunilla Johansson tackar med väl valda ord avgående ordföranden Lars Erik Joakimson och överlämnar blommor. Lars Erik har under en lång följd av år med stort intresse och engagemang arbetat i Hembygdsrådet och bidragit till ett gott samarbete mellan de olika medlemsföreningarna. 

Årsmötets avslutning
Ordförande Torild Bornetun tackar för visat intresse och avslutar årsmötet.

Åkers hembygdsförening hade ordnat med och serverade därefter kaffe, te o goda smörgåsar. Stort tack till Lilian Nyström och RosMarie Fransson. Kvällen avslutades med att Kjell Boberg med stor inlevelse berättade och visade bilder om bilismens historia i vår bygd mellan 1912–1960.

Jenny Larsen, ordförande i Hembygdsrådet. Foto: Sara Mejving  [1/8]

  [2/8]

  [3/8]

  [4/8]

  [5/8]

  [6/8]

Lars Erik Joakimson fick blommor och tack.  [7/8]

Kjell Boberg berättade om bilismens historia i vår bygd.  [8/8]

Verksamhetsberättelse för år 2023

Hembygdsrådets årsmöte hölls på Skivaryd i Skillingaryd. Skivaryds samlarklubb hälsades välkommen som medlem i Hembygdsrådet. Per Bunnstad berättade om Skivaryds verksamhet och om hur arbetet och finansieringen av de rymliga lokalerna kunnat genomföras.

Utöver årsmötet har Hembygdsrådet träffats till två styrelsemöten och presidiet har mötts vid fem tillfällen. 

Hembygdsrådets verksamhet har utgått från Magnisa stuga, Vaggeryd, där vår anställda Camilla Appelqvist har sin arbetsplats. Utöver service till Hembygdsrådets föreningar har Camilla under året arbetat med samordning och redigering av ”Mellan Härån och Rasjön” samt slutfört arbetet med boken ”De hade inget att förlora – torp och backstugor i Bondstorps socken.”

Här följer exempel på arbeten och projekt som Hembygdsrådet och dess föreningar medverkat i under 2023.
Hembygdsrådet har
–  tillsammans med Vaggeryds kommun ansvarat för en lönebidragsanställning på 50 %.
–  efter dialog med Kultur- och fritidsförvaltningen fördelat kulturarvspengar från Vaggeryds kommun. 50 000 kr till Svenarums Hembygdsförening för målningsarbeten av byggnader i hembygdsparken. 50 000 kr till Hagafors samhällsförening för underhållsarbeten på kvarnen och huset ”längan”. 7 500 kr till Tofteryd/Hagshults hembygdsförening för entréskylt samt renovering av Bengtsbostugan.  
–  Slutfört inscanningen av hembygdsböckerna ”Mellan Härån och Rasjön”  och ”Byarums Hembygds-förenings årsskrift”.
–  genom Vaggerydsförslag uppmanat Vaggeryds kommun att upprätta skötselplan för vagnsshjulet vid Båramorondellen.
–  lämnat remissvar till förslag till Översiktsplan för Vaggeryds kommun. Rådet framhåller rätten till byggnation inom befintliga byar som nu hämmas av närhet till riksintresset Skillingaryds skjutfält.
Nationaldagen firades i Braskabo, Byarum, Skillingaryd och Svenarum.
Byarums och Svenarums hembygdsgårdar har haft sommarcafé.
Julmarknader har arrangerats i Åker och Hagafors samt hos Skivaryd i Skillingaryd.
Genom Hembygdsrådets föreningar har årsböckerna – ”Byarums Hembygdsförenings Årsskrift 2023”,  ”Mellan Härån och Rasjön”, samt boken ”De hade inget att förlora… Torp och backstugor i Bondstorps socken” givits ut.       

Lisbeth Davidson är ordinarie ledamot i Jönköpings Läns Hembygdsförbund och Gunilla Johansson är ersättare.
Lars Erik Joakimson, Ordförande
Uno Jonsson, Sekreterare
Gunilla Johansson, Kassör            

Text och foto: Uno Jonsson och Camilla Appelqvist.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *