Nyheter

Insändare: Skydda vildmarksområdet mellan Bondstorp och Nyholm

Nyheter Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland har som Skillingaryd.nu rapporterat om beviljat tillstånd för uppförande av fem vindkraftverk i kommunens västra del norr om Pukarp. Vaggeryds kommun ville begära anstånd för att få mer tid att utreda frågan vilket dock avslogs av Länsstyrelsen eftersom kommunens framställan inte var ett formellt överklagande. Läs insändare från boende här

De fem tillståndsgivna vindkraftverkens placering i förhållande till det vildmarksliknande områdets östra gräns, som på bilden markerats med en röd linje. (ursprungsbilden hämtad från Länsstyrelsen Östergötlands beslut 2022-03-22, dnr 7337-2017)

Kommunstyrelsen tog då upp frågan om att åberopa det kommunala vetot vilket inte bifölls.

Varken Miljöprövningsdelegationen eller Vaggeryds kommun förefaller i sina beslut ha beaktat att platsen för den tänkta vindkraftverksetableringen ligger i direkt anslutning till kommunens enda utpekade vildmarksliknande område.

Vaggeryds kommun har i decennier skyddat detta ”vildmarksområde” och har i sina översiktsplaner tagit upp det som särskilt skyddsvärt enligt Miljöbalken (MB 3 kap § 2).

Utdrag från Vaggeryds kommuns översiktsplan sidan 16: 

”Stora opåverkade områden enligt 3 kap MB §2

Mellan Nyholm och Bondstorp finns ett skogsområde som är tyst och glesbefolkat. I Vaggeryds kommun och i Jönköpings län finns få områden som kan anses vara tysta och opåverkade av buller från stora vägar. Vaggeryds kommun anser att tysta opåverkade områden med lägre exploateringsgrad som detta är värda att bevara. Områdets värden ligger i att det är vildmarkslikt och glest befolkat.”

Bestämmelsen i Miljöbalken säger att ”Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.”

Vaggeryds kommun har också i sin Vindbruksplan fastslagit att området har ett högt bevarandevärde och är mycket känsligt för vindkraft (s 49):

”Områden som ej är påverkade av olika verksamheter och buller blir mer och mer sällsynta. Även i Vaggeryds kommun och i Jönköpings län finns få områden som kan anses vara tysta och opåverkade av buller från verksamheter eller stora vägar. I kommunens översiktsplan, ÖP 2012, har det pekats ut ett sådant område mellan Nyholm och Bondstorp. Området är ett skogsområde som är glesbefolkat och där det finns få ljudalstrande verksamheter. Området sammanfaller till stor del med ett ungefärligt ”högriskområde” för fåglar. Se kartbild sida 48 fågelliv. Vaggeryds kommun anser att området generellt ska ses som mycket känsligt för vindkraft och står fast vid ställningstagandet i gällande översiktsplan om att området har ett högt bevarandevärde. Vaggeryds kommun finner vidare att önskan om bevarandet av ett stort sammanhängande, av vägar, industrier, eller annan ljudalstrande verksamhet opåverkat område, i sin tur är svårt att förena med vindkraft.”

Även Gislaveds kommun anser att området är skyddsvärt och har i sin översiktsplan från 2016 markerat  området som ”olämpligt område för vindbruk”.

Områdets vildmarkskaraktär kan omöjligen förbli opåverkad om fem vindkraftverk med en totalhöjd på 250 meter etableras alldeles intill områdets gräns. Miljöprövningsdelegationen kommenterar inte på något sätt den väsentliga påverkan på det unika opåverkade vildmarksliknande området som vindkraftsetableringen kommer att innebära.

Miljöprövningsdelegationen har inte heller beaktat Naturvårdsverkets riktlinjer som anger en lägre maxgräns på 35 dBa för områden där ljudmiljön är särskilt viktig, som t ex i tysta friluftsområden. Det lägre maxgränsvärde på 35 dBa får anses särskilt viktigt att försvara för en vindkraftsetablering som ska placeras i direkt anslutning till ett område som Vaggeryds kommun vill skydda enligt Miljöbalken.

Det ska också noteras att Vaggeryds kommun anser att området till stor del är att betrakta som ”högriskområde” för fåglar, något som ytterligare förstärker det obegripliga i den tillståndsgivna vindkraftsetableringens placering.

Det är djupt beklagligt att Vaggeryds kommun, genom att inte åberopa sitt veto, låter det, under årtionden skyddade området, med sin unika tysta och opåverkade karaktär, påtagligt förändras om etableringen av de fem vindkraftverken tillåts bli verklighet.

Om Vaggeryds kommun vill fortsätta skydda vildmarksområdet finns det ännu möjlighet att påverka tillståndet för vindkraftverken!

Magnus Wickström

Taggar

Dela


3 reaktioner på Insändare: Skydda vildmarksområdet mellan Bondstorp och Nyholm

För några år sedan var vildmarksområdet större på kommunens karta. Det upptäckte jag när Green Extreme försökte få tillstånd att bygga Hagstad Vindkraftverk. Innan detta omfattade vildmarken detta område, men plötsligt gjorde det det inte. Jag försökte flera gånger få en förklaring från kommunen utan att få svar på varför vildmarken minskats.

Återigen så är det tydligt att vindbruksplanen är föråldrad. Den är inte gjord för såhär höga verk som på 250 meter.

Givetvis förstår var och en politiker detta och jag vill nu se att arbetet med vindbruksplanens omarbetning startar redan nu.

Dagens vindbruksplans kartbilder har endast 700 meter som skyddsavstånd till bostad på landsbygden (2000 meter skyddsavstånd till tätort).

700 meter skyddsavstånd i förhållande till 250 meter höga verk skulle jag vilja påstå är lika med inget skydd alls!

Vindbruksplanen ska vara en trygghet för oss invånare på landsbygden! Vilket den säkerligen kommer bli efter en omarbetning.

Jag är för vindkraft om det görs rätt och läggs långt ifrån boende och sårbar natur (vilket är svårt). Men som boende i området tycker jag att placeringen i närheten av tysta området känns oroväckande för alla naturvärden som finns i området! Speciellt örnarna. Vidare känns 250 meter höga verk (vanliga är cirka 150 meter) påtagligt stora och ligger 1 kilometer i från många hushåll. Ett av husen får 3 stycken på 1 kilometers avstånd, kommer de att kunna leva upp till bullerkraven?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *