Nyheter

Malin Wengholm vill lyfta personalen

Nyheter Tidigare Värnamobon Malin Wengholm (M) debatterar och skriver bland annat att personalen är Region Jönköpings läns ryggrad

Vi vill lyfta personalen oavsett titel på namnskylten

Malin Wengholm (M). Arkivbild

Det finns mycket att säga om den situation regionens ansvariga politiker i koalitionen har försatt länets invånare i – personalen, patienterna men också oss andra politiker.

Som företrädare för det ledande oppositionspartiet är det förfärande att se hur decennier av ömsesidig respekt och stabila spelregler snabbt rasar ihop i det största förtroendehaveri vi upplevt i den lokala sjukvårdspolitiken i modern tid.

Tid för utvärdering och ansvarsutkrävande kommer. Vi är fortfarande mitt i pandemin. Stora utmaningar kvarstår, inte minst att kraftsamla och fokusera på höstens eftersläpande vårdbehov, beredskap för en eventuell andra smittvåg och att hitta tillbaka till de angelägna frågor som kommit i skymundan det senaste halvåret, exempelvis de skamligt långa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

Men låt oss ändå ge ett tydligt besked om var Moderaterna i Region Jönköpings län står i frågan om relationen mellan arbetsgivaren och regionens medarbetare, oavsett titel på namnskylten.

Att lyfta personalen har varit en av våra absolut viktigaste frågor sedan länge, långt före coronakrisens ankomst. Moderaterna vill bland annat att vår personal ska ha fri personalparkering, tryggare arbetsplatser och konkreta lönepåslag.

Som ansvarig för verksamhetens resurser måste man kunna skilja på det som är viktigt och det som är livsviktigt. Vi vet att personalen är Region Jönköpings läns ryggrad.

Medarbetarna borde från pandemins början tagits bättre omhand. De måste absolut prioriteras för regionens förmåga att utföra sitt uppdrag de kommande åren.

Texter av detta slag tenderar att bli luftiga formuleringar utan större innehåll. Det är inte vad regionens redan hårt prövade medarbetare behöver.

Moderaterna i Region Jönköpings län har ett antal konkreta förslag för att lyfta oss ur den låsning och utmattning som den styrande koalitionens politiker har försatt oss i och som riskerar att få konsekvenser långt bortom nuvarande mandatperiod.

För att reparera den trasiga relationen och bygga upp förtroendet mellan medarbetarna och regionen som arbetsgivare vill Moderaterna att:

– Regelbundna dialogmöten mellan personal och politiker införs fyra gånger per år. De synpunkter som framkommer skall dokumenteras och hanteras seriöst och konstruktivt.

– De anställda som har smittats med covid-19 på sin arbetsplats eller som drabbas fortsättningsvis ska – också retroaktivt – ersättas med skillnaden mellan sjuklön och ordinarie lön.

– De anställda som tvingas eller har tvingats att flytta sin semester med kort varsel efter ensidiga arbetsgivarbeslut ska fortsättningsvis och retroaktivt ersättas med 15 000 kronor per flyttad vecka inom lagstadgad semesterperiod och 30 000 kronor per flyttad vecka utanför lagstadgad semesterperiod.

Denna merkostnad ska jämföras med ökade kostnader för exempelvis hyrbemanning och inskolning av ny personal på grund av att medarbetare nu i protest har eller kommer lämna regionen.

Det är genom att prestigelöst visa att man vill försöka att ställa till rätta som grunden kan läggas till en ny och nödvändigt starkare relation med personalen.

Regionen måste agera skyndsamt och ta höjd för de operationer och behandlingar som fått stå tillbaka och ska arbetas ifatt. Vi moderater föreslår en intern modell som liknar upplägget för extern hyrpersonal.
Då skulle personal som ställer upp och arbetar extra för att beta av vårdskulden ersättas på samma sätt som extern hyrpersonal skulle ha gjort för samma timmar och arbetsuppgifter. Det ska löna sig att vara lojal och det ska löna sig att arbeta.

För att undvika den smärtsamma följetong som utspelat sig de senaste månaderna om en ny kris uppstår måste det tas fram en plan med ersättningar och regler som gjorts upp i förväg.

Vi avser lägen innan det omdiskuterade krisavtalet träder in, vilket hade varit utmärkt i den situation vi befunnit oss i under denna vår och sommar. Att komma överens nu minskar risken för misstag och missförstånd i nya skarpa lägen.

Konkret ska en sådan plan klargöra att personal som smittas eller skadas på jobbet ska få ersättning, att personal som utanför ordinarie avtal får sin ledighet och semester flyttad ska ersättas och hur personal som arbetar extra inom vår region skall ersättas.

Vi moderater hade gärna medverkat till förbättringar redan i början av denna pandemi, men fick kalla handen när vi under våren bjöd in koalitionen till blocköverskridande samtal. Våra förslag om ersättning till personal som blivit smittad av covid-19 på arbetet och/eller har fått sin semester flyttad har inte vid något möte tillåtits lyftas av regionstyrelsens ordförande Maria Frisk (KD) och koalitionen.

Till och med det parti som säger sig ha bildats för att försvara personalens intressen, Bevara Akutsjukhusen (BA) röstade emot Moderaternas förslag om ersättning till personal som har fått sin semester flyttad.

Framöver ser vi fram emot en seriös, strukturerad och konstruktiv dialog med koalitionen i syfte att finna en lösning på frågor som dessa nu och i framtiden.

Malin Wengholm (M)
Regionråd, gruppledare Moderaterna i Region Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *