Nyheter

Klartecken för vindkraften vattenverksamhet

Nyheter En anmälan om vattenverksamhet inkom från vindkraftsbolaget Eoulus till Länsstyrelsen i början av oktober. Anmälan behövs för att angöra breddning av väg, dragning av ny väg, anläggning och byte av trummor inför vindkraftsbyggnationen i Boarp…

För att bygga vindkraft krävs en anmälan om vattenverksamhet, vilket nu har lämnats av Länsstyrelsen

I beslutet från Länsstyrelsen finna angivet att genomsläppligt material och trummor kommer att användas för att säkerställa vattenflödet och trummorna är anpassade för behovet på varje plats och har en diameter på 300 till 400 millimeter och längden varierar mellan 10–18 meter. Anmälan har, från Länsstyrelsen, skickats på remiss till kommunen där man meddelade den 20 oktober att de anser att utredningen är god och inte har något ytterligare att tillägga. 

I beslutet finns att läsa att det är nio vattenpassager i våtmarksområde där vindkraften kommer att byggas. Vattentrummor kommer att säkerställa vattenflödet och avrinning i respektive passager har redovisats.

Länsstyrelsen hänvisar att anläggningen av vindkraftsparken kan genomföras under förutsättning att det sker med nämnda föreskrivna försiktighetsåtgärder. Åtgärderna är bland andra att en lämplig grävmaskin används och att inte arbetet utförs under en tid då marken har hög bärighet, läckage måste undvikas, om erosionsskydd anläggs ska det överta lagret mot vattnet täckas med natursten eller annat material som liknar bäckbottens naturliga substrat, vägdiken får inte mynna ut direkt i naturliga vattendrag då dessa för med sig eroderat material från vägen i form av finpartiklar, undvika att trummorna bilder vandringshinder för vattenlevande djur och organismer genom att trummans lutning inte får överstiga 0,5 procent och det få inte förekomma fall på nedströmsidan. Trummans botten ska grävas ner under den naturliga bäckbotten. Arbetet ska utföras under perioder med låga vattenförhållanden. Vägdiken och dräneringsdiken får inte anslutas till naturliga vattendrag. 

Beslutet om vattenverksamhet från Länsstyrelsen gäller till och med 15 oktober 2028.  

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *