Nyheter

Kommunalt veto är starkast

Nyheter Häromdagen berättade vi att mark- och miljödomstolen gav vindkraftsbolaget rätt och upphävde länsstyrelsens förbud gällande vindkraftsparken i Boarp. Vad händer nu med planerna? 

Fyra verk planeras i östra delen av kommunen.

Enligt länsstyrelsens samhällsavdelning gäller det upphävda beslut som togs den 16 juli, som mark- och miljödomstolen fattat beslut om.

– Ja, det gäller det befintliga tillståndet i östra delen av Vaggeryds kommun som det nu beslutats om. När det gäller det kommunala vetot har kommunen sagt sitt gällande ändringsansökan, den befintliga ansökan ligger kvar. Vetot är starkast och det är inget som länsstyrelsen kan påverka på något sätt, säger Nils Lagerkvist på länsstyrelsen.

Gert Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande, kommenterar:

– För att få etablera ett vindkraftverk av större storlek så krävs det ett yttrande från kommunen i lämplig markanvändning. Vi kan tillstyrka eller använda det kommunala vetot och avstyrka. Kommunfullmäktige tillstyrkte vindkraftsparken tidigare och detta beslut har vunnit laga kraft. Den ändrade vägdragningen som inkom i höstas från vindkraftsbolaget godkände vi inte, utan använde vårt veto. Vårt sista yttrande har inte, enligt domen från mark- och miljödomstolen, inte beaktats i beslutet som kom häromdagen. 

Kommunen har rätt att styra över mark- och vattenplaneringen och det här inflytandet är ett sätt för kommunen att behålla inflytandet. Det så kallade kommunala vetot. 

Hanna Grönlund, planarkitekt på Vaggeryds kommun, berättar mer vad mark- och vattenplaneringen innebär. 

– Mark- och vattenanvändning i samhällsplaneringen baseras på plan- och bygglagens beskrivning i hur kommunen ska arbeta med frågan. Boverket beskriver tolkningen av PBL gentemot kommunen. Mark- och vattenplaneringen ska redovisas i kommunens översiktsplan. Översiktsplanen är inte bindande, men ska ge en vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen ska bland annat riktlinjer formaliseras och visa på områden att ta hänsyn till och de områden där man bedömer utveckling kan ske av olika slag. 

– Beroende på vad det handlar om så arbetar kommunen efter översiktsplanen vidare med detaljplaner för bebyggd mark och förhandsbeskedet för bebyggelse på landsbygd och så vidare. Översiktsplanen visar kommunens vilja och vision i ett övergripande sammanhang. 

Görs undersökningar för exempelvis mark- och vatten där en vindkraftspark ska stå?

– Ja, dessa undersökningar krävs att man gör för att bedöma markens lämplighet för ändamålet. När de görs, vad som utreds och av vem beror på sammanhanget och ändamålet, avrundar Hanna Grönlund.  

Innan domen börjar gälla, måste den vinna laga kraft och det gör den efter att tidsfristen för överklagan har gått ut. Om domen vinner laga kraft får vindkraftsbolaget anlägga parken i Boarp i enlighet med vad de anmält till länsstyrelsen och den som tidigare vunnit laga kraft, där också Vaggeryds kommun tillstyrkt ursprungliga ansökan. Där anges mindre verk och bolaget ämnar att använda befintlig enskild väg. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas fram till 22 februari. 

Vad gäller ändringsansökan, där kommunen använt sitt veto, har miljöprövningsdelegationen skickat beslutet från kommunen till vindkraftsbolaget där de har möjlighet att lämna synpunkter i ärendet fram till den 4 mars. 

Arkivbild

Enligt Sveriges television har 1 223 vindkraft stoppats av det kommunala vetot mellan 2014 och 2020, vilket motsvarar 20 procent av ansökningarna i landet. För att se över det kommunala vetot tillsattes en utredning av regeringen, i juni förra året, där förutsättningarna undersöks för att kunna upphäva kommunens rätt att säga nej. Om det är så att utredningen mynnar ut i att kommunerna fortsatt ska ha rätt att säga nej till vindkraft, men till skillnad från i dag ska kommunen ge besked tidigt i processen och omfattningen av kommunens beslut begränsas till att enbart avse vatten- och markanvändning inom kommunens gränser. Ett positivt besked från kommunen ska vara en förutsättning för att vindparksbolag ska kunna lämna in en ansökan om tillstånd. Tillståndsmyndigheten vid Länsstyrelsen prövar därefter om vindkraftverk kan ges tillstånd.

När en ansökan för anläggande av vindkraft i en kommun ska den aktuella kommunen ha tillstyrkt detta vilket står i 16 kapitlet §4 i miljöbalken. Där är det möjligt för kommunen att stoppa planerna och det kallas för det kommunala vetot. Även Försvarsmakten har möjlighet att stoppa planerade vindkraftsprojekt om de bedöms vara i närheten av flygmöjligheter för stridsflyg eller andra viktiga militära aktiviteter.

Samtidigt för att nå de nationella målen för hållbar och förnybar elproduktion, och behovet av el främst i södra delen av landet, vill regeringen underlätta för utbyggnad av vindkraft.

Här finns artikeln gällande att mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut om förbud

 

Taggar

Dela


4 reaktioner på Kommunalt veto är starkast

En annan tidning hade ett reportage om vindkraft på västkusten där verken skulle byggas 3 mil ut i havet. Blev ett liv för det störde ju deras horisont. Här i inlandet är det väl snarare 3 kilometer.

Jag hoppas att Vaggeryds kommun har en duktig jurist som kan tyda vad alla dessa beslut betyder. Vad händer om eolus väljer att dra tillbaka sin ändringsansökan? Miljöprövningsdelegationen kan inte svara på frågan vad som gäller då. Jag hoppas att ni noggrant utreder vad som sker så att ert efterlängtade nej inte blir något värt. Överklagan till mark- och miljödomstolen ska va inlämnad senast 22 februari och eolus ska lämna synpunkter eller dra tillbaka sin ansökan innan 4 mars. Om de drar tillbaka sin ansökan och vi inte korrekt förstår domen med alla fallgropar finns ingen chans för kommunen att överklaga mark- och miljödomstolens beslut heller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *