Nyheter

Miljöredovisning: Bra på solceller och sämre gällande fordonsflotta

Nyheter Kommunens miljöredovisning börjar ta form och fanns med på kommunstyrelsens senaste sammanträde. – Kollektivåkande har ökat och vi är duktiga på solceller, menar Gert Jonsson (M). Dock har socialtjänsten bytt fordonsflotta vilket ger en negativ syn i redovisningen

2019 köptes elfordon in till personalen i omsorgen. I dag är de utbytta mot hybridbilar

Ett nytt miljöprogram har tagits fram och nu är det dags för första redovisningen av densamma. 

Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande berättar: 

– Sammanfattningsvis har vi blivit bättre på att åka kollektivt samt att sätta upp solceller. Vi har tappat när det gäller vår egen fordonsflotta här i kommunen då hemtjänsten valt hybridmodeller istället för rena elbilar. Och vi ser också ett tapp på ekologiska maten. 

Förra året var första året för det nya miljöprogrammet som är antaget av kommunfullmäktige och som gäller 2022 till 2025. I förordet till redovisningen finns det att läsa; ”Vi går framåt med hållbara resor och vi har en attraktiv kollektivtrafik. Ett nytt fjärrvärmeverk är på gång och både kommunen, invånare och företag ökar installationen av solceller vilket bidrar till att nå målen om en hållbar och klimatsmart energiomställning. Vi stärker vår miljö för våra pollinatörer, både genom fysiska åtgärder och genom information där våra bibliotek tillsammans med andra ger oss kunskap och inspiration. Matsvinnet är minskat sett till en längre period vilket är bra, men vi når inte målen när det gäller ekologisk mat. Vi klarar inte heller att upphandla fossilfria fordon”. 

Målområden med negativ utveckling:
Att ställa om till fossilfria fordon. Utvecklingen stått still de senaste fyra åren och en ny upphandling av socialförvaltningen kommer utvecklingen vara fortsatt negativ då laddhybrider köpts in istället för rena elbilar.
Att arbetet med att fasa ut våra farliga kemikalier går långsamt.
Att arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande vatten- och avloppsplan har inte genomförts de senaste fyra åren. Det saknas också vattenskyddsområde för de allmänna vattentäkterna. 

Målområde med positiv utveckling:
Att växthusgasutsläppen från kommunkoncernens transporter minskar. Körsträckan med egen bil i tjänsten har minskat och vi har i hälften av de upphandlade avtalen för transporter eller transporttjänster ställt krav på fossilfria bränslen.
Att arbetet med att minska matsvinnet har gett goda resultat där skolan och förskolan minskat sitt matsvinn med 33 procent mellan 2019-2022.
Att en våtmark restaurerats under 2022 vilket gynnar den biologiska mångfalden och minskar läckaget av växthusgaser. I våra samhällen har även flera ängsmarker skapats och stärkts. 

Det som har hänt under 2022 är bland annat:
Andelen resor med kollektivtrafik per invånare ökat. Kommunens solcellsanläggningar producerar mer solenergi än tidigare år. Samarbetsavtalet mellan Vaggeryds Energi och Waggeryd cell där spillvärme kan tillvaratas och nyttjas i fjärrvärmeverket. Sörhultamossen utanför Bondstorp har restaurerats. En vattenförsörjningsplan har godkänts av kommunfullmäktige. Jordbruksanalys ska tas fram för att bedöma jordbruksmarkens värden. Jättebalsamin har bekämpats på kommunal mark. Klimatanpassningsarbete där skyfallskartering tagits fram och har fått en större roll i samhällsplaneringen för Vaggeryd och Skillingaryds tätorter. Avfallsplan tagis fram tillsammans med övriga GGVV-kommuner.

Kommunfullmäktiges ledamöter kommer att kika på miljöredovisningen framöver. 

Fotnot; Vi har sökt chefen för socialförvaltningen angående deras byte av fordon, utan framgång.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Miljöredovisning: Bra på solceller och sämre gällande fordonsflotta

Är det mest korta körsträckor så är hybridbilar billigare i inköp samtidigt som att det nästan dagligen ändå kan köra på enbart el. Rena elbilar är ännu på tok för dyra för inköp eller leasinghyra.

Jag bedömer att här har socialnämnden gjort ett praktiskt och klokt val och beslut. För trots allt är det ju våra gemensamma skattekronor allt till sist handlar om.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *