Nyheter

Ingen vårdcentral vid Skänkelund

Nyheter Kommunstyrelsen godkände detaljplanen för Skänkelund. – Vi vill att man ska titta på torget, menar oppositionsrådet Kenth Williamsson (S).

Detaljplanen kring Skänkelund i centrala Vaggeryd har varit på sammanträdesbordet. Thomas Axelsson (KD) föreslog att detaljplanen ska återremitteras för att undersöka möjligheterna till att bygga en fullvärdig vårdcentral i området. Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) fick gehör av övriga ledamöter att ärendet ska beslutas under sammanträdet och inte återremitteras. 

– Det är viktigt att vi får ett tydligt beslut gällande den allmänna platsmarken som är torget i Vaggeryd. Det är viktigt att vi får till en bra utformning. Det som fattas nu är att vi måste utforma allt så vi har exakta mått, menar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). 

Kenth Williamsson (S) menar på att torget är viktigt.
– Vi vill att torget ska ha en bra nivå, kommenterar Kenth Williamsson (S). 

Kommunstyrelsen godkänner handlingarna och kommunledningskontoret där stadsarkitekten finns ska ta fram förslag för utformning av Östra torget i Vaggeryd i samband med projektering av detaljplaneområdet. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bebyggelse i centrala Vaggeryd genom bostadsbebyggelse i upp till fyra våningar. Detaljplanen ska också möjliggöra ”centrumverksamhet” som anses vara kontor, föreningslokal och butiker. Torgmiljön ska utvecklas för att skapa rekreationsmöjligheter och mötesplatser i centrumnära läge. 

I samrådshandlingarna har följande synpunkter inkommit:
Vaggeryds Energi – Har inget att invända mot förslaget. ”Vi kommer kunna leverera el, fjärrvärme och fiber”.
Tekniska nämnden – stödjer förslaget.
Barn- och utbildningsnämnden – lämnar inga synpunkter på förslaget.
Liberalerna – Vill inkludera Dahlhem 2 för att i framtiden ge ett bättre utrymme för byggnation och parkering. Tveksamma till våningsantalet. Delar ej uppfattningen om att fler affärslokaler behövs då det redan står tomma lokaler. I kyrkan bedrivs förutom ”kyrklig verksamhet” även en förskola.
Länsstyrelsen – riktlinjer för uteplatser ska följas. Planen behöver kompletteras med riktvärden för buller så att det uppfylls.
Räddningstjänsten – planen möjliggör upp till fem våningar samt inredd vind bör räddningstjänstens förmåga till insats vid brand beskrivas.
Lantmäterimyndigheten – markanvisningsavtal kan upprättas men inget ytterligare anges om innehållet.
Försvarsmakten – remittering till oss behövs inte då vi vill ha in ärenden som berör våra riksintressen och dess påverkansområde samt bland annat höga objekt.
Ekumeniakyrkan – vi ser det positivt med föreslagna byggnationen. Dock vill vi lyfta parkeringsfrågan. Vi har använt torget av gammal ”hävd” som parkering i samband med gudstjänster och samlingar.
Granne – motsätter oss den föreslagna detaljplanen i vad den avser högsta tillåtna byggnadshöjd. Vi har inget emot en omgörning av torgmiljö.
Kultur- och fritidsnämnden – vi vill värna om förutsättningar för aktiv fritid och ett rikt kulturliv. Förutsättningar för kultur i centrumnära lägen kan även bidra till en levande centrum och öppna upp för samverkan mellan många olika aktörer.
Telia – har ingen synpunkt att lämna.
Miljö- och byggnämnden – en kemtvätt har funnits 80 meter sydväst om planområdets gräns. Kemikalerna kan spridas långt. Dessutom finns en triförorening som sträcker sig i ett band från öster till väster, norr om planområdet. Vi anser att det förekomsten av klorerande kolväten ska göras för att visa markens lämplighet.

Fotnot: Grunden till detaljplanen är att fastighetsägaren till Skänkelund 1 har inkommit med en ansökan om planbesked för att möjliggöra påbyggnad av en våning på befintlig byggnad samt att omvandla byggnaden till bostadsändamål. Ett positivt planbesked lämnades av politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2019.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *