Nyheter

Nämnd lämnar synpunkter om nya planerade bostadsområdet

Nyheter Planprogrammet för Yggen i Vaggeryd har diskuterats vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde. ”Försvårar utvecklingen för lantbruket vid Gärahovs Gård och lantbruket samt avfallsanläggningen var först på plats"

Det nya planerade bostads- och skolområdet i Vaggeryd

Vid sammanträdet beslutades att följande synpunkter ska lämnas in till kommunledningen;

– Risk för störningar från befintliga verksamheter i närområdet behöver utredas ingående

– Skyddsavstånden i Boverkets Bättre plats för arbete bör användas som utgångspunkt för bedömning, eventuella avsteg motiveras

– Skyddsavstånd till befintliga verksamheter bör utgå ifrån respektive verksamhets fastighetsgräns

– Transportväg till och från Gärahovs gård behöver utredas ytterligare

– Yggesjön och Gärahovsgölen bör utredas med avseende på föroreningar i ett tidigt skede

– Återvinningscentralen öster om området anges i planprogrammet kunna ge störningar, ordvalet är olyckligt. Ordet återvinningscentralen bör bytas ut mot avfallshanteringen – utvecklingsmöjligheterna för lantbruket norr om planprogramområdet kommer att begränsas med nuvarande utformning av planområde. Hur detta ska hanteras av kommunen behöver utredas

– Skogsridån på den östra delen av sjöarna föreslås att bibehållas som visuell avskärmning, vilket är bra men det kanske inte är någon garanterat varaktig lösning med tanke på stormar, skogsbrand och skadeinsekter med mera

– Våtmarkerna ska bibehållas för att säkerställa dess funktion för dagvatten och dess höga naturvärden vilket är positivt, dock är flerbostadshus inritade i förslag till utformning av programområdet på våtmarken längst i söder.

I nämndens protokoll finns att läsa att ”Enligt planprogrammet bedöms befintliga verksamheter/industrier inte ge upphov till någon betydande störning för föreslagen exploatering inom planområdet. Avståndet från gårdsplanen till närmaste planerade bostäder inom planområdet uppgår till cirka 450 meter, vilket enligt planprogrammet bedöms vara tillräckligt för att undvika betydande olägenhet. I planprogrammet står att återvinningscentralen kan ge upphov till störningar i form av lukt och buller, det torde vara den kommersiella avfallsverksamheten som avses och inte återvinningscentralen. Både vad gäller lantbruket och avfallshanteringen så bör skyddsavståndet räknas från respektive fastighets gräns, verksamheterna har ju möjlighet att disponera ytorna på sina fastigheter fritt. Lantbruket har både åker- och betesmark ända fram till fastighetsgränsen.

Området som planprogrammet beskriver är omgivet av miljöstörande verksamheter i väster, söder och öster (bland annat avfallshantering) och i norr (lantbruk med djurhållning). Störningar riskeras från avfallshanteringen i form av lukt, buller, damm, skadedjur (flugor, råttor och fåglar). Lantbruket ger risk för störningar i form av lukt, buller, flugor, damm, transporter och allergener.

En planläggning för bostäder och skolverksamhet försvårar utveckling av lantbruket. Transporter till och från Gärahovs gård tas inte upp i planprogrammet. I nuläget sker transporterna till och från lantbruket söderut genom området för planprogrammet. Det handlar om tunga transporter av exempelvis mjölk, foder, slaktdjur, kadaver med mera. Lantbruket arrenderar jordbruksmark på andra håll i kommunen, vilket även innebär transporter av jordbruksredskap genom programområdet. Transporter kan ske dygnet runt. På landsbygden är en viss grad av lukt, damm, buller och flugor inte att betrakta som en betydande olägenhet i lagens mening och får därmed tålas vid bostäder. När området är utbyggt enligt planprogrammet kan det inte anses vara lantlig miljö/jordbruksmiljö och då finns risk att störningarna kommer att betraktas som en betydande olägenhet. En olämplig lokalisering kan leda till att tillsynsmyndigheten i efterhand måste ställa krav på att åtgärder vidtas eller förbjuda verksamheter. Detta vore olyckligt då verksamheterna, till exempel avfallshanteringen och lantbruket var först på plats”.

Taggar

7 reaktioner på Nämnd lämnar synpunkter om nya planerade bostadsområdet

Väldigt bra och korrekt analys från miljö- och byggnadsnämndens sida. Viktigt att kommunstyrelsen fokuserar på de andra platserna som föreslagits, såsom västra strand, Slätten med flera. Lägg resurserna på rätt ställe.

Yggen var ett dåligt förslag från början, med stora risker. Skulle det bli ett Nytt Mariebo? Ett nytt ”utsatt område”, med tanke på det stora antalet hyresrätter. En hämmande faktor för såväl industrierna och lantbruket i området.

Lägg ner Ygenprojektet och låt det inte bli prestigetänkande i ärendet.

Är imponerad och stolt över miljö och bygg

Pelle Philip C

Ja det är bara att hålla med och erkänna felet.
Det här spåret i sökandet av mark till nya bostäder och skolor var fel spår.
Lägg ner, och lägg energin på andra områden.

Ken Frick

Om det ska byggas 600 lägenheter med mera där. Då blir det väl inget nybyggande i övriga kommunen!!

Rimliga synpunkter. Är det någon förvaltning som som kommer analysera hur 600 nya lägenheter kommer påverka kommunen socioekonomiskt och är 600 nya lägenheter bra för skatteunderlaget?

Kloka synpunkter från miljö- och byggnämnden.
Minska ner området rejält och utred vidare utifrån denna. Södra delen av Yggenområdet kan vara ett bra framtida mindre bostadsområde.

Väldigt så mycket problem som raddas upp i det här politiska svaret. Var finns det positiva? Ni är inte förtroendevalda för att bara se svårigheter. Ni valdes för att vara konstruktiva framåt. Och en Centerpartist, Philip tillika LRF-are, som inte hittat ett enda argument för att människor utan miljonlån på banken kan få bosätta sig på landsbygd i ordinära hyreslägenheter. Han föreslår att alla blivande kommuninvånare ska anvisas boende mitt inne på asfalten. Läste att landsbygden runt Ekeryd är eftertraktat. Kan Ekeryd så kan Vaggeryd erbjuda gott boende. Vad säger De Gröna Miljöpartiet, Hultsbo? Har ni övergett de gröna landet till förmån för den svarta asfalten

Lämna ett svar till Pelle Philip Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *