Nyheter

Kommunen har inget med nya markkabeln att göra…

Nyheter Till miljö- och byggnämndens senaste möte uppkom frågan från en invånare som undrar vad kommunen har för roll angående nyanläggningen av markkabeln från Båramo till vindkraftverk i kommunens östra del.

Kabel ska anläggas mellan Båramo och vindkraftverk. Arkivbild

Länsstyrelsen fick ansökan från Vattenfall att förlägga en markkabel från fastigheten Båramo 1:7 och Tofteryds-Torp 1:17. Anmälan omfattar även planerad uppsättning av tre transformatorstationer. Dessa tre har i samråd med markägare och hänsyn till natur- och kulturmiljö placerats på lämpliga platser med hänsyn till de elektriska kraven som ställs. Byggloven för stationerna ska sökas hos miljö- och byggnämnden, men själva markkabeln som bland annat ska under E4:an och Lagan har ansökts om till länsstyrelsen.

– Vi har fått in en skrivelse där man undrar vad vi har för roll när det gäller nyanläggning av markkabeln till Tofteryd. Men vi har inget med det här att göra, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Arbetet med markkabeln kommer att utföras på Fortifikationsverkets mark längs Trafikverkets väg. Längs med väg 807 anges finnas en artrik vägkant och arbetet kommer inte att ske i vägens slänter eller dikesbotten utan någon meter från släntkrönet. Borrning kommer att utföras under järnvägen samt under E4:an…

Under arbetets gång kommer träd att behöver avverkas, men detta ska undvikas i möjligaste mån. Själva schaktbredden anges i ansökan vara två meter och kabeln, enligt krav från Fortifikationsverket, måste förläggas på minst 1,6 meters djup mellan fastigheterna Lägret 1:1 och Stora Hässlehultet 1:5. En arbetsbredd, på grund av schaktmassorna, behövs som ska vara drygt 6 till 8 meter och närmaste schaktkanten hamnar 5 till 7 meter från vägkanten.

Två våtmarker kommer att passeras, Sänkemossen och Stormossen. Våtmarkerna är känsliga för körskador och har sällan hög bärigheten. För att påverkan ska bli så liten som möjligt anges att arbetet ska göras när marken har tjäle eller då bärigheten är god för att körskador inte ska uppstå.

Lagan, som markkabeln kommer att korsa, är ett av Länsstyrelsens naturvärdebedömt vattendrag och har bedömts ha ett högt naturvärde. Vattenlevande djur och växter kan vara känsliga för grumling av vattendrag och sjöar, likaså kan strandvegetationen vara känslig för störning såsom grävning eller körning med arbetsfordon. Därför ska en skyddszon på två meter lämnas intill vattendraget där ingen grävning eller körning med arbetsfordon får ske.

Den planerade kabeln kommer att passera förbi riksintressen för naturvård ”Skillingarydsfältet” och riksintressena för kulturmiljövård.

När länsstyrelsen godkände ansökan om markkabeln, önskades Vattenfall ta hänsyn till att passagen mellan våtmarkerna görs på ett sådant sätt att inte markskador uppstår, vid borrning under Lagan ska kabeln förläggas minst en meter under vattendragets botten, en skyddszon på minst två meter ska lämnas intill vattendragen, uppmärksamma de artrika vägkanterna längs trafikverkets väg samt att inga arbeten utmed vägkanterna får ske 1 juni till 31 augusti.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Kommunen har inget med nya markkabeln att göra…

Det är jag som är invånaren som har frågat miljö- och byggnämnden och de har deltagit i eller på annat sätt haft någon åsikt om dragning av denna kabel.
Om jag eller annan i kommunen skall bygga ett staket eller bygga till verandan på huset så måste vi ha bygglov från kommunen. Och alla som ansökt om detta vet hur kinkigt detta kan vara.

MEN VILL DU GRÄVA NER EN 17 KM LÅNG ELKABEL RÄTT IGENOM STÖRRE DELAR AV KOMMUNEN DÅ HAR MILJÖ OCH BYGG INGA ÅSIKTER OM DETTA.

Jag förstår och fattar att lagen är sådan och egentligen anklagar jag inte miljö- och byggnadsnämnden för detta.
Men var och en kan ju själv inse hur sjukt och fel detta är.
Jag fick av en tillfällighet fatt i det så kallade samrådet som Länsstyrelsen haft angående denna kabel.
VILKET MISSBRUK AV ORD.
SAMRÅD……
Samråd är ju enligt min åsikt att man är minst 2 parter som samråder om ett problem och sedan finner en lösning på detta problem.
Men inte i Länsstyrelsens värld. Där betyder samråd i detta fall att Vattenfall ger Länsstyrelsen i uppdrag att utreda hur de skall göra om de vill anlägga denna kabel. Och så har Länsstyrelsen gjort. Man har inte samrått med en enda person eller organisation i detta fall. Inte ens Kommunen är tillfrågad.
Det är ju dubbelskandal.
Ett av de större grävprojekt i kommunen skall verkställas och kommunen tillfrågas ej.
Man skall gräva ett dike på 1–1,6 meters djup på 17 kilometers längd. Och allt verkar som om det inte var något alls som händer.
Och kommunen har ingen åsikt och blir inte heller tillfrågad. Jag säger det igen DUBBELSKANDAL.
Jämför med om du skall bygga en veranda eller nytt staket.
Snacka om att sila mygg och svälja elefanter.
För övrigt så är detta en taktik från Eolus som bygger Vindkraftverken att inte ange hur kabeln skall dras när de ansöker om starttillstånd för sin byggverksamhet. För då slipper de att göra en miljökonsekvensutredning på denna del av byggnationen.
De helt enkelt bara anmäler till Länsstyrelsen vad de vill göra och sedan kör de på.
Samma gäller vägar fram till vindkraftverken. Dem behöver de inte ange hur de skall gå. När de sedan fått starttillstånd så är det bara att jobba på med väg.
Av tre miljöpåverkande ingrepp när de bygger vindkraftverk så gör de bara miljökonsekvensutredning på själva verken, inte på vägar fram eller kabel därifrån. De delar som kommer att avsätta stora sår i naturen öster om Skillingaryd.
Kommunen har inget med nya markkabeln att göra…
Ja herregud. Detta svar är ju goddag yxskaft
Vänligen
Lasse Olsson
Ekesås

Allt det här jobbet, möten, ansökningar och utgifter för att ansluta några tyska vindkraftverk i oförstörd natur. Vi boende som drabbas, naturen som skövlas och industrialiseras hälsar till dom som öppnar sin grön el-certifierade räkning att när det inte blåser så importerar vi el från kolkraft bland annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *