Nyheter

Ja till bostadsplaner i Rastad

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar grönt ljus till att detaljplanearbetet kan inledas i Rastad

Rastad i norra delen av Fängen

I april i år inkom ansökan gällande ett planbesked i syfte att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ny bostadsbyggnation inom Rastad fritidsby i norra delen av kommunen. 

– Vi lämnar ett positivt planbesked och detaljplanearbetet kan inleds. Området kan växa nu när vi bygger ett kommunalt vatten- och avloppsnät, menar Gert Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen. 

Området är inte utpekat i gällande översiktsplan och enligt översiktsplanens intention ska hela kommunen växa och genomförandet av förslaget stödjer kommunens landsbygdsutveckling. Kommunledningskontoret gör en bedömning att positivt planbesked kan beviljas och att framtagandet av en ny detaljplan kan inledas. 

Från kommunens hemsida: Planprocessen startar när kommunledningskontoret får i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en ny detaljplan. Detta kallas planuppdrag.

När en ansökan om planläggning kommit in görs en bedömning av ansökan så att den stämmer med kommunens översiktsplan och andra allmänna intressen. Kommunen meddelar den sökande om och när arbetet kan påbörjas och beräknas vara klart. Detta kallas för planbesked. För begäran av planbesked utgår en avgift.

Innan detaljplanearbetet påbörjas tecknas ett plankostnadsavtal, vilket reglerar ansvars- och kostnadsfördelning för framtagande av detaljplan. I avtalet skrivs bland annat plankostnadsavgiften in enligt fastställd taxa.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *