Nyheter

Nämnd: Planera för bostäder i Klevshult

Nyheter Samrådet gällande den nya översiktsplanen har varit hos tekniska nämnden för yttrande. 

Arkivbild på Tures Torg

Det var den 1 juni tidigare i år som kommunen beslutade om samråd för ny kommunövergripande översiktsplan. Översiktsplanen anger kommunens långsiktiga viljeinriktning för mark- och vattenanvändning inom kommunen. Samrådet för översiktsplanen pågår fram tills imorgon. 

– Det som jag lyfte på nämndmöte var gällande bostadsmark i Klevshult. Vi borde ha högre beredskap för bostäder. Många arbetstillfällen blir det i och med det att anstalten ska byggas i Hörle, berättar Jerry Karlsson (L) ordförande i tekniska nämnden. 

Övriga synpunkter lämnades gällande: att vatten- och avloppsplan samt vattenförsörjningsplan finns inte. Bibehålla ormanäset istället för att utveckla det då det utgör en grundvattentäkt för kommunalt dricksvatten. Utredning av gång- och cykelvägsnätet behöver delas upp på pendling till arbetsplatser, skolvägar och för friluftsliv. Utpekat område i Bondstorp innehåller skyddsvärda träd som bör beaktas. Ska torghandel finna med? Nämn trafiksäkerhetsprogram. Grönstråket längs Lagan som går mellan orterna och Härån bör framhållas som en särskild del. Översiktsplanen borde vara mer vägledande för att möta statens planerade tids- och kapacitetförbättring på järnvägen utan försämrad kommunikation och trafiksäkerhet på väginfrastrukturen i kommunen. Uppgradering av Y:et genom nysträckning i norr bedöms få en större påverkan på väginfrastrukturen i kommunen. Om jordbruksmark tas i anspråk vid exploatering föreslås en utredning för att se möjligheter att skapa ersättningsmark för jordbruk. Södra delen av Sandsjön, vid Gäddviken, är ett utredningsområde för kommunal reservvattentäkt för dricksvatten. 

 Tekniska nämnden godkände synpunkterna och dessa lämnades över.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Nämnd: Planera för bostäder i Klevshult

I Klevshult finns ingen kollektivtrafik.
Där ska man nog börja.
Landsbygden svälter på grund av detta.
Hela norra och södra delen av kommunen saknar detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *