Nyheter

Motion: Begränsad talartid blev omdebatterad

Nyheter Är det ens lagligt att begränsa tiden för en fullmäktigeledamot? Vi ska utveckla kommunfullmäktige! Varför tar vi så lång tid på oss för att genomföra fullmäktige? Argumenten låter som enbart pensionärer har möjlighet att engagera sig politiskt! Det blev många frågor, få svar, och underlaget – varför är den ens beredd? Motionen från (EMP) om att begränsa talartiden blev efter lång debatt att tjänsteskrivelsen får förtydligas när den kommer tillbaka till fullmäktige

Arkivfoto Mats Oskarsson (M), ordförande i kommunfullmäktige

Mats Oskarsson (M), ordförande i kommunfullmäktige startade ärendet med;

  Vi har försökt att få igenom det här från presidiet och vi var överens med alla utom en gruppledare. När det kommer från kommunstyrelsen är det lite annat ordval och det är fler som vänder sig mot det. Det gäller att man har partierna med sig och vet vad man vill, så kanske vi kan få till en anförandet. Det handlar inte om att begränsa tiden, utan man kanske skulle kunna vara lite vassare, det har vi sett ikväll. 

Motionen som är skriven av (EMP) där partiet önskar begränsad talartid i kommunfullmäktige. Motionen är skriven i juni 2021 och kommunstyrelsen förslag var att avslå motionen. 

Lennart Karlsson (EMP); 
– Motionen kommer från oss. Vi röstar ja. Det blir en annan stuns. Det ska vara växelvis. När vi har budgetdebatt, så kanske det är två stycken som pratar i en halvtimma var. Om man hade ett anförande på tio minuter så blir det stuns i debatten. Det är inte begränsad talartid, men vi får en helt annan debatt om det som nu, inte släcker, debattsuget. 

 

Arkivfoto: Hur lång talartid ska ledamot i kommunfullmäktige ha?

Klas Gustavsson (EMP);
– Vi har varit väldigt tydlig. Det är anförandetiden vi önskar.

Ann-Katrin Löfstedt (M);
– Du hade en bra inledning. Om det blir en votering kommer vi i (M) att avstå från att rösta. Vi vill att presidiet tillsammans med gruppledarna hitta en lösning.

Carina Ödebrink (S);
– Fullmäktige är en demokratisk arena, vi styrs och regleras av lagar och regler. Vi som valt att engagera oss och det är inte alltid enkla frågor. Jag tycker att det här lyfter en relevant frågor. Vi måste diskutera hur vi stärker och utvecklar fullmäktige. En talartidsbegränsning vore bra. Fullmäktige äger inte rätten att fatta besluten. Vi varken kan eller får. Vill vi begränsa talartiden så måste det i så fall ske frivilligt som alla partier ska vara överens om. Är vi inte överens så blir en inte. Det ska vara en rådgivande tid. Säger man att man ska prata i 10 men pratar i 12 så kan inte talmannen göra något åt detta. Så avslutningsvis tycker jag att det är olyckligt att motionen skickades för beredning. Jag tycker att ordförande för fullmäktige.. det här är en komplex fråga och det handlar om demokrati. Men vi ska passa oss för att göra inläggen vassare för då blir det värdering. Vet att vi har yrkat avslag, och jag har aldrig gått emot min partigrupp. Om Anki säger att det blir en votering, och jag säger att jag kan komma att avstå.

Arkivfoto: Hur lång talartid ska ledamot i kommunfullmäktige ha?

Ewa Magnusson (L);
– Det här kräver en ajournering. Annars gör vi ett gemensamt beslut om begränsad anförandetid.

Thomas Axelsson (KD);
– Carina sammanfattar det här bra. Kommunfullmäktige kan inte ta det här beslutet enligt kommunallagen. Däremot är jag helt överens om att vi kan komma överens om en anförandet, men inte svara på den här motionen.

Ewa Magnusson (L);
– Ni värderar en talartid för att få mer stuns i debatten. Att vissa inte ska få prata länge, men det är om alla partier ställer upp på detta. Men vi kan inte besluta i fullmäktige att vi tar fram en överenskommelse.

Klas Gustavsson (EMP);
– Vi fortsätter att yrka bifall till motionen. Det är här och nu vi kan besluta detta.

Magnus Thelin (L);
– Jag håller med Klas. Jag kommer yrka bifall till motionen. Det har tagits fram ett förslag. Det hade jag gärna haft på bordet idag. Men eftersom Klas förslag är öppet så är det det som vi kan rösta om. Jag yrkar på att kommunfullmäktige kallar samman grupperna för diskussion.

Ann-Katrin Löfstedt (M);
– Att vi begränsar kan vi inte, det vi kan göra och så som förslaget ligger i handlingarna är på det sättet regionfullmäktige gör. Det finns vissa tider, anföringstid, men att man begär ordet på nytt igen om man inte pratat färdigt. Det här är jättebra motion. Vi vill göra ett omtag och diskutera det med gruppledarna.

Arkivfoto: Hur lång talartid ska ledamot i kommunfullmäktige ha?

Kenth Williamsson (S);
– Förvirrad diskussion. Det är att-satsen vi beslutar om. Begränsad talartid, det är det vi går till. Man ska hålla sig till det som står. Det andra är att om inte fullmäktige kan besluta i sådana här frågor, ska inte fullmäktige besluta i det. Då får det bli på frivillig väg istället om man vill ha ett regelverk kring exempelvis hur debatter ska vara. Det är inte begränsad talartid. När vi har politiska debatter, så har varje parti tre minuters inledning och därefter två minuters avslutning. Totalt har femklövern 46 minuter. Vi i (S) har 16 minuter. Det är stor skillnad. (V) har 6 minuter, (EMP) 7 minuter och (SD) har 11 minuter. En del har mycket och andra har mindre. Det är skillnad när det är ett regelverk och då är det att-satsen man ska gå efter. Vi diskuterar frågan när ajournering görs. Det är intressant och det känns positivt att ni har svängt att man inte kan besluta om detta i fullmäktige. Vi kommer att ta en ajournering innan vi tar beslut.

Mats Oskarsson (M) menar på att man kan återremittera den till presidiet.

Ulf Abrahamsson (C);
– Från mitt håll är största problem inte lång talartid utan det är för få som går upp i talarstolen. Det är också en grej ni kan ta upp. Märkliga drag ni gör både (M) och (S). Att vi ska avgöra den ikväll är nödvändigt.

Pelle Phillip (C);
– För två år sedan satt jag i parlamentariska nämnden. Vi beslutade om detta och var tydliga. Värnamo när de har budgetberedning har infört det här systemet och de är nöjda när de kommer hem klockan 20 på kvällen. Jag är oerhört förvånad över (M). Märkligt att Gert inte går in och säger som det är, han kan ju kommunallagen utan och innan. Självklart ska vi kunna besluta om begränsad talartid. Sedan har vi replikrätt. Ni är för flata helt enkelt. Jag bifaller det här yttrande kommunstyrelsen har.

Gert Jonsson (M);
– Vi måste bereda motionen och besluta i motionen. Det är att-satsen. Anförandetiden skulle man kunna besluta. Vi lägger ned vår röst och önskar att presidiet tar tag i det här.

Magnus Thelin (L);
– Jag tycker att Pelle hade ett bra argument. Istället för att M lägger ned sin röst, kan man skicka till presidiet så att de får den uppgiften. Här sitter alla och är överens. Men så är det någon som säger att vi inte kan det. Makten har kommunfullmäktige. Konstigt att vi inte har fått den informationen till oss i handlingarna. Var brister vi? Jag håller med om att vi är flata. Det är viktigt för dem som tittar på detta.

Klas Gustavsson (EMP);
– Vill man ha ordning och reda i debatten. En överenskommelse kommer skjutas i sank.

Arkivfoto: Hur lång talartid ska ledamot i kommunfullmäktige ha?

Carina Ödebrink (S);
– Rätt förvirrad debatt. Vissa av talarna menar att det är okej att kommunfullmäktige står över regeringsformen. Jag tror att vi tillsammans får hjälpas åt, läsa på lite bättre, våra tjänstepersoner blir vassare i det här. Är det så man tycker att kommunfullmäktige är något man snabbt vill komma hem från, då ska man inte ha ett sådant uppdrag. 5 eller 10 minuter. Det är olagligt. Sätter vi oss ned så kommer vi garanterat fram till en lösning. Funkar det inte så kan vi ändra. Att återremittera ett ärende som vi inte kan besluta om blir märkligt.

Jenny Larsen (KD);
– En del anser att vi kan besluta i det här ärende. En del inte. Jag tycker att det är faktiskt tjänsteskrivelsen skulle behandlad. Den är inte utredd. Då har vi inte ordentligt underlag. Jag vill veta om det är så att man inte kan eller får. Det här handlar om vi kan besluta i det här. Är det lagligt att säga ja till detta? Jag yrkar på återremiss.

Jan-Erik Aronsson (SD):
– Mycket är sagt. Men det blir förvirrat. Jag yrkar på återremiss, så vi vet om vi kan besluta om det här.

Kenth Williamsson (S);
– SKR förordar inte på någon begränsning. Yttrandefriheten är skyddad av regeringsformen och då får man göra en uppgörelse och inte besluta. Om man inte är klar riktigt i det här vore återremiss lämplig.

Ulf Abrahamsson (C);
– Det här blev en diskussion. Nu är det två i fullmäktige som är guru när det gäller motioner. Vi har varit noga när det gäller att-satserna. Andemeningen är rätt, men att-satsen är den vi ska besluta i. Jag stödjer en återremiss och sedan får vi gå vidare.

Ewa Magnusson (L);
– Jag håller med flera stycken. Det jag menar med stuns i debatten är det bra för demokratin. Jag instämmer i Jennys återremissyrkande.

Nadira Kilim (S);
– Jag hoppas att vi kommer till bästa lösningen och jag kan inte reglerna när det gäller det här. Jag är däremot emot att begränsa. Men jag kan lägga begränsning till hur länge tänker jag tala? Den frågan kan man ställa sig själv. Pelle har sagt att det är många från (S) som kommer fram och talar. Jag förstår inte vad man menar med det? Vi är många, men jag tycker inte det är rätt att vi sitter tysta.

Klas Gustavsson (EMP);
– Kommunallagen säger alla här. Men under vilken paragraf står det?

Lennart Karlssson (EMP);
– Vad är det ni grundar på. Tar man det ur luften att det är olagligt. Jag vill givetvis bifalla motionen men om en att-sats blivit fel, och det ska jag komma ihåg så länge jag lever, men kan vi komma fram till något annat sätt.

Gert Jonsson (M);
– Jag förordar att vi återremitterar.

Pelle Philip (C);

– Återremitterar. Jag vill att paragrafen i kommunallagen ska vara med när den kommer tillbaka.

Malin Rehnstedt (MP);
– Fyra timmar är inte särskilt snabbt. Om vi exempelvis har fullmäktige 17-21, vissa av oss har ett jobb som gör att vi inte kan fullmäktige. Med ditt resonemang, Carina, kunde bara pensionärer sitta i fullmäktige.

Jan-Olof Svedberg (SD);
– Är det emot lagen eller inte? Återremiss. Klart besked. Lagligt eller inte? Om det blir vidare diskussion kan vi lägga ett större ansvar på fullmäktiges ordförande så det inte spårar ur. En del av ledamöterna gör ett längre inlägg och det gör ju i sin tur att någon annan ledamot inte kan tala.

Elisabeth Orrelana Bravo (V);
– Jag yrkar för återremiss, vi måste veta vad vi får eller inte får göra.

Lennart Karlsson (EMP);
– Vi förordar återremiss också.

Carina Ödebrink (S);
– Nu förlänger jag debatten. Malin; alla som är valda i fullmäktige har ett jobb som vi ska upp till detta, och vi behöver diskutera arbetsformen. Vi ska kunna utveckla detta utan att begränsas till att inte begränsa talartiden.

Magnus Thelin (L) tar tillbaka sitt tidigare yrkande.

(S) begär ajournering.

Kenth Williamsson (S) undrar om kommundirektören vet något huruvida lagtexten är gällande talartiden.

– Vi kunde ha beskrivit tydligare. Man måste vara överens om man ska begränsa en tid. Det finns anledning att förtydliga skrivelsen. Ni beslutar men vi vill gärna komplettera vår tjänsteskrivelse, menar Annika Hedvall.

Frågan beslutades av fullmäktiges ledamöter att inte avgöras under kvällens sammanträde. Motionen återremitterades.

Taggar

Dela


1 reaktion på Motion: Begränsad talartid blev omdebatterad

Känns fantastiskt bra att driva företag i denna stora sandlådan och veta att mina skattepengar går till ett gäng som diskuterar sådant här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *